Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.21 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale municipiului Strășeni încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale mun. Strășeni sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (9)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului municipal a rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea mun. Strășeni.

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019. Consiliul municipal Străşeni a examinat în şedinţă rezultatele auditului, cu aprobarea unui Plan de acţiuni de remediere a deficienţelor constatate în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul auditului. Decizia nr. 5/03 din 22 mai 2019 se anexează.

RO_6785_Raspuns HC 21 2019 Primaria mun.Straseni 01.08.19.pdf

2.1.2. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate pe domenii și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală (în special, a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, de iluminat public etc.);

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019. 1. Consiliul municipal Străşeni a examinat în şedinţă rezultatele auditului, cu aprobarea unui Plan de acţiuni de remediere a deficienţelor constatate în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul auditului. Decizia nr. 5/03 din 22 mai 2019 se anexează. 2. La 20 septembrie 2018 a fost semnat un Memorandum între Primăria municipiului Străşeni şi Programul USAID Comunitatea Mea, cu asigurarea sprijinului în procesul de guvernare locală. Astfel, a fost acceptată asistenţa tehnică pentru inventarierea şi evaluarea patrimoniului public, inclusiv a mijloacelor, transmise în gestiune întreprinderilor Municipale. Totodată, este semnată între părţi Anexa la Memorandum, privind asistenţa tehnică la crearea Centrului de Informare şi Prestări Sevicii - se propune digitalizarea activităţii primăriei municipiului Străşeni, toate Registrele (Notificări, Certificate de Urbanism, Autorizaţii de Construcţie, evidenţa populaţiei, evidenţa calculelor, achitărilor, avansurilor şi restanţele, aferente impozitelor, taxelor, plăţilor pentru arendă, altele) vor fi ţinute în format electronic (Copia Memorandumului, Deciziei Consiliului municipal nr. Din se anexează). 3. Prin Dispoziţia primarului nr. 154 a fost instituit Grupul de lucru, iar prin Dispoziţia nr. 158 din 18 iunie curent a fost aprobat Planul de acţiuni privind implementarea sistemului de control managerial în cadrul primăriei municipiului Străşeni (se anexează). 4. Acţiunile întreprinse de către autoritatea executivă de nivelul întâi, precum şi cele care sunt în acţiune, sunt expuse în tabelul anexat.

RO_6785_Raspuns HC 21 2019 Primaria mun.Straseni 01.08.19.pdf

2.1.3. asigurarea unei evidențe contabile conforme a patrimoniului local, conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor, plăților pentru arendă și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019.

2.1.4. implementarea unui sistem de control intern managerial, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019.

2.1.5. elaborarea și realizarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

response:
Răspunsul nr.554 din 17.10.2019.

2.1.6. transmiterea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a prestării serviciilor;

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019.

2.1.7. fundamentarea, aprobarea şi/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat şi la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal;

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019.

2.1.8. majorarea veniturilor proprii, inclusiv prin asigurarea impozitării tuturor bunurilor imobile, stabilirea/încasarea mărimii plăților de arendă a terenurilor în baza unor criterii clar definite;

response:
Răspunsul nr.952 din 01.08.2019.

2.2.2. monitorizarea administrării conforme la nivelul mun. Strășeni a bazei de impunere cu taxa pentru unitățile comerciale și prestări servicii

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. A fost aprobat Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.191 din 23.04.2019 cu privire la modificarea Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Astfel, informaţia privind bunurile imobiliare proprietate publică transmise în posesia, gestiunea şi/sau folosinţa persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător urmează a fi prezentată de către autorităţile administraţiei publice locale subdiviziunilor structurale responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, conform modelului stabilit în Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale. Ulterior, Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale a fost completat cu Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 394 din 12 septembrie 2019, conform căruia, suplimentar la acţiunile anterioare, autorităţile administraţiei publice locale urmează să asigure accesul la informaţia privind subiecţii care dispun de obiecte ale impunerii stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q), iar direcţiile deservire fiscală să asigure monitorizarea calculării conforme de către contribuabili a taxelor aferente obiectelor impunerii respective, conform modelului stabilit în Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale.

RO_6780_Raspuns HC 21 2019 SFS 12.08.19.pdf
RO_6834_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7108_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf
RO_7110_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94_2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31_2019 din 06.12.2019 f. anexe.pdf

Cerinte (0)