Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.29 din 23 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 185-191 din data de 2019-04-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 10

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (10)

2.1.1. să efectueze inventarierea, în urma remedierii evidenței contabile analitice, a stocurilor de materiale circulante, precum și înregistrarea contabilă a rezultatelor inventarierii potrivit cadrului normativ în vigoare;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: Prin Ordinul Președintelui ANI nr.21 din 18.06.2019 a fost efectuată inventarierea stocurilor de materiale circulante pentru perioada de gestiune semestrul I anul 2019. În vederea remedierii abaterilor constatate pe marginea procedurilor de organizare, desfășurare și raportare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ și obligațiilor în cadrul ANI au fost întocmite următoarele documente: - Listele de inventariere a stocurilor de materiale circulante la situația din 28.06.2019; - Procesul-verbal al ședinței Comisiei de inventariere din data de 05.07.2019, în care au examinat rezultatele efectuării inventarierii stocurilor de materiale circulante ca aparțin ANI și se află în sediul acestuia.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

2.1.2. să asigure racordarea procesului de elaborare a bugetului Autorității la principiile de bună guvernare, prin planificarea cheltuielilor în strictă corelare cu necesitățile reale ale entității;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: Pe parcursul semestrului I 2019 a fost reviziuit Planul alocațiilor bugetare. Astfel, din contul funcțiilor vacante la inspectori de integritate au fost redistribuite cheltuielile de personal la contul reparațiilor capitale din contul alocațiilor bugetare conform bugetului alocat. Întru executarea Hotărârii de Guvern nr.801/2018, sa demarat lucrările de reparații capitale a sediului amplasat din str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.26. De asemena sa revizuit necesitățile instituției conform Planului achizițiilor publice pe anul 2019 în strictă corelare cu alocațiile bugetare alocate. La planificarea contractelor de achiziții s-a ținut cont de satisfacerea necesităților de bunuri, servicii pentru întreaga perioadă a anului bugetar. Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ANI a asigurat prezentarea de către ofertanții câștigători, în timpul încheierii contractelor, a garanției de bună execuție pentru toate contractele încheiate în urma procedurilor petrecute.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

2.1.3. să promoveze și să implementeze un management adecvat al resurselor umane, cu ajustarea procesului de remunerare a muncii angajaților la principiile de bună guvernare;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: La data de 01.01.2019 toți cei 25 angajați ai ANI erau salarizați în strictă conformitate cu prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 și a Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018. În baza deciziilor Comisiei pentru stabilirea vechimii în muncă, tuturor angajaților le-au fost atribuite trepte de salarizare și, respectiv funcției ocupate, clasă, coeficient și cuantum al salariului de funcție. De asemenea, a fost stabilit sporul pentru deținerea gradului de calificare. Pe parcursul anului de referință au fost stabilite salarii conform metodologiei noi: - un funcționar public a fost reîncadrat în funcția publică; - la 3 funcționari publici cu statut special, învingători ai concursurilor, numiți în funcția de inspector de integritate; - la 3 funcționari publici transferați în cadrul ANI din alte autorități publice. Totodată, în conformiatte cu prevederile art.12, alin.(7) al legii prenotate, la 7 angajați le-au fost atribuite noi trepte de salarizare la atingerea următoarei tranșe de vechime în muncă. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate la Legea 270/2018 prin Legea nr.63/2019, începând cu 12.07.2019 celor 9 inspectori de integritate, angajați la moment în cadrul ANI, le-a fost recalculat salariul de funcție având în vedere majorarea clasei de salarizare. Eventual a fost elaborată o nouă Schemă de încadrare, care a fost remisă pentru înregistrare la Ministerul Finanțelor. În perioada de referință, 2 angajați au beneficiat de spor la salariu pentru cumul de atribuții. În baza evaluării performaței profesionale a funcționarilor publici cu statut special au fost promovați în funcție de inspector de integritate, acestora fiind stabilite salariile conform prevederilor legislației în vigoare. De asemenea 2 funcționari publici au fost promovați în grad de calificare cu stabilirea sporurilor corespunzătoare și unui funcționar public debutant i s-a conferit grad de calificare urmare evaluării acestuia în cadrul perioadei de probă.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

