Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.20 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Strășeni (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale raionului Strășeni (UAT de nivelul II) sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (6)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului raional a rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea raionului Strășeni;

response:
Răspunsul CRS nr.282 din 10.07.2019. In şedinţa Consiliului raional din 24 mai 2019 a fost examinat Raportul auditului rapoartelor financiare a subdiviziunilor Consiliului raional Străşeni încheiate la 31 decembrie 2018 si emisă Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 24 mai 2019. La fel, prin această decizie a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor reflectate în raportul Curţii de Conturi cu indicarea persoanelor responsabile şi a termenului de execuţie.

RO_6729_Raspuns HC 20 2019 ConsRaional Straseni 10.07.2019.pdf

2.1.2. conformarea de către subdiviziunile Consiliului raional Strășeni a evidenței sintetice și celei analitice la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

response:
Răspunsul CRS nr.282 din 10.07.2019. De la data adoptării Deciziei Consiliului raional nr. 3/9 din 24 mai 2019 şi pînă în prezent de către direcţiile şi secţiile Consiliului raional au fost întreprinse următoarele acţiuni: Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei a efectuat inventarierea tuturor activelor aflate în evidenţa contabilă. Uzura mijloacelor fixe, calculată incorect (dublată), urmează a fi corectată şi reflectată corect în situaţia financiară din 31.12.2019, deoarece necesită verificarea corectitudinii reflectării în evidenta contabilă pe parcursul a mai multor ani consecutiv (2013-2019). Referitor la finisarea lucrărilor de construcţie a gardului Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte, au fost expediate 2 scrisori către agentul economic Elve Construct, nr. 507 din 10.04.2019 şi nr. 805 din 17.06.2019 cu solicitarea de a urgenta finisarea lucrărilor de construcţie a gardului, conform prevederilor contractuale stipulat în p.3.1 al contractului nr. 42 din 02 noiembrie 2018. Copia scrisorilor se anexează. La moment, agentul economic a solicitat iniţierea procedurii de recepţionare a lucrărilor. In prezent, garanţia de bună execuţie a lucrărilor menţionate în sumă de 26,0 mii lei nu este transferată agentului economic. La fel, s-au corectat situaţiile financiare pentru perioada 2016-2018, prin reflectarea tuturor operaţiunilor contabile din aceste perioade, fapt care a dus la corectarea soldurilor conturilor 519, 721,722, 723, pentru 3 ani consecutiv. Direcţia economie, construcţii şi politici investiţionale a întreprins următoarele acţiuni: Pentru inventarierea componentelor contului contabil 319 "Investiţii capitale în active în curs de execuţie” pînă la moment au fost date în exploatare, conform planului de activitate, lucrările de "Reconstrucţie parţială a apeductului Micăuţi-Străşeni, r-nul Străşeni” etapa II. (se anexează) Pentru asigurarea inventarierii şi evaluării bunurilor imobile la Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret "Divertis” şi a Taberei de odihnă pentru copii ”Codru”, la moment aceste acţiuni sunt în curs de execuţie. Intru asigurarea integrităţii patrimoniului Taberei de odihnă pentru copii ”Codru” şi pentru asigurarea dării în exploatare a obiectelor construite pînă la moment Serviciul