Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.37 din 25 aprilie 2019 privind Raportul auditului conformității „Achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018”

Numar 218-222 din data de 2019-04-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 73

         Misiunea de audit s-a efectuat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  și la unele entități din subordine, în temeiul art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1, având drept scop/obiectiv obținerea unei asigurări asupra planificării, achiziționării și înregistrării achizițiilor publice sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul legal.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2. Probele de audit au fost obținute prin metoda examinării documentelor primare, planului general de achiziții, contractelor încheiate de către entitate cu agenții economici etc.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (73)

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. MSMPS din 12.12.2019 nr. 21/7021: Prin scrisoarea nr.21/3989 din 08.07.2019 Ministerul a informat instituţiile subordonate că Curtea de Conturi a realizat auditul conformităţii „Achiziţii publice la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi institutiile din subordine în anul 2018”, fînalizat cu adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.37 din 25 aprilie 2019 şi a comunicat adresa unde poate fî găsită Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 25.04.2019 şi Raportul auditului conformităţii „Achiziţii publice la Ministerul Sănătăţii. Muncii şi Protecţiei Sociale şi instituţiile din subordine în anul 2018”. MSMPS întru realizarea HCC a elaborat un Plan de acţiuni, unde au fost stipulate: conţinutul cerinţei/recomandării CC; acţiunile întreprinse de entitate; termenul şi confumarea realizării; responsabilii.

RO_6990_HCC_37 din 2019 MSMPS.pdf

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. AAP cu nr. 29/66-1522 din 02.07.2019: În scopul consolidării capacităților autorităților contractante și profesionalizării funcționarilor implicați în achizițiile publice, precum și în vederea realizării activității de consiliere metodologică în domeniul achizițiilor publice a fost instituită linia telefonică (help-desk) La data de 31.07.2019 AAP va organiza seminar de instruire pentru instituțiile vizate în Raportul de audit a Curții de Conturi: 1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 2. ANAS, 3. Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, 4. CNTS, 5. CML, 6. CMB, 7. CMC, 8. Centrul de Plasament pentru Persoanele Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități din Chișinău, 9. Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, 10. Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa PACALO,,, 11. Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii,,Cornești,,, 12. Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte), com. Cocieri, r-nul Dubăsari, 13. ISM, 14. IMSP Institutul Mamei și Copilului, 15. Centrul de Educație Medicală Continuă, 16. Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități, mun. Orhei. Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: A fost elaborat Planul de acţiuni privind remedierea deficienţelor constatate în Raportul de audit privind achiziţiile publice, cu indicarea termenilor de realizare şi persoanele responsabile în Centrul de plasament pentru persoanele vârstnice şi persoane cu dizabilităţi din Chişinău.

RO_6809_HCC-37 nr.828-19 ANAS.pdf

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: A fost elaborat Planul de acţiuni privind remedierea deficienţelor constatate în Raportul de audit privind achiziţiile publice, cu indicarea termenilor de realizare şi persoanele responsabile în Centrul de plasament pentru persoanele vârstnice şi persoane cu dizabilităţi din Chişinău.

RO_6809_HCC-37 nr.828-19 ANAS.pdf

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CML nr.20/90/E12.859 din 27.11.2019: Vă informăm că microscoapele Leica model DM1000 LED sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale cu nr. DM000243611 (http://89.32.230.i38-.808i/). Adiţional la cele menţionate, Vă comunicăm că Centrul a înaintat scrisori referitor la verificarea metrologică a microscoapelor procurate în anul 2018, copia răspunsului se anexează.

RO_6950_HCC_37 nr.1026-19.pdf

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CPR vîrstnice Chișinău nr.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CFRC "Cornești" nr. 31 din 28.06.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CNTS cu nr. 01-14/941 din 21.06.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CMB nr.226/12-29 din 26.06.2019: Elaborarea Planului de acțiuni privind achizițiile publice pentru anul 2019.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CMC cu nr. 03/29 din 21.06.2019: IP,,Colegiul de Medicină Cahul,, a elaborat planul de acțiuni pe anul 2019, care indică termenenele de realizare și personale responsabile. (Anexa 1 și Anexa 2)

