Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 36 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 185-191 din data de 2019-04-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

        Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe exercițiul financiar încheiat nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2. Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. Orhei: să asigure măsuri privind ajustarea contului 391 „Uzura mijloacelor fixe”.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Sa finalizat înregistrarea în evidența contabila, în programul de contabilitate 1C, a actelor de transmitere a terenurilor, mijloacelor fixe si altor active proprietate publica din 39 de centre consolidate cu recalcularea uzurii pentru anul 2018. Pînă la 31 decembrie 2019 se va ajusta contul 391 şi se va calcuia uzura mijloacelor fixe pentru perioada de gestiune anul 2019.

2.1.1 remiterea Raportului de audit instituțiilor din subordine, cu asigurarea monitorizării implementării sistemului de control intern managerial la toate nivelurile și a recomandărilor de audit;

response:
Scris. ANAS nr.01/1425 din 16.09.2019: A fost remis Raportul de audit instituţiilor din subordine pentru implementarea sistemului de control intem managerial. Au fost asigurate măsuri privind ajustarea contului 391 (se anexează). CPTPCD Orhei - au fost luate în evidenţă terenurile cu suprafaţa de 4,2621 ha în valoare de 5505,6 mii lei; CPTPPD (adulte) Brînzeni înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor: Suprafaţa de 30.54 ha cu preţul de 426.7 mii lei, nr. cadastral 4116104328 Imobilul donat de People in Need 379.2 mii Iei (269.4 mii lei evaluat de Casa de Comerţ Edineţ), nr. cadastral 4101210227 (casa de locuit nr. cadastral 4101210.227.01, Teren nr. cadastral 4101210.227 CPTPCD Hînceşti: Ordin Nr. 12 din 09.01.2019 „Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemuiui de Management Financîar şi Control în cadrul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or, Hînceşti”, Ordin nr. 13 din 09.01.2019 „ Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or. Hînceşti pentru anul 2019” CPTPCD Orhei: Ordin nr. 51 din 18.10.2018 „Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management Financiar şi Control în cadrul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi” Instituţiile din subordinea ANAS asigură implementarea sistemului de control intem managerial funcţional, respectarea politicilor de contabilitate şi cadrul de raportare aplicabil. Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Prin scrisoarea nr.21/3906 din 03.07.2019, Ministerul a informat instituţiile subordonate că Curtea de Conturi a efectuat auditului situaţiilor fînanciare consoiidate ale MSMPS încheiate ia 31 decembrie 2018, finalizat cu adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.36 din 25 apriiie 2019 şi a comunicat adresa unde pot fî găsite Hotărîrea Curţii de Conturi nr.36 din 25.04.2019 şi Raportul auditului situaţiilor financiare consolidate ale Ministemfui Sănătăţii, Muncii şi Protecţîei Sociale. întocmîte la 31.12.2018.

RO_6824_HCC_36 ANAS.pdf
RO_6976_HCC_36 MSMPS_scrisoare.pdf

1. Agenția Națională pentru Sănătate Publică să asigure: definitivarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv ale bilanțului, cel puțin o dată pe an pe parcursul desfășurării activității sale, în modul și regulile de efectuare a inventarierii, inclusiv a elementelor Sistemelor Informaționale.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: A fost efectuată inventarierea generală a bunurilor materiale din toate subdiviziunile teritoriale pentru anul 2018 şi la situaţia din 30 iunie 2019, pentru: 1) 1) stabilirea existenţei efective a elementelor de activ şi datorii (imobilizărilor necorporale şi corporale, investiţiilor financiare, stocurilor, mijloacelor băneşti din casierie şi conturile curente în instituţiile financiare, documentelor băneşti, volumului producţiei în curs de execuţie, creanţelor şi datoriilor); 2) verifîcarea integrităţii activelorprin compararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii; 3) constatarea creanţelor compromise şi datoriile cu tenuenul de prescripţie expirat; 4) stabilirea bunurilor care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială; 5) constatarea bunurilor neutilizate în activitatea entităţii; 6) verificarearespectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a ştocurilor. mijioacelor şi documentelor băneşti, precum şi condiţiilc de întreţinere şi păstrare a maşinilor, utilajelor şi a altor imobilizări corporale.