juridic al Consiliului raional a înaintat documentele în instanţa de judecată (se anexează). Pentru efectuarea recalculării şi restituirii cheltuielilor capitale întocmite cu nerespectarea prevederilor legale, la moment aceste acţiuni sunt în curs de desfăşurare. Pentru asigurarea conformităţii procesului de efectuare a achiziţiilor publice, pînă la moment au fost examinate caietele de sarcini şi documentaţia de atribuire pentru procedurile de achiziţie publică din planul anual de achiziţii a Consiliului raional pentru anul 2019, pentru buna desfăşurare a achiziţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru asigurarea inventarierii integrităţii şi administrării reţelelor de gaze pînă la moment a fost efectuată evaluarea (de către o firmă specializată în domeniul evaluărilor) a gazoductului spre Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”Divertis” din mun. Străşeni. La moment se elaborează documentele pentru a fi aprobată decizia de luare în evidenţa contabilă a gazoductului prenotat în şedinţa ordinară a Consiliului raional din luna august curent. Aparatul preşedintelui raionului Străşeni pînă la situaţia din 01 iulie 2019 a întreprins următoarele măsuri de înlăturare a deficienţelor depistate: Conform Deciziilor Consiliului Raional nr.1/11 din 15 februarie 2019 , nr.3/19 din 24 mai 2019, au fost transmise valoarea reparaţiilor capitale efectuate din bugetul raional asupra obiectelor (bunurilor) care se află la evidenţa contabilă a APL de nivel I, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, respectiv calcularea corectă a uzurii acestora (decizia Consiliului raional se anexează). Mijloacele fixe înregistrate eronat la conturile contabile au fost corectate şi atribuite corect în evidenţa contabilă, respectînd Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28.12.2015 ” Cu privire la aprobarea Planului de Conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă.” In scopul asigurării evidenţei analitice corecte a activelor „ Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării”, Consiliul Raional, în calitate de fondator a solicitat instituţiilor fondate prezentarea situaţiilor financiare pentru ca ulterior valoarea investiţiilor efectuate să fie reflectată în mod descifrat pe fiecare investiţie (Măsuri în curs de executare) (Scrisoarea se anexează). In scopul asigurării restituirii mijloacelor financiare neutilizate, transferuri cu destinaţie specială alocate din Bugetul de Stat în sumă de 61,0 mii lei, a fost elaborat proiect de decizie privind alocarea sumei respective, care va fi examinat la şedinţa Consiliului raional din luna august 2019, care ulterior urmează a fi restituite Ministerului de Finanţe. In scopul recuperării plăţilor salariale achitate dublu, salariaţilor care au fost rechemaţi din concediul anual de odihnă li s-a acordat concediu fără plată, astfel au fost recuperate parţial, restul urmează a fi recuperate pînă la finele anului 2019. ( Se anexează copiile dispoziţiilor de acordare a concediului neplătit). La şedinţa de lucru din 31 mai 2019 cu contabilii-sefi ale direcţiilor, instituţiilor publice subordonate Consiliul raional şi din cadrul primăriilor au fost examinate aspectele reflectate în raportul auditului Curţii de Conturi. Totodată, Vă informăm că la şedinţele de lucru cu contabilii-sefi, Direcţia finanţe în agenda de lucru include chestiuni referitor la aplicabilitatea normelor contabile şi întocmirea rapoartelor financiare.

