Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.27 din 19 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2018 și, respectiv, 2019, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1003-1810) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului, aprobarea și implementarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acţiunilor de rigoare privind executarea recomandărilor expuse în anexa la Scrisoarea către conducere;

1. ÎS „ASD”: să asigure corectarea și raportarea corespunzătoare a veniturilor anticipate.

2. MEI, APCSP, AST, Agenției Navale” și AEE: să ajusteze politicile contabile la specificul activității entității.

3. să elaboreze proceduri specifice cu privire la generalizarea informațiilor financiare și întocmirea rapoartelor financiare consolidate.

4. MEI, APCSP, AST, AEE și Agenției Navale: să clasifice activele materiale în mod regulamentar, precum și să calculeze / recalculeze uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale.

5. APCSP: să asigure contabilizarea regulamentară a mijloacelor fixe

6. AST și Agenției Navale: să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile.

7. MEI, APCSP, AST și IP „CPG”: să asigure clasificarea și / sau casarea regulamentară a stocurilor de materiale.

8. să întreprindă acțiuni privind transmiterea regulamentară a capitalului întreprinderilor aflate anterior în subordinea MEI și trecute către APP.

9. Unității de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei: să asigure înregistrarea corespunzătoare a contribuțiilor agenților economici, pentru procurarea utilajelor.

10. Să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a subsidiilor acordate întreprinderilor de stat și municipale.

11. să revizuiască funcțiile și atribuțiile Secției financiar-administrative în conformitate cu Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare.

12. să elaboreze și să instituie un sistem unic de planificare, monitorizare și raportare a performanțelor în cadrul ministerului și entităților subordonate.

13. CSP și Agenției Navale: să asigure elaborarea și implementarea unor reglementări interne cu privire la gestionarea bunurilor și valorilor materiale.

14. Agenției Navale: să instituie un mecanism de calculare și repartizare a costurilor aferente serviciilor prestate;

15. să asigure revizuirea și transparentizarea actualului sistem de calculare a cheltuielilor beneficiarului, precum și a indicelui pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a personalului cu funcții de beneficiar din cadrul ÎS „ASD”;

16. APCSP, AST și Agenției Navale: să asigure divizarea funcțiilor de înregistrare, evidență și gestionare a bunurilor materiale

17. APCSP și AST: să asigure transparența procesului de achiziții prin planificarea și dezvăluirea corespunzătoare a informațiilor.

18. să evalueze riscurile și să auditeze procesele financiare conexe sistemului de consolidare a rapoartelor financiare.

2.3. pentru examinarea oportunității de înregistrare, în Registrul bunurilor imobile, a drepturilor de proprietate asupra clădirii Parlamentului Republicii Moldova;

response:
Scris.SP nr. SG3 nr.176 din 16.10.2019: Pentru examinarea oportunității înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate asupra clădirii Parlamentului, situată în mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105. Secretariatul Parlamentului a remis o solicitare către Agenția Servicii Publice. Ca rezultat, instituția vizată a comunicat, că potrivit art.26 și art.28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1988, înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor se efectuează de către titularul de drepturi, în baza cererii acestuia, la care se anexează, obligatoriu, actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile. În acest context, ținem să precizăm că, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.321/2009, imobilul menționat mai sus a fost transmis din gestiunea Direcției pentru administrarea clădirilor Parlamentului în gestiunea Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (succesor - Ministerul Economiei și Infrastructurii) pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii. Până în prezent, procedura de recepție finală a obiectivului nu a fost inițiată și clădirea nu a fost retrimisă la balanța Secretariatului Parlamentului. Suplimentar la cele menționate comunicăm că, deși la 23.08.2019 Secretariatul Parlamentului a sesizat Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la necesitatea recepției finale a clădirii și transmiterea acesteia la balanța Secretariatului Parlamentului, până în prezent nu am pirimit nici un răspuns despre măsurile întreprinse (cu anexe).

2.2. pentru revizuirea Clasificației economice în scopul asigurării transparenței în reflectarea cheltuielilor autorităților/instituțiilor publice la autogestiune;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/89 din 22.11.2019: Sistemul de clasificație bugetară aplicat în Republica Moldova este în conformitate cu Clasificația Funcțiilor Guvernului (COFOG), elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică utilizată în practica mondială în calitate de standard și standardele Statisticii Finanțelor Guvernamentale (GFS) 2001, elaborate de către FMI. Totodată, luând în considerare rezultatele auditului Curții de Conturi asupra situațiilor financiare ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, începând cu elaborarea bugetului pentru anul 2019, Ministerul Finanțelor a inițiat revizuirea cheltuielilor reflectate la categoriile 25 ,,Subsidii" și 26 ,,Granturi acordate", la care se atribuie, în special, mijloacele alocate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune (extrasul din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2019 și estimărilor pentru anii 2020-2021 se anexează pe 1 filă, conform anexei nr.1.). Ca rezultat, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.73 din 07.05.2019 ,,Privind modificarea și completarea Clasificației bugetare" (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.209-216 art.1089 din 28.06.2019), în Clasificația bugetară au fost introduse ,,Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune" 263110 și ,,Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune" 263210. Totodată, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.133 din 08.10.2019 ,,Privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015" (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.310-313 art.1737 din 18.10.2019) au fost efectuate completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar, fiind introduse subconturile noi de nivelul II 263110 ,,Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune", și 263210 ,,Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune", care reflectă cheltuieli aferente granturilor acordate necondiționat instituțiilor publice la autogestiune pentru cheltuieli cu caracter curent și capital. Suplimentar, se menționează că, conform pct.8 din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022, Ministerul Finanțelor a solicitat ca, pentru cheltuielile estimate la categoriile 25 ,,Subsidii" și 26 ,,Granturi acordate" APC să prezinte detalierea acestora conform clasificației bugetare (extrasul din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022 se anexează pe 1 filă, conform anexei nr.2). Circularele bugetare, care cuprind Particularitățile iterate supra, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Finanțelor, urmând link-ul: http://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83

RO_6963_1042-19_MinFin.pdf

Cerinte (0)