3. Agenția Națională pentru Sănătate Publică să asigure: implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază şi stabilirea persoanelor responsabile, în special: definitivarea inventarierii conform cerințelor Regulamentului privind inventarierea;

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: A fost efectuată inventarierea generală a bunurilor materiale din toate subdiviziunile teritoriale pentru anul 2018 şi la situaţia din 30 iunie 2019, pentru: 1) stabilirea existenţei efective a elementelor de activ şi datorii (imobilizărilor necorporale şi corporale, investiţiilor financiare, stocurilor. mijloacelor băneşti din casierie şi conturile curente în instituţiile tinanciare. documentelor băneşti, volumului producţiei în curs de execuţie, creanţelor şi datoriilor); 2) verificarea integrităţii activelorprincompararea existenţei efective a acestora cu datele contabilităţii: 3) constatarea creanţelor compromise şi datoriile cu termenul de prescripţie expirat; 4) stabilirea bunurilor care parţial sau total şi-au pierdut calitatea iniţială; 5) constatarea bunurilor neutilizate în activitatea entităţii; 6) verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare a stocurilor, mijloacelor şi documentelor băneşti, precum şi condiţiile de întreţinere şi păstrare a maşinilor, utilajelor şi a altor imobilizări corporale.

3.1. Agenția Națională pentru Sănătate Publică să asigure: implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii proceselor de bază şi stabilirea persoanelor responsabile, în special: ajustarea evidenței contabile în concordanță cu prevederile Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar;

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: începind cu 1 ianuarie 2019 a fost instalat programul de contabilitate 1C. Soldurile conturilor au fost verificate şi corectate conform datelor din documentele primare.

2.1.2 asigurarea funcționalității serviciului de audit intern, cu realizarea obiectivelor legale ale acestuia;

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: MSMPS a scos la concurs de nenumărate ori funcţiile vacante din cadrul acestui Serviciu. Însă cu regret dintre puţinii candidaţi care au participat la concurs, nimeni nu au susţinut concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.Totodată în vederea responsabilizării funcţionarului public din cadrul Serviciului audit intem şi drept urmare a neglijenţei de care a dat dovadă persoana respectivă a fost sancţionată disciplinar.

2.1.3 monitorizarea asigurării implementării a două recomandări reiterate (nr. 1.12 și nr. 5.2.) .

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: 1.12 Activitatea este blocată din motivul neiînaiizării de către antreprenorul general a procedurii pentru darea în exploatare a blocului. Prin dispoziţia MSMPS nr.752d din 12.12.2017 „Cu privire !a instituirea Grupului de lucru” la data de 13.12.2017 a fost efectuată vizita de lucru, cu deplasare în teritoriu a membrilor Grupului de lucru. La cercetarea vizuală a constructiei blocului curativ nr.2 clinica Vorniceni au fost constatate mai multe neconformităţi. Ulterior, prin ordinul MSMPS nr.485 din 11.04.2018 a fost instituită comisia de recepţie, care piin procesul verbal de inspectare a obiectivului „Blocul curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satui Vorniceni din 20.04.2018 a stabilit un şir de neconformităţi, şi s-a solicital antreprenorului MONOLIT SA executarea necondiţionată a neconformităţilor stabilite. Din partea antreprenorului n-au fost întreprinse careva măsuri şi n-au fost primite răspunsuri la multiplele adresări a MSMPS şi IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc". Mai detaliat despre starea de lucruri la obiectul nominalizat vedeţi în Notele informative ale IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din 23.10.2019 şi 06.11.2019. 5.2 Colegiul de medicină Bălţi să întreprindă următoarele măsuri: - A fost întocmită şi depusă cererea de chemare în judecată împotriva IM „Orange Moldova” SA privind încasarea în beneficiul Colegiului din contul Pîrîtului a datoriei în sumă de 270000 lei. rezoluţiunea contractului de locaţiune şi încasarea cheltuieliior de judecată, în vederea înlăturarii ulterioare a obstacolelor în folosirea de către Colegiu a bunurilor lui prin încetarea acţiunilor Pîrîtului de tulburare şi încălcare a drepturilor de proprietate şi folosinţă ale Reclamantului asupra bunului imobil din mun.Bălţi, strt.Bulgară, 170 cu demontarea echipamentelor respective şi părăsirea hotarelor bunului imobil dat. In urma examinării în fond a cauzei indicate mai sus, Judecătoria Bălţi la data de 07.09.2018 a pronunţat hotârîrea prin care a respins cererea Colegiului ca neîntemeiată. - Colegiul a atacat cu apel hotărîrea indicată mai sus la Curtea de Apet Bălţi, însă din cauza lipsei de resurse financiare pentru achitarea taxei de stat cererea de apel a fost respinsă fără examinare. - Pe motivul că ÎM „Orange Moldova” SA a pus la baza dezacordului său cu pretenţiile Colegiului decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.13 din 25.04.2018 prin stabilirea condiţiilor de acces, Colegiul a atacat decizia indicată mai sus în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chişinău. Prin hotărîrea din 31.10.2018, Judecătoria Chişinău sectorul Centru a respins cererea Colegiului ca neîntemeiată. - Nefiind de acord cu hotărîrea mai sus, Colegiul a atacat-o cu apel la Curtea de Apel Chişinău, care la data de 18.06.2019 a pronunţat decizia prin care a respins apelul Colegiului ca neîntemeiat.

