Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 25 august 2011 cu privire la Rapoartele auditelor regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele Instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2010

Numar din data de 2011-08-25 Nr. cerinte: 9 Nr. recomandari: 26

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl A.Usatîi, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N. Platon, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală dl A. Testemiţanu, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Psihiatrie dl M.Hotineanu, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie dl A.Taran, medicului-şef al Instituţiei medico-sanitare publice Dispensarul Dermatovenerologic Republican dl A.Gherman, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii dl V.Parasca, medicului-şef al Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" dna A.Nemerenco, precum şi a altor persoane responsabile de la entităţile respective, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Rapoartele auditelor regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele Instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2010.

Auditul a fost iniţiat de către Curtea de Conturi conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], în cadrul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la 6 instituţii medico-sanitare publice (în continuare - IMSP), avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) au fost utilizate şi raportate regulamentar, iar Dările de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 sînt veridice şi nu prezintă denaturări semnificative.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi procedurile de fond, cu folosirea diferitor metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Procedurile de audit aplicate asupra categoriilor de operaţiuni financiare la instituţiile nominalizate au distins existenţa unor iregularităţi şi discrepanţe privind planificarea, utilizarea şi raportarea mijloacelor FAOAM, gestionarea patrimoniului public, precum şi unele probleme ce ţin de cadrul regulatoriu.

