Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.32 din 24 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 193-202 din data de 2019-04-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 53

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (53)

1. să asigure contabilizarea de către proiectele investiționale a faptelor economice conform medotei de angajamente.

2. să asigure evaluarea și înregistrarea integrală a bunurilor imobile în evidența contabilă și raportarea în modul stabilit.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: de a asigura evaluarea şi înregistrarea integrală a bunurilor imobile în evidenţa contabilă şi raportarea în modul stabilit, I.P. Ccntrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău vine cu explicaţii prin demersul nr. 353 din 28.10.2019 (se anexează), Colcgiul Agroindustrial Soroca prin demersul nr. 270 din 24.10.2019 (se anexează) şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat, demers nr. 02/1180 din 25.10.2019 (se anexează) au facut corectări, conform anexei nr. 1.6,1.P. Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi prezintă evaluarea bunurilor conform Registrului Bunurilor Imobile, (se anexează), iar Agenţia “Apele Moldovei” prin demersul nr. 01/-04/1273 din 28.10.2019 (se anexează), informează că în baza Hotărîrii Guvernului nr. 806/18 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului şi a noilor prevederi ale Legii nr. 121/07 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Agenţia Proprietăţii Publice a obţinut calitatea de fondator ale întreprinderilor de stat, din subordinea Agenţiei “Apele Moldovei”.

3. să asigure reflectarea și raportarea corespunzătoare a activelor în curs de execuție.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: Cu privire la construcţia nefinisată IP „Nicolae Dimo”, care este relîectată în evidenţa contabilă comunicăm că urmare a adresării Ministerului 05- 07/3732 din 21.10.2019, IPAPS N. Dimo prin demersul nr. 197-01/5 din 01.11.2019 (se anexează) informează despre refuzul corectării recomandării date.

4. să realizeze procedurile necesare, în scopul reevaluării mijloacelor uzate complet, dar care continuă să fie utilizate în procesul operațional, cu revizuirea ulterioară a duratei de funcționare utilă a bunurilor și calcularea uzurii conform normelor de uzură stabilite.

5. să asigure realizarea procedurii de inventariere anuală a patrimoniului cu respectarea obligatorie a cerințelor de reglementare, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele financiare

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: să asigure realizarea procedurii de inventariere anuală a patrimoniului cu respectarea obligatorie a cerinţelor de reglementare, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele lînanciare, entităţilor din subordine, comunicăm că conform HG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile, ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, totodată comunicăm că la solicitarea instituţiilor subordonate, se aprobă materialele de casare.

2.1. să examineze rezultatele auditului public extern în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducere;

response:
Scris. MADRM nr. 03-06-77/3854 din 24.10.2019: Comunicăm că, pînă în prezent, au avut loc mai multe şedinţe cu persoanele responsabile din cadrul MADRM şi instituţiile din subordine, de implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, referitor la raportul sus menţionat. în urma acestor şedinţe au apărut foarte multe întrebări. în acest context, solicităm, respectuos, delegarea 1-2 reprezentanţi din cadrul Ministerului Finanţe şi 1-2 reprezentanţi al Curţii de Conturi, de a participa la şedinţa din data de 30 octombrie 2019, orele 15.00-17.00, bir.740, MADRM, pentru implementarea cu succes a recomandărilor Curţii de Conturi.

2.2.1. de comun cu Ministerul Finanțelor: să identifice, în limita resurselor disponibile în bugetul de stat, mijloace financiare necesare înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile și terenurilor gestionate de entitățile subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: La moment în 7 entităţi subordonate sunt instituite unităţi de audit intem şi în 5 entităţi sunt desemnaţi responsabili de CIM.