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris.CPPVPD nr. 197 din 21.06.2019: a fost întocmit un plan de acțiuni care indică acțiunile care trebuiesc întreprinse, termenele de realizare și persoanele responsabile de acestea.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. MSMPS nr.140 din 27.06.2019: A fost elaborat Planul de acțiuni privind remedierea deficienților constatate în Raportul de audit privind achizițiile publice în Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități mun. Orhei în anul 2018.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. MSMPS nr.197 din 21.06.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. CNDDCM cu nr. 542 din 01.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. ISM nr. 792 din 25.06.2019: 1. Studierea Hotărîrii nr. 37 din 25 aprilie 2019 și a Raportului de audit. 2. Identificarea deficienților proprii Inspectoratului de Stat al Muncii. 3. Identificarea măsurilor de lichidare a deficienților, asigurare a conformității și integrarea acestora într-un plan de acțiuni. 4. Responsabil Direcția management instituțional (șef Lilia Mercic).

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. MSMPS cu nr. 01-23B/16 din 25.06.2019: Plan de actiuni privind achizitiile publice pentru anul 2019

2.1. pentru informare și implementare a recomandărilor din Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor constatate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. MEI din 02.12.2019 nr. 10/2-8064: Prin Legea nr. 185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, din Legea 721/1996 privind calitatea în construcţii a fost exclusă norma privind licenţierea persoanelor juridice cu activităţi în domeniul construcţiilor. De asemenea, prin proiectul Hotărîrii Guvemului cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative şi al evenimentelor de viaţă asociate acestora (număr unic 628/CS/2019), autor al căruia este Cancelaria de Stat, din Nomenclator se exclude serviciul de autorizare a întreprinderilor/instituţiilor autorizate în verificarea şi expertizarea proiectelor şi constructiilor. Totodată, la moment, este înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 261 din 12.11.2019) proiectul de lege prin care, din Legea 721/1996 privind calitatea în construcţii şi alte acte normative conexe, se exclud normele ce prevăd autorizarea întreprinderilor/instituţiilor cu activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor şi construcţiilor. Suplimentar menţionăm că, Ministerul, în calitate de organ naţional de dirijare în construcţii, atestează doar persoanele fizice specialişti în domeniu. Prin urmare, necesitatea elaborării unui act normativ care ar reglementa procedura de autorizare a întreprinderilor/instituţiilor cu activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor şi construcţiilor, decade. În acest context, comunicăm despre lipsa de oportunitate a implementării recomandării din subpct. 2.1. din Hotărîrea nr. 37 din 25 aprilie 2019 și solicităm excluderea din monitorizare a recomandării prenotate.

RO_6964_HCC_37 MEI 1041-19.pdf

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: La planificarea resurselor financiare s-a întocmit planul de achiziţii în conformitate cu necesităţile instituţiei. A fost întocmită lista proceselor şi descrierea narativă a acestora la etapele de planificare, organizare, desfaşurare şi executare ce vor sta la baza întregului proces de asigurare a instituţiilor cu bunuri/servicii/lucrări necesare. În cazul apariţiei modificărilor în bugetul instituţiilor, Planul de achiziţii publice va fi completat şi modificat.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: La planificarea resurselor financiare s-a întocmit planul de achiziţii în conformitate cu necesităţile instituţiei. A fost întocmită lista proceselor şi descrierea narativă a acestora la etapele de planificare, organizare, desfaşurare şi executare ce vor sta la baza întregului proces da asigurare a instituţiilor cu bunuri/servicii/lucrări necesare. în cazul apariţiei modificărilor în bugetul instituţiilor, Planul de achiziţii publice va fi completat şi modificat.

RO_6809_HCC-37 nr.828-19 ANAS.pdf

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CML nr.20/90/E06837 din 28.06.2019: a fost elaborat planul achiziţiilor publice pentru anul 2019, cu publicare pe saitul oficial al Centrului; Scris. CML nr.20/90/E12.859 din 27.11.2019: a fost elaborat şi publicat pe site-ul oficial al Centrului, planul achiziţiilor publice pentru anul 2019, cu modificările ulterioare.

