Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.39 din 21 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018

Numar 193-202 din data de 2019-05-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 13

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi1 și Standardelor de audit2, având drept scop exprimarea unei opinii cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018 prezintă o imagine corectă şi fidelă, potrivit cadrului de raportare aprobat3.
Probele de audit au fost colectate la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională sau CNAS) prin analiza și contrapunerea datelor din Sistemul Informațional „Protecția Socială”, inclusiv din evidența contabilă a CNAS, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. De asemenea

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Ordinul ministrului finanţelor nr.38 din 17.02.2017 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora” (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.38 din 17.02.2017) (cu modificările și completările ulterioare).

Recomandari (13)

2.1.1. analiza, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, a modului de evaluare, înregistrare, evidență și raportare ulterioară a indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut în Instrucțiunea de evidență contabilă și în Politica de contabilitate a CNAS, precum și în Normele metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea asigurării corelării politicilor de reglementare și corespunderii metodelor de contabilitate specifice, care ar oferi concomitent informații veridice asupra situației financiare a acestui buget și ar permite reconcilierea datelor utilizate la întocmirea rapoartelor;

response:
Răsp. MF din 18.11.2019 nr. 03-02/1/88: Întru realizarea recomandării respective, la data de 16.10.2019 a fost organizată o şedinţă de lucru de comun cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CNAS). în urma şedinţei efectuate şi a propunerilor înaintate, CNAS-ul a operat modificări la: - Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a CNAS aprobată prin ordinul nr,143-A din 17 octombrie 2019 cu modificările şi completările efectuate; - Planul de conturi a CNAS; - Tabela de transpunere a conturilor contabile privind prestaţiile sociale la clasificaţia bugetară; - Corespondenţa conturilor privind operaţiile contabile de bază a CNAS; - Politica de contabilitate a CNAS pentru anul 2019. Documentele respective au fost prezentate Ministerului Finanţelor spre coordonare prin scrisoarea nr. 11-03/10-10598 din 18.10.2019, care la moment sunt în proces de examinare. Totodată, Ministerul Finanţelor informează că, a fost elaborat proiectul de ordin de modificare a Ordinului ministrului finanţelor nr.38/2017 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora”, care la moment se află la etapa de coordonare internă.

RO_6937_HCC_39 nr.1007-19.pdf

2.1.2. prezentarea lunară Casei Naționale, până la data stabilită în contract, a Informației privind plățile în bugetul asigurărilor sociale de stat, încasate de la populație, de la perceptorii fiscali și de la funcționarii fiscali, și privind comisionul calculat spre restituire bugetului de stat pentru luna precedentă (pct.3.8.);

response:
Scris. MF din 18.11.2019 nr. 03-02/1/88: Ministerul Finanţelor, conform Contractului nr.2515-12/18 din 13 decembrie 2018, a prezentat Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin scrisoarea nr. 12/2-6/74 din 31.05.2019 informaţia privind plăţile încasate de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de Ia funcţionarii fiscali în bugetul asigurărilor sociale de stat şi comisionul calculat spre restituire bugetului de stat pentru perioada ianuarie-martie 2019, iar pentru perioada aprilie-octombrie 2019 urmează a fi prezentată în cei mai restrînşi termeni.

RO_6937_HCC_39 nr.1007-19.pdf

2.2.1. asigurarea accesului direcțiilor teritoriale de asistență socială la bazele de date ale instituțiilor care dețin informații privind sursele și mărimea veniturilor solicitanților de ajutoare sociale (pct.3.5.);

response:
Scris. MSMPS nr. 16/6576 din 25.11.2019: informăm că la moment, ministerul este în proces de pregătire a migrării bazei de date din SIAAS pe MCloud. Odată cu finalizarea procesului respectiv ministerul va iniţia discuţii cu Agenţia de Guvernare Electronică în contextul asigurării accesului structurilor teritoriale de asistenţă socială la bazele de date ale instituţiilor care deţin informaţii privind sursele şi mărimea veniturilor solicitanţilor de ajutoare sociale.