2.2.2. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască modul de finanțare și/sau Statutul de funcționare a Oficiului Viei și Vinului, ținând cont de faptul că acesta este finanțat integral din bugetul de stat, având statut dublu (de instituție publică la autogestiune și de instituție bugetară);

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: Suplimentele calculate în total în anul 2018 de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice nu au depăşit fondul de salarizare pentru funcţiile cumulate, suma suplimentelor fiind mai mică. Este preconizată în schema de încadrare completarea unităţilor speciale Hînceşti şi Cahul cu funcţiile sezoniere vacante, care la moment se află la Ministerul Finanţelor. Suplimentele calculate în total în anul 2018 de către Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău nu au depăşit fondul de salarizare, suma suplimentelor fiind mai mică. La moment sunt în căutarea personalului pentru a reduce numărul funcţiilor cumulate. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nu emite ordine cu privire la cumularea funcţiilor în cadrul entităţilor subordonate, ele fiind emise de conducătorii entităţilor prin ordine cu carter intern. Scris. MADRM nr.03-02/1/42 din 17.02.2020: La etapa actuală, se întreprind măsuri în vederea iniţierii şi promovării unor proiecte de modificare a cadruiui normativ în vigoare, care regiementează activitatea şi funcţionarea instituţiei (Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, Hotărârea Guvernului nr. 726 din 16.09.2013, Hotărârea Guvemului nr. 725 din 16.09.2013), în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu legislaţia în domeniul bugetar. în acest sens, la data de 06 decembrie 2019, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost convocată o şedinţă de lucru, cu participarea reprezentanţilor MF, ONVV, USAID şi reprezentanţi ai sectorului vitivinicol, în vederea clarifîcării situaţiei actuale în ceea ce priveşte statutul şi activitatea I.P. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, precum şi identificarea soluţiilor în vederea excluderii neconformităţilor evidenţiate de către Curtea de Conturi, ca urmare a efectuării misiunii de audit. Totodată, în prezent se află în proces de consultare publică şi avizare proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Statutului-model al instituţiei publice, promovat de către Cancelaria de Stat, la cai-e se acordă o atenţie sporită, în vederea evitării, în viitor, a ambiguităţilor legate de activitatea, funcţionarea şi finanţarea atât a instituţiilor publice bugetare, cât şi a instituţiilor publice la autogestiune.

6. să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului gestionat, precum și raportarea fidelă și corectă a situațiilor financiare.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului gestionat, precum şi raportarea fidelă şi corectă a situaţiilor financiare, entităţilor din subordine, conform anexe nr. 1.17 (5 entităţi) Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice prezintă informaţia nominalizată, conform Ordinului nr. 128 din 02.10.2019 Cu privire la inventarierea mijloacelor fixe, stocurilor de mărfuri şi materiale, a mijloacelor băneşti, decontărilor şi alte articole ale bilanţului (se anexează), demers nr. 01-03/347 din 24.10.2019 (se anexează) şi Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii fînanţate de banca Mondială (MAC-P) au corectat erorile conform răspunsului prezentat (se anexează).

7. să asigure evaluarea bunurilor primite gratuit în conformitate cu cadrul regulator relevant.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: conducerii Centrului Metodic pentru Invăţămînt sa asigure evaluarea bunurilor primite gratuit în conformitate cu cadrul regulator relevant, informăm că recomandările au fost remediate în conformitate cu răspunsul nr. 99 din 01.11.2019 (se anexează).

8. să asigure casarea bunurilor deteriorate urmare a incendiului cu respectarea obligatorie a cerințelor de reglementare, în scopul prezentării reale a situațiilor patrimoniale în rapoartele financiare.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: în contextul recomandării de a asigura casarea bunurilor deteriorate urmare a incendiului cu respectarea obligatorie a cerinţelor de reglementare, în scopul prezentării reale a situaţiilor patrimoniale în rapoartele fînanciare, conducerii Agenţiei Naţionalc de Rcglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice informăm ca aceasta a fost executată, conform avizului Ministcrului nr. 05- 07/1044 din 18.03.2019 (se anexează).

9. să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare privitor la mijloacele fixe neutilizate conform prevederilor cadrului regulator relevant.