RO_6729_Raspuns HC 20 2019 ConsRaional Straseni 10.07.2019.pdf

2.1.3. implementarea unui sistem de control intern managerial, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Răspunsul CRS nr.282 din 10.07.2019. în scopul îmbunătăţirii managementului financiar numai pe parcursul anului 2019 de către specialiştii direcţiei au fost efectuate controale tematice privind starea evidenţei contabile în primăria Micleuşeni, Recea, Căpriana, Liceul Teoretic ’Ton Vatamanu” şi Casa Raională de Cultură. La fel s-a acordat ajutor practic şi metodologic în primăriile Tătăreşti, Ţigăneşti şi Oneşti. 

RO_6729_Raspuns HC 20 2019 ConsRaional Straseni 10.07.2019.pdf

2.1.4. elaborarea și realizarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor aferente drumurilor de interes raional);

2.1.5. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate pe domenii și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală (a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare etc.);

response:
Răspunsul CRS nr.282 din 10.07.2019. Referitor la administrarea neconformă a bunurilor proprietate publică de către Direcţia învăţămînt, Serviciul juridic a depus cererea de chemare în judecată cu solicitarea de a încasa datoria ratată la plata chiriei, încasarea penalităţilor şi dobînzilor cu întîrziere, precum şi rezilierea contractului de arendă. Scrisoarea nr.95 din 19.02.2020. Direcţia învăţământ a efectuat evaluarea edificiilor amplasate pe teritoriul Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis” şi a înregistrat în evidenţa contabilă separat pe obiect (registru se anexează). Direcţia economie, construcţii şi politici investiţionale întru restituirea cheltuielilor capital întocmite cu nerespectarea prevederilor legale prin majorarea cotei de contribuţie de asigurări sociale a expediat scrisori prestărilor de lucrări/servicii pentru restituirea sumelor calculate incorect. Până în prezent a fost restituită suma de 162,1 mii lei (lista se anexează) Agenţilor economice care nu s-au conformat cu recomandările Curţii de Conturi li s-au expediat scrisori de preavizare. Referitor la înregistrarea în Registru bunurilor imobiliare a drepturilor patrimoniului ( terenuri şi drumuri). Vă informăm ca la momentul actual Institutul de Proiectare şi Organizarea Teritoriului perfectează planurile şi documentaţia de înregistrare a terenurilor pe următoarele obiecte : Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” mun. Străşeni, SMSP Centru de Sănătate Străşeni, SMSP Spitalul raional Străşeni, Centru militar teritorial, clădirea fostei bucătarii de lapte. Instituţiile medicale din raion sunt amplasate pe teritoriile publice de APL de nivelul I, Consiliul raional este proprietar doar pe construcţii. în prezent OMF Codreanca, OMF Lupa - Recea, OMF Doina, CS Roşcani, fostul cabinet de tuberculoză au primit terenurile în proprietatea raionului. în Planul de acţiuni pe anul 2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020 este inclus Obiectivul Administrarea şi gestionarea patrimoniului al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ( raionul Străşeni) în care sunt incluse acţiuni concrete privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a două drumuri publice locale de interes raional (drumul L 414 drumul de acces spre satul Negreşti, lungimea 1,5 km şi drumul L 241 R1 drumul de acces spre satul Făgureni, lungimea 2 km).

RO_6729_Raspuns HC 20 2019 ConsRaional Straseni 10.07.2019.pdf
RO_7213_Raspuns HC 20 2019 CR Straseni 19.02.2020.pdf

2.2. pentru informare și asigurarea administrării conforme a veniturilor bugetului raional Strășeni provenite din taxa pe apă, cu elucidarea volumelor de apă recepționate/livrate în acest scop pentru îmbuteliere de către agenții economici.

response:
Scrisoarea nr.26-07/2-15/2588 din 17.02.2020. Conform constatărilor auditului, nu a fost calculată şi achitată taxa pentru apă care este livrată de ÎM „Apa Canal Străşeni” unui agent economic pentru îmbuteliere. Ca rezultat al analizei efectuate, s-a constatat că Î.M. „Apa Canal Străşeni” nu a efectuat nemijlocit îmbutelierea apei extrase, respectiv nu avea obligaţia de calculare şi achitare a taxei pentru apă destinată îmbutelierii, conform cotei de 16 lei pentru fiecare m3, ci conform cotei de 0,3 lei pentru fiecare m3. La acest subiect a fost interpelată Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului, care confirmă existenţa discrepanţei între prevederile art.302 din Codul fiscal care stipula că subiectul impunerii este doar persoana care extrage apa şi art.303 şi anexa nr.l la Titlu VIII din Cod care prevedea că obiectul impunerii este atît apa extrasă din fondul apelor cît şi apa extrasă (minerală naturală sau potabilă) destinată îmbutelierii. Totodată, Comisia economie, buget şi finanţe face trimitere la art.l 1 alin.(l) din Codul fiscal, reieşind din care toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei se vor interpreta în favoarea contribuabilului. In acest context, în scopul creării condiţiilor echitabile la achitarea taxei pentru apă pentru toţi agenţii economici care îmbuteliază apa, inclusiv lărgirea bazei impozabile şi concretizarea normelor fiscale prin Legea nr.l71 din 19.12.2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate amendamente la Titlul VIII al Codului fiscal. Astfel, începînd cu 01.01.2020, în categoria de subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă au fost incluse şi persoanele care utilizează apa în scopul îmbutelierii. Respectiv, agenţii economici care utilizează apa potabilă în scopul îmbutelierii, începînd cu 01.01.2020, au calitatea de subiect ai impunerii cu taxa pentru apă, cota aferentă acesteia constituind 15,7 lei pentru fiecare m3.

RO_6747_Raspuns HC 20 2019 SFS 12.08.19.pdf
RO_7156_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf
RO_7203_Raspuns SFS HC 20 21 2019 din 17.02.2020.pdf

Cerinte (0)