RO_6950_HCC_37 nr.1026-19.pdf

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CFRC "Cornești" nr. 31 din 28.06.2019: Este elaborat planul achizițiilor publice pentru bunuri, servicii și lucrări.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CNTS cu nr. 01-14/941 din 21.06.2019: În cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui achizițiile publice se efectueaza conform Programului de achizitii bunurilor, lucrărilor și serviciilor aprobat în modul stabilit și publicat pe pagina web a instituției.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CMB nr.226/12-29 din 26.06.2019: Elaborarea Planului de achiziții pentru anul 2019.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CMC cu nr. 03/29 din 21.06.2019: Pentru satisfacerea necesităților de bunuri, lucrări și servicii IP ,, Colegiul de Medicină Cahul,, (IPCMC), este obligată să planifice contracte de achiziții publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfășurării procedurilor de achiziție publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și nedivizării acestor. Planificarea contractelor de achiziții publice de bunuri se efectuează cu luarea în considerare a indicatorilor prețurilor medii pe piață, a locului livrării bunurilor la IP ,,Colegiul de MEdicină Cahul,,, a complexității bunurilor, a scopului achiziționării bunuriolor, a perioadei de executare a contractelor, conform planului de achiziții publice al IP ,, Colegiul de Medicină Cahul,, pentru anul 2019, care este coordonat cu bugetul aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru an.2019 în corespundere cu strategia de dezvoltare a IP ,, Colegiul de Medicină Cahul,,; Planul se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget și, respectiv, sint identificate noi resurse financiare. Pentru sursele financiare alocate suplimentar (modificarea planului de finanțare, acordarea subvenților), despre care nu se știa la momentul întocmirii planului de achiziții pentru anul 2019, se desfășoară o procedură nouă de achiziție, în conformitate cu pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziție publică.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. MSMPS cu nr. 01-23B/16 din 25.06.2019: Planul de achizitii pentru anul 2019

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris.CPPVPD nr. 197 din 21.06.2019: au fost intocmite și aprobate lista proceselor și descrierea narativă a acestora la etapele de planificare, organizare, desfășurare și executare, documente ce vor sta la baza intregului proces de asigurare a instituției cu bunuri/servicii/lucrări necesare.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. MSMPS nr.140 din 27.06.2019: La planificarea resurselor financiare ale Centrului pentru anul 2020 se va întocmi, într-o primă variantă, Planul conform necesităților instituției. Planul anual de achiziții publice pt.anul 2020 va fi definitivat după aprobarea bugetului Centrului. În caz că vor aparea modificări în buget instituției, Planul de achiziții publice pentru anul 2020 va fi completat și modificat.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. MSMPS nr.197 din 21.06.2019: pentru asigurarea funcționării mecanismilor de colectare, sistimatizare și evaluare a necesităților instituției a fost aprobat prin ordin nr. 187 din 10.10.18 forma-tip de prezentare a necesităților concrete.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. CNDDCM cu nr. 542 din 01.07.2019: Planul de achiziții al CNDDCM pentru anul 2019 aprobat prin ordinul nr.10 din data de 22.01.2019 (calculele anexate la planul de achiziții)

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. ISM nr. 792 din 25.06.2019: 1. Identificarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru buna funcționare a Inspectoratului de Stat al Muncii. 2. Stabilirea criteriilor calitativ-cantitative a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare. 3. Documentarea și argumentarea necesității de bunuri, servicii și lucrări. 4. Elaborarea Planului de achiziție a bunurilor și serviciilor pentru anul 2020 și ulterior pentru anii următori.

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

1.1. planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării mijloacelor publice (pct.4.1.);

response:
Scris. MSMPS din 12.12.2019 nr. 21/7021: Planificarea achiziţiilor publice începe la etapa de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu, şi respectiv a proiectului bugetului de stat pe anul următor. Fiecare direcţie de politici prezintă propunerile de necesităţi concrete, precum şi cantitatea bunurilor şi serviciilor. Pentru fiecare an bugetar, în limita alocaţiilor aprobate, MSMPS aprobă Planul de achiziţii, care se publică pe sitiul ministerului.