10. să asigure clasificarea corespunzătoare a mijloacelor fixe;

11. să întreprindă măsuri pentru clarificarea situației bunurilor care aparțin persoanelor terțe;

12. să întreprindă măsuri pentru clarificarea situației bunurilor utilizate de persoanele terțe;

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: referitor laîntreprinderea măsurilor de clavifîcare a situaţiei bunurilor ce aparţin unor persoane terţe, informăm că urmare a demersului Cancelariei de Stat cu nr. 29-04-8879 din 12.12.2019, MADRM prin răspunsul nr, 05-07/113 din 11.01.2020 (se anexează) a inclus bunurile date în Lista bunurilor imobile aflate la balanţa autorităţilor administraţiei publice centrale, pasibile pentru a fi transmise autorităţilor administraţiei publice locale, casa de locuit sat. Ţepilova, r-nul Soroca şi apeduct sat. Nemţeni r-nul Hînceşti.

13. să întreprindă măsuri de clarificare a situației terenului aferent Stadionului Republican.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: ce ţine de a întreprinde măsuri de clarificare a situaţiei terenului aferent Stadionului Republican, comunicăm că prin demersul nr. 05-07/224 din 17.01.2020 (se anexează) Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale şi Mediului s-a adresat la Agenţia Servicii Publice de a efectua modificări în Registrul Bunurilor Imobile, deoarece acesta este inclus în Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 07.03.2019.

14. să asigure inventarierea tuturor bunurilor imobile privitor la starea lor, în scopul identificării bunurilor care se află în stare deplorabilă, nu sunt utilizate pe parcusul mai multor ani și/sau nu pot fi supuse reabilitării.

15. să asigure întreprinderea măsurilor impuse de cadrul regulator relevant privitor la casarea bunurilor imobile aflate în stare deplorabilă, nesupuse renovării.

16. Să asigure inventarierea totală a SI gestionate în scopul identificării SI nefuncționale și neutilizate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de cadrul regulator.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: asigurarea inventarierii totale a SI gestionate în scopul identificării SI nefiincţionale şi neutilizate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare impuse cadrul regulator: - 2 Sisteme au fost transmise - 8 Sisteme sunt în proces de transmitere

17. să asigure înregistrarea cantitativ-valorică în evidența contabilă a loturilor de teren aflate în gestiune.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: să asigure înregistrarea cantitativ-valorica în evidenţa contabilă a loturilor de teren aflate în gestiune, entităţilor din subordine, conform anexei nr. 1.2 I.P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca prin demersul nr. 270 din 24.10.2019, LP. Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul demersul nr. 119 din 06.11.2019 (se anexează) au prezentat informaţia, totodată I.P. Colegiul Agroindustriai din Rîşcani prin scrisoarea nr. 430 din 07.11.2019 s- a adresat la MADRM pentru alocarea resurselor fmanciare de a înregistra bunurile imobile, ulterior Ministerul prin demersul nr. 05-07/4831 din 20,12.2019 (se anexează) s-a adresat Ministerului Finanţelor referitor la alocarea resurselor financiare nominalizate.

18. să asigure ajustarea valorii contabilizate a terenurilor la valoarea lor cadastrală și raportarea veridică a terenurilor gestionate.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: de a asigura ajustarea valorii contabilizate a terenurilor la valoarea lor cadastrală şi raportarea veridică a terenurilor gestionate, conform anexei nr. 1.3. informăm că lucrările date necesită resurse fînanciare de care instituţiile nu dispun, totodată Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante s-a adresat către Agenţia Proprietăţii Publice prin demersul nr. 419 din 23.10.2019 (se anexează) referitor la înregistrarea drepturilor patrimoniale, Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Procesclor Hidronieteorologice prezintă Ordinul nr. 83 din 14.05.2019 Cu privire la includerea în evidenţa contabilă a bunurilor imobile evaluate (se anexează), demers nr. 01-03/347 din 24.10.2019.

19. să asigure contabilizarea corespunzătoare a veniturilor de la activele intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar.

