Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 31 din 23 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Cricova încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 174-184 din data de 2019-04-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale or. Cricova sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
        Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3, și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (6)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului orășenesc a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

response:
Răspunsul nr.05-5/685 din 21.06.2019. Decizia nr.3/1 din 12.06.2019 Cu privire la HCC nr.31 din 23.04.2019

RO_6730_HC 31 2019 Primaria Cricova 21.06.2019.pdf

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea orașului Cricova;

response:
Scrisoarea nr.05-5/1494 din 26.12.2019. 1.Decizia consiliului orăşănesc Cricova nr.4/12 ”Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cricova pe anul2020 în lectura a doua”, anexa nr.8 "cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2020” s-au majorat în comparaţie cu anul 2019. La impozitul pe bunurile imobi¬liare achitat de către persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din va-loarea estimată a bunurilor imobiliare (cod eco 113230) şi impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane fizice cetăţeni din valoarea estimată a bunurilor imobiliare (cod eco 113240) cota de 0,05 % s-a modificat în 0,1%. 2. S-a ajustat politica de contabilitate conform specificului de activitate a instituţiei. 3. Primăria oraşului Cricova a înregistrat drep¬tul de proprietate asupra 50 blocuri locative conform Hotărîrii Guvernului Republicii Mol¬dova ”Cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietate publică a municipiului Chişinău” nr.907 din 05.09.2000.

RO_6945_Raspuns HC 31 2019 Primaria or.Cricova 20.09.19.pdf
RO_7186_Raspuns HC 31 2019 Primaria or.Cricova 26.12.2019.pdf

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare din localitate;

response:
Răspunsul nr.05-5/685 din 21.06.2019. Dispoziția nr.03-5/28 din 13.04.2019 Cu privire la inventarierea patrimoniului și spațiului locativ aflat în gestiunea Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova. Proces verbal din 31.05.2019 ref.la inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova. Proces verbal din 31.05.2019 referitor la inventarierea fondului locativ aflat în gestiunea Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova.

RO_6730_HC 31 2019 Primaria Cricova 21.06.2019.pdf

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, administrate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

response:
Scrisoarea nr.05-5/1055 din 20.09.2019. Solicitare către Direcţia Generală Finanţe cu nr.05-5/488 din 24.04.2019 referitor la acordarea ajutorului metodologic în evidenţa contabilă; Scrisoarea Direcţiei Generală Finanţe cu nr.47/07-8/810 din 14.05.2019 către primăria oraşului Cricova; Scrisoarea Trezoreriei de Stat nr.12/3-5-128 din 09.07.2019 către Direcţia Generală Finanţe.

RO_6945_Raspuns HC 31 2019 Primaria or.Cricova 20.09.19.pdf

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

Cerinte (0)