RO_6990_HCC_37 din 2019 MSMPS.pdf

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: Creare a grupului de lucru al pentru achiziţii pe anul 2018, cu implicarea membrilor din toate sectoarele operaţionale, cu stabilirea sarcinilor şi funcţiilor fiecărui membru al grupului de lucru pentru a fi executate toate procedurile legale de achiziţii publice.

RO_6809_HCC-37 nr.828-19 ANAS.pdf

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CML nr.20/90/E06837 din 28.06.2019: a fost perfectat ordinul privind grupul de lucru pentru achiziţiile publice, cu stabilirea detaliată a atribuţiilor membrilor grupului de lucru. Scris. CML nr.20/90/E12.859 din 27.11.2019: a fost perfectat ordinul privind grupul de lucru pentru achiziţiile publice, cu stabilirea detaliată a atribuţiilor membrilor grupului de lucru.

RO_6950_HCC_37 nr.1026-19.pdf

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CFRC "Cornești" nr. 31 din 28.06.2019: A fost desemnat grupul de lucru pentru achiziții și stabilire atribuțiilor pentru membrii acestora

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CNTS cu nr. 01-14/941 din 21.06.2019: 1. Prin ordinul CNTS nr. 103-0 din 19.12.2019 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui sunt stabilite grupuri de lucru responsabile pentru achizițiile de bunurilor, lucrărilor și servicii cu delimitarea împuternicirilor și obligațiunilor pentru fiecare tip de achizitii. 2. Toate achizitiile efectuate de către Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui sunt plasate pe platforma electronică SIA ,, Registrul de Stat al Achizițiilor Publice ,, (MTender).

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CMB nr.226/12-29 din 26.06.2019: Abrogarea ordinului nr.08 din 21.01.2019 cu emiterea ordinului de instruire a grupului de lucru nr.56 din 03.06.2019

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CMC cu nr. 03/29 din 21.06.2019: Grupul de lucru este creat în baza ordinului nr. 02 ,,D,, din 11.01.2019 ,,De creare grupului de lucru a IP CMC,, din 5 membri, inclusiv grupului de lucru director IP ,,Colegiul de Medicină Cahul,, și secretarul grupului de lucru, stabilește expres atribuțiile funcțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice. Grupul de lucru este creeat din funcționari și specialiști IP CMC. Grupul de lucru își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenței, publicității, obiectivității, imparțialității și eficirnții realizării achizițiilor publice. (Anexa 3)

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. MSMPS cu nr. 01-23B/16 din 25.06.2019: Ordin de instituire a grupului de lucru

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris.CPPVPD nr. 197 din 21.06.2019: a fost întocmit un alt ordin de creare a grupului de lucru în achiziții, cu implicarea membrilor din toate sectoarele operaționale ale instituției, cu stabilirea concretă a sarcinilor și funcțiilor fiecărui membru al grupului de lucru în parte necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice.

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. MSMPS nr.140 din 27.06.2019: Se anexează actele confirmative de creare a grupului de lucru pentru achiziții anul 2018.

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. MSMPS nr.197 din 21.06.2019: este aprobat prin ordinul grupul de lucru nr.1 din 02.01.2019 conform HG nr. 667 din 27.05.2016 privind activitatea grupului de lucru.

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. CNDDCM cu nr. 542 din 01.07.2019: Ordinul nr.60 din 19.04.2019 ,, Cu privire la stabilirea obiectivelor individuale ale grupului de lucru pentru achiziții publice din cadrul CNDDCM,,.

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. ISM nr. 792 din 25.06.2019: 1. Revizuirea documentelor aferente procedurilor de achiziție. 2. Revizuirea fișelor postului colaboratorilor Inspectoratului de Stat al Muncii, desemnați membriai grupului de lucru și includerea atribuțiilor referitoare la achiziții

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

1.2. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru membrii acestuia, cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.);

response:
Scris. MSMPS din 12.12.2019 nr. 21/7021: Grupul de lucru pentru achiziţii este aprobat prin ordinul ministrului, în care sunt stipulate sarcinile şi obligaţiunile concrete a fiecarui membru al Grupului de lucru pentru achiziţii în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

RO_6990_HCC_37 din 2019 MSMPS.pdf

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. ANAS din 16.09.2019 nr.01/1424: A fost elaborat Planul de acţiuni aferent procesului de achiziţii publice la etapa de planificare, organizare/desfaşurare, executare a întregului proces de asigurare a instituţiei cu bunuri/servicii/lucrări necesare în baza listei proceselor şi descrierilor narative a acestora.