RO_6962_HCC_39 nr.1032-19.pdf

2.2.2. stabilirea modalităţii de transmitere a supraplăţilor achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului, depistate de organele de control abilitate, pentru asigurarea plenitudinii înregistrării şi raportării acestora de către CNAS;

response:
Scris. MSMPS nr. 16/6576 din 25.11.2019: comunicăm că, prin demersul nr. 15/3775 din 26.06.2019, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a prezentat Guvernului spre examinare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative (elaborat în conformitate cu prevederile art. 22 alin (2) lit. d) şi e) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr. 181/2014 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018, cu modificările şi completările ulterioare), care prevedea unificarea mecanismului privind plăţile tuturor prestaţiilor sociale, optimizarea şi eficientizarea procedurilor de plată şi evidenţei plăţii, precum şi minimalizarea reducerii riscului plăţilor neconforme după decesul beneficiarilor, proiect înregistrat cu nr. 331/MSMPS/2019. Insă, urmare a discutiilor avute în cadrul sedintei Secretarilor Generali de Stat din data de 15.07.2019, proiectul actului normativ menţionat nu a fost acceptat spre examinare şi a fost returnat. Despre aceasta, prin demersul nr. 15/4430 din 29.07.2019 şi nr. 15/5440 din 27.09.2019 a fost informată Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), şi respectiv, s- a solicitat prezentarea opiniei acesteia, inclusiv prin prisma prevederilor Programului de Guvernare. Astfel, prin demersul nr. 11-03/04-6845 din 04.10.2019 (copia se anexează), CNAS a prezentat opinia sa.

RO_6962_HCC_39 nr.1032-19.pdf

2.2.3. elaborarea și înaintarea amendamentelor la cadrul normativ aferent sistemului de pensii, ce ar conține noțiuni („recalcularea pensiei”, „reexaminarea pensiei”, „circumstanțe noi referitoare la stagiul de cotizare”, „venitul asigurat” ș.a.) și prevederi care să reglementeze situațiile și modalitatea de recalculare a pensiilor stabilite, precum și modalitatea de justificare a „circumstanțelor noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat”, care servesc temei pentru reexaminarea pensiei (pct.5.7. și pct.5.10.);

response:
Scris. MSMPS nr. 16/6576 din 25.11.2019: menţionăm că Ministerul va propune amendamente la cadrul normativ aferent sistemului de pensii, ce ar conţine noţiuni („recalcularea pensiei”, „reexaminarea pensiei”, „circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare”, „venitul asigurat” ş. a.) şi prevederi care să reglementeze situaţiile şi modalitatea de recalculare a pensiilor stabilite, precum şi modalitatea de justificare a „circumstanţelor noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat”, care servesc temei pentru reexaminarea pensiei.

RO_6962_HCC_39 nr.1032-19.pdf

2.3. pentru soluționarea cazului de suspendare neîntemeiată, pentru un beneficiar, a indemnizației viagere sportivilor de performanță care s-au retras din activitate (pct.5.4.);

response:
Scris. MECC nr.09-09/6210 din 01.11.2019: mentionăm că această situatie a fost creată din motivul modificărilor operate la art.34 a Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport şi aceasta nu poate fi aplicată retroactiv. în acest context, putem afirma că nu este posibil de soluţionat cazul, deoarece potrivit Codului Civil al Republicii Moldova, termenul general de prescripţie este de 3 ani. In perioada respectivă, Evghenii Bratan a avut dreptul de a se adresa în instanţa de judecată (temei în baza căruia Ministerul ar fi putut achita suma de 150,4 mii lei pentru suspendarea neconformă a acestuia). Termenul de 3 ani a expirat, astfel Ministerul este în imposibilitate de a soluţiona cazul şi/sau a crea premise pentru depăşirea acestei situaţii.

RO_6881_HCC_39 MECC din 21.05.2019.pdf

2.4.1. ajustarea și coordonarea cu Ministerul Finanțelor a Politicii de contabilitate și a metodei de aplicare a Planului de conturi la înregistrarea tranzacțiilor economice, precum şi corelarea datelor din evidența contabilă și din Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu obligațiunile reale față de beneficiarii prestațiilor sociale, în vederea prezentării unei imagini fidele a situațiilor financiare;

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-7236 din 14.11.2019: In scopul ajustării metodei de aplicare a Planului de conturi contabile la înregistarea tranzacţiilor economice, Normelor metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost format grupul de lucru în comun cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor. Urmare, şedinţelor de lucru, au fost remise spre coordonare: - Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a CNAS, - Planul de conturi a CNAS, Tabela de transpunere a conturilor contabile privind prestaţiile sociale la clasificaţia bugetară, Corespondenţa conturilor privind operaţiunile contabile de bază a CNAS, - Politica de contabilitate a CNAS.

