Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.22 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Bucovăț încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale or. Bucovăț sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit3.  

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului or. Bucovăț a rezultatelor auditului și aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor auditului indicate în Scrisoarea către conducerea or. Bucovăț;

2.1.2. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate pe domenii și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică (în special, terenuri, drumuri, străzi, sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare, etc.);

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri);

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăti, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente şi la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern managerial, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază şi descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea, avizarea şi/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat şi la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile;

Cerinte (0)