RO_6809_HCC-37 nr.828-19 ANAS.pdf

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CML nr.20/90/E06837 din 28.06.2019: se lucrează asupra planului de acţiuni aferent procesului achiziţiilor publice, începînd de la etapele de planificare, organizare, desfăşurare şi executare. Referitor la misiunile de audit privind evaluarea conformităţii proceselor sus-menţionate se propune modificarea schemei de încadrare a instituţiei, cu instiuire a noilor state de funcţii responsabile de astfel de procese, precum şi elaborarea şi aprobarea a unor regulamente care vor sta la baza proceselor date. Termenele de relizare a pct. 2.1.3. - pînă la sfirsitul anului 2019. Scris. CML nr.20/90/E12.859 din 27.11.2019: a fost aprobat prin Ordin CML nr. 51 din 16.08.2019 “Regulamentul Centrului de Medicină Legală privind achiziţiile publice a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor”. Referitor la misiunile de audit privind evaluarea conformităţii proceselor sus-menţionate se propune modificarea schemei de încadrare a instituţiei, cu instituirea noilor state de funcţii responsabile de astfel de procese.

RO_6950_HCC_37 nr.1026-19.pdf

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CFRC "Cornești" nr. 31 din 28.06.2019: A fost elaborat planul de acțiuni pentru achizițiile publice

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CNTS cu nr. 01-14/941 din 21.06.2019: În baza Programului de achizitii bunurilor lucrarilor și serviciilor de către Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui se efectuează auditul misiunea cărui este evaluarea conformității proceselor de achizițiile de bunurilor, lucrărilor și servicii conform ordinuklui CNTS nr. 5 din 23.01.2019 cu privire la controlul intern managerial.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CMB nr.226/12-29 din 26.06.2019: Elaborarea Planului de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CMC cu nr. 03/29 din 21.06.2019: Elaborarea unui plan de acțiune pentru procesul de achiziții la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și efectuare a auditurilor sistemului în acest proces va conduce la utilizarea rațională a fondurilor bugetare ale IP,,Colegiul de Medicină Cahul,,.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. MSMPS cu nr. 01-23B/16 din 25.06.2019: Plan de actiuni elaborat

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris.CPPVPD nr. 197 din 21.06.2019: planul de acțiuni va fi conform listei proceselor și descrierii narativă a acestora la etapele de planificare, organizare, desfășurare și executare, documente ce vor sta la baza intregului proces de asigurare a institutiei cu bunuri/servicii/lucrări necesare.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. MSMPS nr.140 din 27.06.2019: A fost elaborat planul de acțiuni aferente procesului de achiziții publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. CNDDCM cu nr. 542 din 01.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. ISM nr. 792 din 25.06.2019: 1. Identificarea acțiunilor caracteristice procesului de achiziții la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare. 2. Elaborarea proiectului planului de acțiuni. 3. Desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor aferente achizițiilor publice. 4. Aprobarea Planului de acțiuni.

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

1.3. elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor publice la etapele de planificare, organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității proceselor, planificarea și realizarea misiunilor de audit sistemice asupra acestui proces (pct.4.1.), (pct.4.2.), (pct.4.3.).

response:
Scris. MSMPS din 12.12.2019 nr. 21/7021: MSMPS întru realizarea HCC a eiaborat un Plan de acţiuni aferent procesului achiziţiilor publice, unde au fost stipulate: conţinutul cerinţei/recomandării C-C; acţiunile întreprinse de entitate; termenul şi confirmarea realizării; responsabilii.

RO_6990_HCC_37 din 2019 MSMPS.pdf

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii să asigure elaborarea și propunerea ajustării, în modul stabilit, la normele legale a cadrului normativ pentru exercitarea activității de verificare și expertizare a documentației de proiect (devize) pentru construcții (pct.4.3.).

Cerinte (0)