RO_6900_HCC_39 CNAS nr.995-19.pdf
RO_7014_HCC_39 CNAS din 21 mai 2019.pdf

2.4.2. definitivarea Contractului cu privire la organizarea plății prestațiilor sociale prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, inclusiv prin completarea acestuia cu clauze aferente modului de documentare a cazurilor de neonorare a obligațiunilor de plată a prestațiilor sociale către beneficiari și cu stabilirea cuantumului sancțiunii pecuniare corespunzătoare (pct.3.5 din Raportul de audit);

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-7236 din 14.11.2019: Elaborarea proiectului Contractului unificat cu privire la organizarea plăţii prestaţiilor sociale prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei” cu includerea clauzelor privind neonorarea obligaţiunilor contractuale a fost condiţionată de şi de proiectul de hotărîre de Guvern privind unifîcarea procesului de plată a prestaţiilor sociale şi raportare. Urmare a şedinţei Secretarilor de Stat din data de 15.07,2019, proiectul actului normativ în cauză nu a fost acceptat, acesta fiind remis pentru reconceptualizare. Dat fîind faptul că este iniţiată procedura de elaborare a conceptului plăţii prestaţiilor sociale prin intermediul Serviciului MPay, care prevede o metodă nouă de distribuire a prestaţiilor sociale, actualizarea conceptului proiectului hotărîrii de Guvem privind modificare şi completarea unor acte normative va fi oportună doar după aprobarea conceptului Serviciului MPay. De menţionat, că prin ordinul Cancelariei de Stat a fost instituit gmpul de lucm pentru coordonarea implementării plăţilor de asigurări sociale către populaţie prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), în care fac parte şi reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale. în legătură cu cele menţionate clauza privind responsabilitatea ÎS „Poşta Moldovei” pentru neonorarea obligaţiunilor a fost iniţiată prin încheierea Acordurilor adiţionale la Contractele respective şi prezentate ÎS „Poşta Moldovei” pentru semnare de multiple ori, însă până în prezent nu au fost semnate.

RO_6900_HCC_39 CNAS nr.995-19.pdf
RO_7014_HCC_39 CNAS din 21 mai 2019.pdf

2.4.3. ajustarea și coordonarea, de comun cu Ministerul Finanțelor, a tuturor conturilor contabile aplicate pentru evidența executării veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat (pct.5.6 și pct.5.1 din Raportul de audit);

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-7236 din 14.11.2019: Au fost prezentate propunerile de modificare a ordinului nr.38/2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privnd executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Normelor metodologice priivnd modul de întocmire a acestora. După coordonarea documentelor prenotate de către Ministerul Finanţelor acestea vor remise Curţii de Conturi.

RO_6900_HCC_39 CNAS nr.995-19.pdf
RO_7014_HCC_39 CNAS din 21 mai 2019.pdf

2.4.4. evaluarea procesului, riscurilor și impactului valoric asupra situațiilor financiare, în cazurile de trecere a beneficiarului de la un tip de pensie la alt tip (pct.5.5 din Raportul de audit);

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-7236 din 14.11.2019: Prin Ordinul nr. 116 - A din 30.08.2019 a fost creat grupul de lucru privind evaluarea impactului asupra rapoartelor financiare în cazul trecerii a benefîciarului de la un tip de pensie la alt tip, Rezultatele evaluării impactului asupra rapoartelor fmanciare în cazul trecerii a beneficiarului de la un tip de pensie la alt tip au fost incluse în Raportul corespunzător.