20. să asigure contabilizarea corespunzătoare a veniturilor din locațiunea bunurilor patrimoniului public.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: a asigura contabilizarea corespunzătoare a veniturilor din locaţiunea bunuriior patrimoniului public, Ministerul prin scrisoarea nr. 05-07/3732 din 21.10.2019 a solicitat contabilizarea corespunzătoare, conform datelor din Anexanr. 1.18. I.P. Colegiului Agroindustrial din Ungheni, demersul nr. 43 din 20.11.2019 (se anexează), I.P, Colegiul Agroindustrial din Rîşcani, demers nr. 414 din 28.10.2019 (se anexează), I.P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca demers nr. 270 din 24.10.2019, I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, demers nr. 01- 5/270 din 28.10.2019 (se anexează) au efectuat modificări corespunzătoare, conform răspunsurilor prezentate, iar Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice conform demersului nr. 01-03/347 din 24.10.2019, informează că nu sunt devieri, CC nu a luat în calcul şi serviciile comunale din locaţiunea bunurilor patrimoniului public, corect suma calculată de la arendă+ servicii este 1162365,43 lei nu 796737,73 şi suma achitată este 1217036,47 lei nu 825607,47 lei (se anexează tabel nr. 10).

21. să asigure contabilizarea corespunzătoare a cheltuielilor privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar.

22. să asigure contabilizarea corespunzătoare a ieșirilor cotelor statului în capitalul social al Î.S.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: referitor la unele întreprinderi de stat ce stau în evidenţa contabilă, Ministerul prin demersul nr. 05-07/222 din 17.01.2020 (se anexează) s-a adresat Agenţiei Servicii Publice cu o solicitare de a prezenta informaţia referitor la modificarea fondatorului a acestor întreprinderi, ca ulterior să fie excluse din evidenţa contabilă. Totodată, prin nota informativă a serviciului nr. 05-07/2 din 07.01.2020 (se anexează) este prezentată explicaţia referitor la unele întreprinderi de stat la care s- au facut modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.

23. să elaboreze mecanismul de transmitere a cotelor statului în capitalul social în cazul schimbării fondatorului, ținînd cont prevederile pct.23 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin HG nr.901 din 31.12.2015.

response:
Scris. MADRM nr. 03-02/1/42 din 17.02.2020: Cadrul normativ aferent transmiterii bunurilor proprietate publică este asigurat de HG nr. 901/2015 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate pubiică” şi Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea fînanciară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul MF nr. 216/2015. La moment, Ministerul Finanţelor examinează posibilitatea de modificare şi completare a cadrului normativ eferent evidenţei contabile în vederea realizării pct.23 din HG nr.901/2015.

24. să asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor transmise în capitalul social al Î.S.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: referitor la unele întreprinderi de stat ce stau în evidenţa contabilă, Ministerul prin demersul nr. 05-07/222 din 17.01.2020 (se anexează) s-a adresat Agenţiei Servicii Publice cu o solicitare de a prezenta informaţia referitor la modificarea fondatorului a acestor întreprinderi, ca ulterior să fie excluse din evidenţa contabilă. Totodată, prin nota informativă a serviciului nr. 05-07/2 din 07.01.2020 (se anexează) este prezentată explicaţia referitor la unele întreprinderi de stat la care s- au facut modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.

25. să elaboreze politici contabile privitor la contabilizarea de către MADRM a subsidiilor acordate în avans producătorilor agricoli.

26. să efectueze inventarierea totală a creanțelor în scopul identificării creanțelor cu termen de prescripție expirat, cu întreprinderea măsurilor privitor la confirmarea acestora, pentru a exclude riscul de prejudiciere a bugetului de stat.

27. să efectueze inventarierea datoriilor în scopul evaluării sitației datoriilor cu termen de prescripție expirat, precum și reflectării și raportării acestora conform cadrului regulator relevant.

28. să elaboreze și aprobe Politica de contabilitate cu includerea prevederilor specifice activității instituționale.