2.1.4. să asigure remunerarea muncii personalului în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: La planificarea cheltuielilor de personal s-a ținut cont de Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și Statul de personal și Schema de încadrare a Autorității. Deficiențele constatate în Raportul de audit extern cu privire la majorarea cheltuielilor aferente remunerării muncii au fost remediate. Astfel, în temeiul Legii nr.63/2019, se va ține cont de prevederile art.(21) din Legea 270/2018 care va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2020, în acest sens fiind excluse orice majorări nejustificate privind remunerarea muncii și fiind achitate drepturile salariale ale angajaților în strictă concordanță cu modificările și completările în vigoare din Legea nr.270/2018.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

2.1.5. să acorde concediile anuale potrivit reglementărilor în vigoare;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: În perioada 01.01.2019 - prezent au fost acordate 95 concedii anuale de odihnă cu durata totală de 575 zile calendaristice, un concediu neplătit cu durata de o zi și un concediu suplimentar plătit în condițiile legii cu durata de 4 zile calendaristice. De asemenea, în perioada vizată a fost înregistrat un caz de rechemare din concediu în legătură cu necesitatea de serviciu. Periodic a fost informată conducerea, precum și conducătorii de subdiviziuni privind situația la capitolul dat în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun. Astfel, în perioada de referință au fost emise și transmise în total 6 note informative privind utilizarea concediilor de către angajații ANI.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

1. să asigure ajustarea politicilor contabile prin stabilirea criteriilor clare de recunoaștere a mijloacelor fixe care nu se regăsesc în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: În vederea atribuirii corecte în evidența contabilă a activelor nefinanciare au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1) a fost modificată Politica de contabilitate a Autorității Naționale de Integritate; 2) sunt stabilite criterii prevăzute în Politica de contabilitate de recunoaștere a mijloacelor fixe care nu se regăsesc în Hotărârea de Guvern nr.338 din 21.03.2003.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

2. să asigure (re)calcularea, după caz, uzurii mijloacelor fixe clasificate eronat;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: În vederea corectării înregistrărilor contabile menționate au fost efectuate modificările de rigoare în sistemul contabil. În Nota de contabilitate nr.17 din 21 mai 2019 au fost atribuite la conturi eligibile mijloace fixe cu recalcularea uzurii acestora.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

3. să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare privind suplinirea unității de audit intern;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1281/2018 pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante, pe cele 51 funcții vacante înregistrate la 31.11.2018 în cadrul ANI, inclusiv pe funcția de auditor intern principal a fost stabilit moratoriu. La data de 02.04.2019, ANI s-a adresat către ministerul Finanțelor cu un demers prin care a solicitat acceptul ridicării moratoriului pentru 15 unități. Solicitarea a fost satisfăcută. Subsidiar, întru facilitarea procesului de recrutare a unui specialist pentru funcția de auditor intern principal cu experiență în domeniu și acreditat în condițiile legii, la data de 24.07.2019 a fost demarată procedura de selectare, prin plasarea unui anunț privind transferul specialistului din cadrul altor autorități publice. Dat fiind faptul că în perioada rezervată pentru depunerea pachetului de acte pentru participare la interviu, 24.07.2019-09.08.2019, nu au aplicat careva candidați, conducerea ANI a decis extinderea perioadei depunerii actelor până la data de 23.08.2019. În pofida faptului prelungirii perioadei de depunere actelor nici o persoană nu a aplicat pentru funcția dată. La moment se negociază în vederea transferului unei persoane din cadrul altei autorități publice.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

4. să ajusteze cadrul regulator intern pentru a asigura subordonarea directă a unității de audit intern managerului Autorității;

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: Pentru a se conforma prevederilor Legii nr.229/2010, Autoritatea Națională de Integritate a modificat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului securitate, audit și control al integrității al ANI unde sa exclus auditoru l intern din acest regulament. Auditorul intern principal activând în baza Carta de Audit Intern al ANI. Respectiv, a fost modificată și Fișa postului nr.7 a auditorului intern principal.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

5. să asigure descrierea tuturor proceselor operaționale, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare privind evaluarea funcționalității și eficacității sistemului de MFC implementat.

response:
Scris.ANI nr.08/1961 din 05.09.2019: Până la angajarea auditorului intern principal, evaluarea sistemului de Control Intern Managerial a fost realizată de către Coordonatorul sistemului de Control Intern Managerial al Autorității Naționale de Integritate.

RO_6752_801-19_ANI.pdf

Cerinte (0)