RO_6900_HCC_39 CNAS nr.995-19.pdf

2.5. pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

response:
Scris. CNAS nr.II-03/04-7236 din 14.11.2019: Executarea pct. 2.5 este pusă în sarcina Ministerului Sănătaţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Casei Maţionale de Asigurări Sociale şi întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Prin urmare, în limita competenţei instituţionale, pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăţi) şi ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăţi), în vederea reluării plăţii acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte au fost întreprinse următoarele acţiuni: 1. S-a analizat contingentul benefîciarilor de ajutoml social şi ajutorul pentru perioada rece a anului în vederea evidenţierii persoanelor decedate sau plecate peste hotare. Prin urmare, în rezultatul contrapunerii datelor cu informaţia din Registml de Stat al persoanelor fizice deţinut de către Agenţia Servicii Publice, au fost evidenţiate 2868 persoane decedate sau plecate peste hotare. Astfel, până la data de 01.08.2019, plata ajutorului social a fost suspendată pentm 1786 beneficiari şi a ajutomlui pentru perioada rece a anului pentm 1082 beneficiari. 2. Au fost înaintate solicitări către întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” pentm indicarea motivului neachitării a sumelor ajutomlui social şi ajutomlui pentru perioada rece a anului. Pe data de 02.08.2019 a fost convocată şedinţa cu participarea reprezentanţilor întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale asupra subiectului abordat. 3. S-a informat Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale asupra rezultatelor acţiunilor întreprinse în vederea reluării plăţii ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anuluL Din răspunsurile oferite, întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” nu a elucidat motivele neachitării la timp a prestaţiilor menţionate invocând faptul, că aceasta are obligaţia de achitare a prestaţiilor sociale doar la solicitarea de către beneficiari, iar sumele nesolicitate să restituie la conturile respective ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Totodată, Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul curent prevede că la domiciliu se distribuie doar pensiile şi aîocaţiile sociale de stat persoanelor în vârstă şi al persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficîi poştale. în acest sens, Casa Naţională de Asigurări Sociale, în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, a propus ca la domiciliu să se distribuie toate prestaţiile sociale persoanelor în vâi'stă, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la ofîcii poştale, în categoria cărora vor intra şi benefîciarii ajutorului social şî ajutorului pentru perioada rece a anului. Urmare aprobăi'ii legii prenotate vor fi revizuite şi condiţiile stipulate în contractul de prestare a serviciilor de plată, încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Reluarea plăţii ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează în baza cererii beneficiamlui, care se prezintă şi se analizează de instituţia, cai*e a stabilit dreptul (structurile teritoriale de asistenţă socială), iar Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza informaţiei primite, în conformitate cu cadrul normativ, asigură plata prestaţiilor. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza acordului comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, remite lunar toată informaţia necesară pentru luarea deciziilor corespunzătoare.

RO_6900_HCC_39 CNAS nr.995-19.pdf

2.5. de comun cu direcțiile teritoriale de asistență socială: pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