 • Neajustarea de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) a carenţelor în reglementările privind planificarea şi contractarea mijloacelor FAOAM a permis IMSP să formeze solduri semnificative de mijloace băneşti provenite din FAOAM în conturile bancare. Astfel, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a înregistrat solduri la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 4,1mil.lei; Spitalul Clinic de Psihiatrie - de 5,6 mil. lei; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie - de 1,6 mil.lei; Dispensarul Dermatovenerologic Republican - de 0,6 mil.lei; Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii - de 3,4 mil.lei; Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" - de 0,3 mil. lei.
 • Neevaluarea şi neexcluderea de către Ministerul Sănătăţii (fondatorul IMSP) şi CNAM a reglementărilor normative contradictorii ce ţin de procedura de formare şi utilizare a rezervelor din contul mijloacelor FAOAM a avut drept consecinţă dezafectarea de către IMSP a acestor mijloace, destinate achitării serviciilor medicale curente, şi direcţionarea lor la procurarea utilajelor, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, aceste atribuţii fiind exclusiv ale fondatorului. Astfel, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pe parcursul anului 2010, a format rezerve din contul mijloacelor FAOAM în sumă de 2,4 mil.lei, care au fost utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe; Spitalul Clinic de Psihiatrie a format rezerve în sumă de 3,3 mil.lei, din care 3,2 mil.lei au fost utilizate la reparaţia capitală a clădirilor şi 0,6 mil.lei - pentru procurarea mijloacelor fixe; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie a format rezerve în sumă de 2,1 mil.lei, care au fost utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe; Dispensarul Dermatovenerologic Republican a format rezerve în sumă de 0,5 mil.lei, din care 0,4 mil.lei au fost utilizate la reparaţia capitală şi procurarea mijloacelor fixe; Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii a format rezerve în sumă de 1,7 mil.lei, din care 1,1 mil.lei au fost utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe şi 0,6 mil.lei - la reparaţia capitală a mijloacelor fixe; Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" a format rezerve în sumă de 0,4 mil.lei, care au fost utilizate integral pentru procurarea mijloacelor fixe.
 • Caracterul confuz al actelor normative privind includerea în costul serviciilor medicale prestate a cheltuielilor pentru plăţile suplimentare (premii şi ajutoare materiale) a generat un tratament inechitabil pentru IMSP. Astfel, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (340 de unităţi de personal) a achitat premii şi ajutoare materiale din FAOAM în sumă totală de 2,9 mil.lei; Spitalul Clinic de Psihiatrie (862 de unităţi de personal) - 6,4 mil.lei; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie (382 de unităţi de personal) - 1,1 mil. lei; Dispensarul Dermatovenerologic Republican (250 de unităţi de personal) - 0,3 mil.lei; Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii (170 de unităţi de personal) - 1,5 mil.lei; Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (81 de unităţi de personal) - 0,1 mil.lei.
 • Lipsa unei politici durabile în domeniul cadrelor a permis IMSP, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, suplinirea insuficientă a funcţiilor vacante cu personal medical conform statelor aprobate, ce generează un risc sporit asupra asigurării calităţii serviciilor medicale prestate. Astfel, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a suplinit cu personal doar 77% din statele aprobate; Spitalul Clinic de Psihiatrie - 73%; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie - 84%; Dispensarul Dermatovenerologic Republican - 68%; Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" - 95%.
 • Deşi Curtea de Conturi, în urma controalelor/auditelor efectuate în anii precedenţi, a cerut de la autorităţile responsabile elaborarea politicilor de contabilitate şi de raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibile cu forma organizatorico-juridică a acestora, actuala misiune de audit a relevat că în aceste domenii nu s-a produs o schimbare esenţială, constatîndu-se multiple nereguli, după cum urmează:
 • Acordarea serviciilor medicale din contul mijloacelor FAOAM, precum şi a serviciilor medicale contra plată se efectuează în baza tarifelor aprobate, care nu includ rentabilitatea şi nu pot genera profituri sau pierderi. Totodată, neajustarea actelor metodologice în materie de raportări financiare condiţionează întocmirea dărilor de seamă în mod denaturat şi imprecis. Astfel, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a raportat pe anul 2010 pierderi în sumă de 2,9 mil.lei, iar pe anul 2009 - profit în sumă de 6,9 mil.lei; Spitalul Clinic de Psihiatrie a raportat pe anul 2010 pierderi în sumă de 1,5 mil.lei, iar pe anul 2009 - profit în sumă de 4,9 mil.lei; Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie a raportat pe anul 2010 pierderi în sumă de 0,7 mil.lei, iar pe anul 2009 - profit în sumă de 2,9 mil.lei; Dispensarul Dermatovenerologic Republican a raportat pe anul 2010 pierderi în sumă de 6,2 mil.lei, iar pe anul 2009 - profit în sumă de 2,0 mil.lei; Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii a raportat pe anii 2009-2010 profit în sumă de 3,1 mil. lei şi, respectiv, 0,3 mil.lei; Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" a raportat pe anul 2010 pierderi în sumă de 0,2 mil.lei, iar pe anul 2009 - profit în sumă de 0,2 mil.lei. Totodată, prezentarea Declaraţiilor persoanelor juridice cu privire la impozitul pe venit sînt inaplicabile în condiţiile desfăşurării activităţii pe principiul de nonprofit.
 • Neracordarea actelor normative ce reglementează formarea şi utilizarea rezervelor la prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate a determinat nereflectarea în evidenţa contabilă de către IMSP a rezervelor utilizate în anul 2010.
 • Lipsa principiilor, regulilor şi procedeelor de reflectare în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe, care sînt bunuri publice, a condiţionat reflectarea echivocă a acestora. Astfel, Spitalul Clinic de Psihiatrie, efectuînd lucrări de reparaţii capitale la blocurile curative în valoare de 3,5 mil.lei, a înregistrat la majorarea valorii acestora numai 0,2 mil.lei; Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a efectuat reparaţia utilajelor medicale prin schimbul unor componente de bază în valoare de 2,2 mil.lei, care au fost reflectate integral la cheltuieli.
 • Neplanificarea şi nesolicitarea suficientă a resurselor preconizate pentru realizarea tratamentului prin constrîngere a determinat Spitalul Clinic de Psihiatrie să compenseze şi să raporteze cheltuielile în sumă de 4,4 mil.lei din contul mijloacelor FAOAM. Existenţa problemelor în planificarea şi utilizarea resurselor a cauzat dezafectarea şi raportarea eronată de către Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie a mijloacelor FAOAM în sumă totală de 0,4 mil.lei.
 • Neexercitarea de către Ministerul Sănătăţii a atribuţiilor de fondator, exclusiv la gestionarea patrimoniului public, a determinat faptul că conducătorului Dispensarului Dermatovenerologic Republican nu i-au fost transmise în gestiune economică bunurile publice, în baza contractului de comodat, iar conducătorului Centrului Republican de Diagnosticare Medicală i-au fost transmise bunuri publice, componenţa şi valoarea cărora nu poate fi stabilită, deoarece lipsesc anexele respective la contract.