3.2. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: Implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor de bază şi stabilirea persoanelor responsabile, în special: ajustarea suprafeţei transmise în locaţiune cu suprafaţa efectiv folosită şi determinarea acţiunilor concrete pentru lichidarea iregularităţilor constatate, cu încasarea veniturilor aferente spaţiilor efectiv utiiizate de agentul economic (154,0 miiMDL);

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: A fost reexaminată si corectată suprafaţa încăperii arendate de către agentul economic “Danmarco” cod fiscal 1014600043825, prin Acordul adiţional nr.03 (cu punere în aplicare din 01 martie 2019), din 295 m.p. în 322.55 m.p.

3.3. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: Implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor de bază şi stabilirea persoanelor responsabile, în special: întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării recuperării: cheltuielilor de la energia termică utilizată de agentul economic în sumă de 39,0 mii MDL;

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Au fost întocmite facturi cu recalculare pentru suprafaţa efectiv folosită în locaţiune; - Refacturarea serviciilor comunale aferente suprafeţei arendate (energie termica, consumul efectiv in baza indicilor contoarelor).

3.4. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: Implementarea sistemului de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor de bază şi stabilirea persoanelor responsabile, în special: măsurile de rigoare, în vederea planificării şi justificării fundamentale a necesităţilor reale de materiale circulante, întru excluderea admiterii formării stocurilor de bunuri cu termen expirat.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: A fost emis ordin privind organizarea evaluării si casării materialelor care nu sunt utilizate de entitate, conform specificului activităţii si sunt învechite, deteriorate fizic. Au fost întocmite şi finisate Iiste de inventariere şi procese verbale de casare la situaţia din 30.06.2019, în sumă de 347,5 mii lei pentru neadmiterea formării stocurilor de bunuri cu termen expirat şi ajustarea reală şi corectă a evidenţei contabile.

4. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure. - evaluarea reală a 8 construcţii gestionate, conform prevederilor normative în vigoare.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Actele de transmitere a terenuriior, mijloacelor fixe şi altor active proprietate publică a bunuriior imobile către Agenţia Naţională pentru Sănătate Pubiică au fost înregistrate în cadrul Oficiilor Cadastrale Teritoriale, după cum urmează: CSP Briceni - 11.10.2018, nr. cadastral 4101215.092.01 supr. lasol 619,7 m2 nr. cadastral 4101215.092.02 supr. la sol 281,9 m2 CSP Ceadîr Lunga - 05.12.2018 nr. cadastral 4101215.092.01 supr. la sol 443,9 m2 nr. cadastral 4101215.092.02 supr. la sol 66,0 m 2 nr. cadastral 4101215.092.03 supr. la sol 411,9 m 2 CSPComrat-28.08.2019 nr. cadastral 96012089.012.01 supr. la sol 468,4 m2 nr. cadastral 96012089.012.02 supr. la sol 164,3 m2 nr. cadastral 96012089.012.03 supr. la sol 75,8 nr CSPBonduşeni - 09.31.2018 nr. cadastral 3401104.024.01 supr. lasol 363,1 m2 nr. cadastral 3401104.024.02 supr. la sol 324,3 m2 nr. cadastrai 3401104.024.03 supr. la sol 68,0 m2 nr. cadastral 3401104.024.04 supr. la sol 16,0 m2 nr. cadastral 3401104.024.05 supr. la sol 396,0 m2 nr. cadastral 3401104.024.06 supr. la sol 64,0 m2 CSP Străşeni- 03.05.2019 nr. cadastral 8001107.164.01 supr. lasol 199,7 m2 nr. cadastraî 8001107.164.02 supr. la sol 754,2 m2 nr. cadastral 8001107.164.03 supr. la sol 18,7 m2 în urma măsurărilor terestre nu au fost depistate divergenţe la stabilirea sprafeţelor existente şi celor îregistrate în cadrul Oficiilor Cadastraie Teritoriale.

5. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: - ajustarea reală a stocurilor de materiale circulante cu valoarea de 347,5 mii MDL.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Au fost întocmite şi finisate liste de inventariere şi procese verbale de casare la situaţia din 30.06.2019, în sumă de 347,5 mii lei pentru neadmiterea formării stocurilor de bunuri cu termen expirat şi ajustarea reală şi corectă a evidenţei contabile.

6. Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi mun. Orhei; Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (adulte), com. Brânzeni, r-nul Edineţ; Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi, mun. Chişinău să asigure: - Inregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor în valoare de 21.958,6 mii MDL (12,38 ha).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: CPTPCD Orhei - au fost luate în evidenţă terenurile cu suprafaţa de 4,2621 ha în valoare de 5505,6 mii lei; CPTPPD (adulte) Brînzeni înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor: Suprafaţa de 30.54 ha cu preţul de 426.7 mii lei, nr. cadastral 4116104328 Imobilul donat de People in Need 379.2 mii lei (269.4 mii lei evaluat de Casa de Comerţ Edineţ), nr. cadastral 4101210227 (casa de locuit nr. cadastral 4101210.227.01, Teren nr. cadastral 4101210.227 Anexa nr. cadastral 4101210.227.02 Garaj, anexă nr. cadastral 4101210.227.03) Nu a fost posibilă mregistrarea Gosvodăriei auxiliare. CPPVPD Chişinău nu a fost posibilă înregistrarea terenurilor.

9. MSMPS să evalueze şi să întreprindă măsuri concrete aferente excluderii imobilizării mijloacelor publice.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: MSMPS a întreprins măsuri pentru excluderea imobilizării mijloacelor publice, şi la moment realizarea Programelor Naţionale în Sănătate se efectuează prin intermediul Centrului de achiziţii publice centralizate în sănătate, care achitările se efectuează numai după livrarea mărfii, cu excepţia procurării vaccinelor, care se efectuează prin intermediul unei organizaţii internaţionale. Mijloacele transferate în avans de către MSMPS sunt în conformitate cu acordurile încheiate cu organizaţiile întemaţionale

7. MSMPS să asigure: monitorizarea, în calitatea sa de fondator, solicitării IMSP CNAMUP privind înregistrarea în evidenţă a penalităţii în sumă de 2.679,7 mii MDL cu întreprinderea măsurilor de încasare a acestora.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Prin scrisoarea nr.01-15/1151 din 31.07.2019 CNAMUP a informat că în adresa operatorului economic IM ”Autoritate Grup” SRL a fost înaintată reclamaţia cu nr.01-15/1086 din 22.07.2019, privind achitarea, în regim de urgenţă, a penalităţii prescrîse în sumă de 2.679,7 mii lei. MSMPS, în calitatea să de fondator, prin scrisorile nr.21/3906 din 03.07.2019 şi nr.21/6252 din 08.11.2019 a solicitat ca CNAMUP să întreprindă măsuri pentru luarea la evidenţă şi încasarea penalităţii în sumă de 2679,7 mii lei

8. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: efectuarea inventarierii informaţiilor reflectate la contul 419 „Alte creanţe ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”, cu documentarea justificată de recunoaştere a acestora de către părţile implicate.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Au fost întocmite acte de verificare cu toţi agenţii economici ia situaţia din 01 ianuaiie 2019, la 30 iunie 2019. Este corectat soldul contului 419 ;tAlte creanţe ale instituţiilor bugetare;‘ în baza actelor semnate de către furnizori.

10. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică să asigure: - efectuarea inventarierii informaţiilor reflectate la contul 519 „Alte datorii ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”, cu documentarea justificată; analiza, evidenţa, justificarea şi înregistrarea, după caz, a valorilor reale ale datoriilor (102,1 mii MDL).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: În evidenţa contabilă a instituţiei nu sunt înregistrate datorii în sumă de 102,1 mii lei. In urma analizei efectuate, nu s-au găsit contracte, facturi, acte, sau careva alte documente justificative, în baza cărora contabilitatea poate face înregistrări în evidenţă contabilă. A fost efectuată inventarierea contului 519 "Alte datorii ale instituţiilor bugetare“ au fost întocmite acte de verificare. In evidenţă sunt înregîstrate doar valorile reale ale datoriilor.

11. MSMPS şi instituţiile din subordine să respecte politicile de contabilitate şi cadrul de raportare aplicabil.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: MSMPS a elaborat şi coordonat cu MF Politica de contabilitate-tip a autorităţilor / instituţiilor bugetare din subordine. care a fost transmisă instituţiiîor subordonate pentru elaborarea politicilor de contabilitate proprii ('scrisoarea nr.21/2531 din 28.09.2018).

12. . MSMPS să elaboreze un plan de măsuri aferent asigurării regularităţii reinunerării muncii de către managerii instituţiilor din subordinea Ministerului, ANSP, ANAS, ANOAFM, Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi, mun. Hînceşti; Colegiului de medicină din Ungheni; Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi, mun. Orhei, cu remedierea problemelor constatate de audit

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Prin Legea nr.270/2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, HG nr.1234 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a fost reglementată remunerarea muncii pentru managerii instituţiilor bugetare din subordinea Ministerului, inclusiv: ANSP, ANAS, ANOAFM, Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi, mun. Hînceşti; Colegiului de medicină din Ungheni; Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi, mun. Orhei. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale managerilor instituţiilor bugetare, subordonate ministerului, sunt efectuate trimestrial, de către conducerea Ministerului.

13. MSMPS, ANSP, ANAS, ANOAFM, Centrul de plasament temporar pentru copii ci dizabilităţi, mun. Hînceşti, Colegiul de Medicină Ungheni, Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi, mun. Orhei, să asigure implementarea unui sistem de control intem funcţional, asigurînd identificarea procesului operaţional sistemic aferent remunerării muncii, cu descrierea acestuia prin prisma responsabilităţilor de serviciu ale persoanelor implicate.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: CPTPCD Hmceşti: Ordin Nr. 12 din 09.01.2019 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management Financiar şi Control în cadrul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or. Hînceşir. Ordin nr. 13 din 09.01.2019 „ Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea şi dezvoitarea sistemului de management iînanciar şi control în cadrul Centrului de plasamenl temporar pentru copii cu dizabiiîtăţi or, Hîneeşti pentru anul 2019" CPTPCD Orhei: Ordinnr. 51 din 18.10.2018 „Cu privîre la instituirea grupului de lucru pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management Financiar şi Control în cadrul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilități".

14. MSMPS şi instituţiile din subordine să asigure implementarea unui sistem de control intem managerial funcţionabil, asigurînd identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora, respectarea politicilor de contabilitate şi cadrului de raportare aplicabil.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/6789 din 03.12.2019: Instituţiile din subordinea ANAS asigură implementarea sistemului de control intern managerial funcţionaL respectarea politicilor de contabilitate şi cadrul de raportare aplicabil.

Cerinte (0)