response:
Scris. MSMPS nr. 16/6576 din 25.11.2019: informăm că Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a conlucrat cu CNAS şi structurile teritoriale de asistenţă socială în scopul identificării cauzelor, ce stau la baza neridicării plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului şi care determină formarea soldurilor perioada rece a anului (plăţi neachitate). Conlucrarea asupra subiectului abordat mai sus s-a efectuat atît în perioada efectuării auditului de către Curtea de Conturi, cît şi ulterior. Astfel, la data de 29.03.2019 CNAS a expediat Ministerului listele persoanelor care nu au ridicat ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului în ultimele 12 luni în format electronic (scrisoarea CNAS nr. 11-03/04-1712 din 29.03.2019) divizate pe raioane/municipii. Ministerul la data de 04.04.2019 a redirecţionat listele date tuturor STAS în format electronic (prin scrisoarea nr. 15/2129 din 04.04.2019), cu solicitarea examinării fiecărui caz în parte, informarea beneficiarilor, pentru care este posibilă restabilirea plăţilor de ajutor social neridicate la timp şi în baza cererilor depuse de aceştia restabilirea plăţilor de ajutor social, care în conformitate cu prevederile pct. 37 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social aprobat prin Hotărîrea Guvemului nr. 1167/2008, corespund condiţiilor de restabilire. Conform pct. 37 din Regulamentul menţionat, „plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Sumele ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, prestatorul de servicii de plată desemnat le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic, prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite şi restituite pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii. Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului neachitate la timp din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte se achită retroactiv fară nici o limitare. Reluarea plăţii se efectuează de către structura teritorială de asistenţă socială în baza cererii scrise a beneficiarului.”. Pe data de 2 august anul curent, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale au participat la şedinţa de lucru cu privire la elucidarea motivelor neachitării la timp a prestaţiilor menţionate, organizată de către Casa Naţională de Asigurări Sociale cu reprezentanţii Intreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Şedinţa în cauză nu a clarificat situaţia asupra motivelor neachitării plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului. în scopul identificării motivelor neachitării plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului Ministerul prin scrisoarea nr. 15/5386 din 25.09.2019 a solicitat examinarea suplimentară a listelor beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, expediate STAS la data de 04.04.2019, prin prisma reflectării cauzelor de neridicare a plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, pentru care termenul de 1 an din luna stabilirii a fost depăşit, ceea ce va permite analiza acestor cauze şi identificarea unor soluţii întru a diminua acest fenomen în viitor. Astfel, structurile teritoriale de asistenţă socială în urma conlucrării cu beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, au reflectat cauzele neridicării plăţilor date la timp în informaţiile prezentate în format electronic. Au fost examinate 13881 de plăţi de ajutor social şi 14167 de plăţi de ajutor pentru perioada rece a anului din perioda 11.2017-09.2018, incluse în listele expediate Ministerului de CNAS la data de 29.03.2019. Potrivit informaţiilor parvenite de la STAS, au fost restabilite 4543 plăţi de ajutor social şi 90 de plăţi de ajutor pentru perioada rece a anului - în perioadele anteriore; în cazul a 731 de plăţi de ajutor social şi a 31 de plăţi de ajutor pentru perioada rece a anului (APRA) - beneficiarii au fost informaţi despre posibilitatea restabilirii acestora, dar au refuzat completarea cererii de reluare a plăţii de ajutor social; în cazul a 2317 plăţi de ajutor social şi 2654 de plăţi a APRA a fost constatat că beneficiarii fie au fost plecaţi peste hotare sau au fost absenţi, ori şi-au schimbat locul de trai şi nu au anunţat asistentul social din localitate despre acest fapt; în cazul a 1706 de plăţi de ajutor social şi 3311 de plăţi a APRA - solicitantul a decedat şi nu sînt alţi membri adulţi; în cazul a 201 de plăţi de ajutor social şi 90 de plăţi APRA - plăţile au fost stopate (în baza anchetei sociale, demersului de blocare, Raportului Inspecţiei Sociale). Totodată, din spusele beneficiarilor, au fost constatate multiple cazuri de neridicare a plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioda rece a anului din motiv de sănătate, deficienţe de deplasare din cauza vîrstei înaintate, imobilizării, fie sînt persoane vîrstnice şi au uitat etc.. In acest context, Ministerul susţine opţiunea de a fi distribuite plăţile de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului la domiciliul persoanelor, reflectată şi în scrisoarea CNAS nr. 11-03/04-7426 din 28.10.2019 (copia se anexează). Concomitent, în baza declaraţiilor facute de către beneficiarii de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, structurile teritoriale de asistenţă socială au reflectat mai multe cauze, ce au stat la baza neridicării plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului, care urmează a fi analizate şi identificate soluţii pe viitor pentru a diminua numărul cazurilor de neridicare a plăţilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului la timp.