De asemenea, executarea neadecvată a atribuţiilor de fondator a condiţionat netransmiterea în gestiune economică conducătorului Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie a unui imobil în valoare de 2,4 mil.lei, care era reflectat în evidenţa contabilă, precum şi a mijloacelor de transport în stare tehnică bună cu valoarea "0".

 • Achiziţiile publice de bunuri şi servicii au fost efectuate neregulamentar, nefiind solicitate informaţii suficiente şi relevante privind calificarea operatorilor economici, neasigurîndu-se pe deplin activităţile de monitorizare şi evaluare, de prevenire, depistare şi corectare a neregularităţilor, întru economisirea şi eficientizarea achiziţiilor de bunuri, participarea largă a operatorilor economici şi dezvoltarea concurenţei între aceştia. Astfel, Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie a admis contractarea de bunuri în lipsa suportului financiar, ceea ce a condiţionat formarea datoriilor la finele perioadei de gestiune. Activitatea formală a grupului de lucru din cadrul Dispensarului Dermatovenerologic Republican şi Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii a condiţionat participarea la achiziţii a operatorilor economici cu fondatori comuni, cu aceeaşi adresă juridică şi conduse de unul şi acelaşi administrator.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Rapoartele auditelor regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele Instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2010, anexate la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Rapoartele de audit se remit:

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale Instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.2. Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, pentru documentare privind rezultatele auditelor, şi, în comun cu IMSP contractate, să realizeze măsuri în vederea armonizării cadrului regulatoriu, cu asigurarea transparenţei, regularităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor FAOAM; să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, monitorizare şi elaborare a standardelor de contabilitate şi de raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibile cu forma organizatorico-juridică de nonprofit.

3. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit anexate se remit Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului şi Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului.

4. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit anexate se remit Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

 6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (26)

Recomandări IMSP DDVR: 1) În scopul eficientizării procedurilor de achiziții publice și reducerii riscurilor posibile la acest capitol, să elaboreze reglementări ale procesului de control intern prin stabilirea atribuțiilor exhaustive ale membrilor grupului de lucru pentru achiziții, proceselor de organizare, desfășurare a achizițiilor și evaluare a ofertelor;

2) Să asigure ținerea evidenței cheltuielilor, cu delimitarea lor în funcție de sursele de proveniență, asigurînd transparența utilizării mijloacelor publice, inclusiv din FAOAM .

3) Să asigure justificarea cheltuielilor solicitate spre finanțare din contul FAOAM.

Recomandări IMSP DDVR, în comun cu Ministerul Sănătății: 4) Să efectueze, conform prevederilor regulamentare, transmiterea în gestiune economică a patrimoniului public al IMSP DDVR.

Recomandări Consiliului administrativ: 5) Să examineze în cadrul ședinței Raportul auditului regularităţii formării și utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2010 de către Instituţia medico-sanitară publică Dispensarul Dermatovenerologic Republican , cu aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor de audit și eficientizării utilizării mijloacelor publice din FAOAM.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală: 1. În scopul eficientizării managementului financiar public, să elaboreze reglementări ale proceselor de control intern, ținînd cont de posibilele riscuri ale sistemului de control intern la toate etapele, inclusiv la etapele de planificare, de contractate, de executare și de raportare.

3. Să respecte prevederile regulamentare la înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru reparația capitală a mijloacelor fixe, cu includerea în politica de contabilitate a prevederilor de evaluare a patrimoniului public aflat în gestiune.

4. Să respecte prevederile regulamentare la modificarea în evidență a capitalului statutar al instituției, majorat neîntemeiat în anul 2010 cu suma de 27,6 mil.lei.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, în comun cu Ministerul Sănătății: 5. Să efectueze, conform prevederilor regulamentare, transmiterea în gestiune economică a patrimoniului public al IMSP CRDM.

Recomandări Consiliului administrativ: 6. Să examineze în cadrul ședinței Raportul auditului regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către Instituția medico-sanitară publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală în exercițiul bugetar 2010, cu aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor de audit și eficientizării utilizării mijloacelor publice.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății: 1. Să utilizeze mijloacele din contul FAOAM în limitele și în volumul contractat, neadmițînd formarea soldurilor semnificative la finele perioadei de gestiune.