29. să asigure organizarea evidenței contabile în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare ;

30. să asigure închiderea conturilor bancare în valută și în MDL deschise neregulamentar, fără autorizația MF (Trezoreriei de Stat) în BC „Mobiasbsanca Group Societe Generale S.A.”

31. să asigure aprobarea politicilor contabile privind uniformizarea metodelor și procedeelor de consolidare a rapoartelor financiare, pentru a asigura eliminarea/excluderea tranzacțiilor intragrup efectuate între entitățile subordonate.

32. să asigure respectarea cadrului legal privind stabilirea suplimentelor pentru cumularea funcțiilor.

33. să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate potrivit anexei nr. 1.7, comunicăm că în conformitate cu prevederile HG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile, ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor dc Plante a înregistrat dreptul patrimonial la7 bunuri, nr. cadastral 3450204115 (se anexează) şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat, demers nr. 02/1180 din 25.10.2019, a înregistrat dreptul patrimonial la nr. cadastral 9602205143.01, conform datelor Registrul Bunurilor Imobile, ce se anexează.

34. să identifice resurse financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de MADRM și entitățile din subordine.

35. să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor gestionate.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: de a întreprinde măsurile ce se impun de cadrul regulator privind să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor gestionate, entităţilor subordonate, anexa nr. 1.4, potrivit HG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile, ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice prin ordinul nr.128 din 02.10.2019, demers nr. 01-03/347 din 24.10.2019 a creat comisia de inventariere pe unităţile Serviciului Special, se depistează toate bunurile imobile neînregistrate, care ulterior vor fi transmise spre aprobare Ministerului Agriculturii şi respectiv vor fi înaintate Agenţiei Servicii Publice.

36. să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator privind înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra construcțiilor speciale gestionate.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator privind înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra construcţiilor special gestionate entităţilor din subordine şi sa clarifice situaţia privind drepturile patrimoniale asupra unui lot de teren cu suprafaţa de 33,4 ha deţinut de o persoană terţă, Directorului Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi, informăm că potrivit HG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, totodată Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi prin demersul nr. 215 din 07.11.2019 (se anexează) prezintă informaţia referitor la 2 loturi de teren.

37. să clarifice situația privind drepturile patrmoniale asupra unui lot de teren cu suprafața de 33,4 ha deținut de o persoană terță.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator privind înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra construcţiilor special gestionate entităţilor din subordine şi sa clarifice situaţia privind drepturile patrimoniale asupra unui lot de teren cu suprafaţa de 33,4 ha deţinut de o persoană terţă, Directorului Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi, informăm că potrivit HG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, totodată Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi prin demersul nr. 215 din 07.11.2019 (se anexează) prezintă informaţia referitor la 2 loturi de teren.

38. să asigure realizarea inventarierii bunurilor imobile și terenurilor proprietate publică a statului pe întregul sistem ministerial pentru a iniția actualizarea Listelor bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea ministerului și entităților din subordine aprobate prin HG nr.351/2015.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: asigura realizarea inventarierii bunurilor imobile şi terenurilor proprietate publică a statului pe întregul sistem ministerial pentru a iniţia actualizarea Listelor bunurilor imobile, proprietate a statului, aLate în administrarea ministerului şi entităţilor din subordine, aprobate prin HG nr.351/2015, informăm că potrivit LIG 63/19 se face inventarierea bunurilor imobile, ulterior acestea vor fi delimitate şi înregistrate, ulterior Listele bunurilor imobile vor fi corectate.