RO_6962_HCC_39 nr.1032-19.pdf

2.5. pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

response:
Scris. Poșta Moldovei cu nr. 24866 din 14.11.2019: Potrivit contractelor încheiate, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) stabileşte data de achitare a fiecărei prestaţii sociale care diferă pentru fiecare tip de plată (în prezent sunt stabilite 26 tipuri de plăţi) şi transferă pe conturile întreprinderii banii la dăţi diferite, în dependenţă de graficul aprobat. Deşi, pentru diferite tipuri de plăţi, există unii şi aceiaşi beneficiari, fiind în situaţia când data de plată diferă de la un tip de plată la altul, s-a creat condiţia că beneficiarii a mai multor tipuri de plăţi sociale, pe parcursul aceleiaşi perioade de gestiune, să fie nevoiţi să solicite, respectiv, Poşta să achite, drepturile şi prestaţiile sociale de atâtea ori de câte tipuri de prestaţii sociale beneficiază. Analogic, această situaţie se referă şi în cazul distribuirii acestor plăţi la domiciliul persoanelor aflate în dificultate. Î.S. „Poşta Moldovei” a atras atenţia CNAS asupra acestei probleme, soluţionarea căreia ar duce la facilitarea esenţială a procesului de eliberare a prestaţiilor sociale. Subsecvent, în vederea includerii într-un singur contract a serviciilor de distribuire atât a drepturilor sociale cât şi a prestaţiilor sociale, prin virament şi/sau în numerar, inclusiv la domiciliu, stabilirii unei proceduri clare, unui grafic concret, la data de 07.06.2019, prin scrisoarea nr. 22633, Î.S. „Poşta Moldovei” a înaintat CNAS un proiect de contract. A In rezultatul examinării acestuia de către CNAS, proiectul contractului menţionat a fost susţinut, de principiu, însă, în cele din urmă, a fost refuzată semnarea acestuia. La data de 17.10.2019, prin scrisoarea nr.24412, Î.S. „Poşta Moldovei” a propus repetat proiectul de contract enunţat, precum şi organizarea unei şedinţe în vederea defmitivării acestuia. Prin scrisoarea nr. 74 din 18.10.2019, CNAS a indicat că propunerile agreate anterior şi-au pierdut actualitatea şi a refuzat negocierea contractului înaintat. în corespundere cu contractele încheiate, Î.S. „Poşta Moldovei” comportă obligaţia de achitare a drepturilor/prestaţiilor sociale la solicitarea acestora de către beneficiari, iar urmare a nesolicitării, are obligaţia restituirii la conturile CNAS a sumelor neachitate. Pe dimensiunea contractelor şi angajamentelor asumate, Î.S. „Poşta Moldovei” a acţionat corespunzător şi în mod plenar. Faptul constatat de nesolicitare de către beneficiari a prestaţiilor/drepturilor sociale de care beneficiază de drept, atestă o carenţă majoră la capitolul informării populaţiei vizate despre stabilirea acestui drept, de către instituţiile abilitate. Relevăm că, condiţiile contractuale stabilite de părţi, precum şi cadrul normativ în vigoare, nu pune sarcina de informare a beneficiarilor despre dreptul la ajutor social pe seama Î.S. „Poşta Moldovei”. Pe de altă parte, pretendenţii la dreptul/prestaţia socială, depunând la structurile de asistenţă socială o cerere pentru a i se stabili acest drept, urmează să fie informaţi, în scris, despre decizia privind stabilirea dreptului la ajutor social şi modalitatea de primire. Ţinem să remarcăm Curţii de Conturi că, deşi sarcina de identificare şi de informare a beneficiarilor nu se incumbă Î.S. „Poşta Moldovei”, cu bună credinţă şi în interesul populaţiei, întreprindrea a motivat personalul oficiilor poştale să poarte dialog direct cu beneficiarii acestor drepturi sociale, să determine, simultan cu achitarea prestaţiei solicitate, dacă aceştia mai beneficiază suplimentar de alte drepturi sociale. Astfel, din totalul de 14 174 de persoane, care beneficiază de ajutor pentru perioada rece a anului, au primit plata respectivă 14 087 de persoane, iar de suport social, în perioada 02 ianuarie - 01 noiembrie 2019, au beneficiat 380 797 de persoane, în sumă de 349 799 986 lei. Incontestabil, în acord cu angajamentele asumate, Î.S. „Poşta Moldovei” a raportat sistematic CNAS despre tendinţa beneficiarilor de a solicita plata drepturilor/prestaţiilor sociale, despre sumele achitate şi respectiv, sumele nesolicitate de beneficiari.în lumina prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr.1167 din 16.10.2008. structurile teritoriale de asistenţă socială au obligaţia de a verifica corectitudinea utilizării de către beneficiari a ajutorului social acordat. în această ordine de idei, se remarcă că structurile teritoriale de asistenţă socială dispun de informaţia privind beneficiarii care au dispus de banii alocaţi, inclusiv despre motivele nevalorificării acestui drept de ceilalţi beneficiari. în concluzie, conchidenr că Î.S. „Poşta Moldovei”, în parcursul colaborării cu CNAS în vederea achitării drepturilor şi prestaţiilor sociale, a acţionat regulamentar, cu bună credinţă şi în acord cu prevederile contractuale, iar cauza neachitării drepturilor şi prestaţiilor sociale nu este legată de serviciul prestat de întreprindere. în acelaşi context, reiterăm că Î.S. „Poşta Moldovei” rămâne a fi deschisă pentru soluţionarea pozitivă a incidentelor enunţate mai sus, întru facilitarea procesului de achitare, în interesul populaţiei.

Cerinte (0)