Recomandări Consiliului administrativ: 3. Să examineze în cadrul ședinței Raportul auditului regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății în exercițiul bugetar 2010, cu aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor de audit și eficientizării utilizării mijloacelor publice.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Psihiatrie: 1. În scopul eficientizării managementului financiar public, să elaboreze reglementări ale proceselor de control intern, ținînd cont de posibilele riscuri ale sistemului de control intern la toate etapele, inclusiv la: etapa de planificare, de contractare, de executare, și, respectiv, de raportare.

3. Să respecte cerințele Ordinului comun al ministrului finanțelor și ministrului sănătății nr.75 din 30.11.2004 și nr.354 din 26.11.2004 privind normativele stocurilor de medicamente și de materiale de pansament.

4. Să asigure prezentarea obligatorie de către operatorii economici a garanției de executare a contractelor, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de contractele de achiziție (inclusiv a produselor alimentare și a medicamentelor) în cazurile nerespectării termenilor de livrare.

6. Să respecte normele legale la achiziționarea lucrărilor de reparații capitale, cu neadmiterea divizării obiectivelor în subobiective.

7. Să evalueze suplimentar, conform cerințelor stabilite, justificarea lucrărilor suplimentare în sumă de 419,3 mii lei.

Recomandări Consiliului administrativ: 9. Să examineze în cadrul ședinței Raportul auditului regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Psihiatrie în exercițiul bugetar 2010, cu aprobarea unui plan de acțiuni, în vederea implementării recomandărilor de audit și eficientizării utilizării mijloacelor publice.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie: 1. În scopul eficientizării managementului financiar public, să elaboreze reglementări ale proceselor de control intern, ținînd cont de posibilele riscuri ale sistemului de control intern la toate etapele, inclusiv la etapele de planificare, de contractate, de executare și de raportare.

2. Să respecte normele legale la organizarea, desfășurarea și evaluarea ofertanților/participanților la achizițiile publice, cu determinarea atribuțiilor membrilor grupului de lucru.

3. Să utilizeze mijloacele contractate din contul FAOAM conform destinaţiei şi în limitele stabilite, neadmițînd formarea datoriilor lipsite de suport financiar, precum și a soldurilor semnificative la finele perioadei de gestiune.

4. Să restabilească mijloacele FAOAM utilizate contrar destinaţiei în sumă de 194,0 mii lei.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare referitor la asigurarea transmiterii conforme în gestiune a imobilului în valoare de 2367,5 mii lei, pentru înregistrarea veridică a patrimoniului public în evidenţa contabilă.

Recomandări Instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Sănătății: 6. Să reexamineze modalitatea de planificare, determinare a calculelor mijloacelor FAOAM solicitate de IMSP SCTO în conformitate cu cadrul regulamentar.

7. Să revadă modalitatea de corectare a sumei de 160,7 mii lei, reflectate eronat la cheltuielile efective, la articolul „Medicamente”, din darea de seamă pentru anul 2010.

Recomandări Consiliului administrativ: 8. Să examineze în cadrul ședinței Raportul auditului regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie în exercițiul bugetar 2010, cu aprobarea unui plan de acțiuni în vederea executării recomandărilor de audit și eficientizării utilizării mijloacelor publice.

Cerinte (9)

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor și Consiliilor administrative ale Instituțiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acțiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM și la gestionarea patrimoniului public;

2.2. Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru documentare privind rezultatele auditelor, și, în comun cu IMSP contractate, să realizeze măsuri în vederea armonizării cadrului regulatoriu, cu asigurarea transparenței, regularității și eficienței utilizării mijloacelor FAOAM; să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane;

2.2. Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru documentare privind rezultatele auditelor, și, în comun cu IMSP contractate, să realizeze măsuri în vederea armonizării cadrului regulatoriu, cu asigurarea transparenței, regularității și eficienței utilizării mijloacelor FAOAM; să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane;

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare, monitorizare și elaborare a standardelor de contabilitate şi de raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, care să fie compatibile cu forma organizatorico-juridică de nonprofit.