39. să intensifice controlul intern managerial și să asigure raportarea corespunzătoare și veridică a valorii bunurilor imobile și terenurilor raportate către APP.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: entităţilor din subordine să intensifice controlul intern managerial şi să asigure raportarea corespunzătoare şi veridică a valorii bunurilor imobile şi terenurilor raportate către Agenţia Proprietăţii Publice, conform anexei nr. 1.8, informăm că Serviciul Hidrometeorologic de Stat prin răspunsul nr. 02/1180 din 25.10.2019, informează că darea de seamă a fost corectată, I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile dc Cîmp „Selectia”, prin demersul nr. 01-11/99 din 15.04.2019 (se anexează) la fel informează despre corectarea erorii date, iar Serviciul Special pcntru Inlluenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice a ajustat valoarea bunurilor imobile conform ord. nr. 175 din 14.12.2018 şi ord nr. 88 din 22.05.2019 (se anexează), demers nr. 01-03/347 din 24.10.2019.

40. să asigure contabilizarea corespunzătoare a contribuțiilor provenite de la Consiliile raionale.

41. să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare privind suplinirea unității de audit intern.

42. să dispună realizarea acțiunilor de remediere și consolidare a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică, înregistrarea și gestionarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, procesul de achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.).

43. să elaboreze politici de evidență contabilă și de raportare privitor la contabilizarea subsidiilor/transferurilor bugetare cu destinație specială acordate de la bugetul de stat.

44. să revizuiască statutul de executor de buget pentru Oficiul Viei și Vinului urmare a deținerii de către ultimul a statutului de instituție publică cu autonomie financiară nonprofit.

45. să asigure încheierea contractului de societate civilă cu respectarea cadrului regulator relevant.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: Conducerii MADRM şi IP IPAPS „N. Dimo” să asigure încheierea contractului de societate civilă cu respectarea cadrului regulator relevant, comunicăm că terenurile date sunt incluse în anexa la Legea nr. 668/95, iar conform Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, acestea sunt administrate de Agenţia Proprietăţii Publice, urmează ca IP IPAPS „N. Dimo” să se adreseze cu un demers la Agenţia Proprietăţii Publice, în acest sens.

46. să analizeze posibilitatea încheierii unei forme contractuale de realizare a parteneriatului public-privat privitor la utilizarea comună, în scopuri științifice, a terenului agricol cu suprafața de 550,4 ha.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: Conducerii MADRM, în comun cu IP IPAPS „N. Dimo” să analizeze posibilitatea încheierii unei forme contractuale de realizare a parteneriatului public- privat privitor la utiiizarea comună, în scopuri ştiinţifice, a terenului agricol cu suprafaţa de 550,4 ha, urmează ca IP IPAPS „N. Dimo” să se adreseze la Agenţia Proprietăţii Publice, referitor la încheierea contractului parteneriat public privat.

47. să asigure casarea regulamentară a mijloacelor fixe.

response:
Scris. MADRM cu nr.05-07/3 din 20.01.2020: asigurarea casării regulamentară a mijloacelor fixe a entităţilor din subordine, informăm că prin demcrsul Ministerului nr. 05-07-38 din 03.01.2020 (se anexează) s-a atenţionat celor 4 entităţi (I.P. Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, IP Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului (Oficiul fmanţării de carbon, EMP Management durabil POP IP), I.P. „lnstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, I.P. Colegiului Agroindustrial din Ungheni), despre nerespectarea legislaţiei în vigoare. Prin urmare, IP Unitatea de iinplementare a proiectelor în domeniul mediului prin demersul nr. 1-20 din 16.01.2020 (se anexează) şi I.P. Centrul dc Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău prin demcrsul nr. 05 din 13.01.2020 (sc anexează) s-au expus asupra demersului ministerului.

48. pentru informare și posibilă autosesizare în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun referitor la constatările expuse în Raportul de audit privitor la construcția Sistemului de canalizare în com.Sipoteni, r-nul Călărași.

49. să asigure ajustarea evidenței analitice și înregistrărilor contabile aferente tranzacțiilor raportate în conturile extrabilanțiere la politicile contabile stabilite în cadrul regulator.

50. să asigure repectarea cadrului regulator privind prezentarea MF a setului de rapoarte financiare și informațiilor obligatorii, în special a Raportului privind performanţa pe programe/subprograme.

Cerinte (0)