Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.39 din 21 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018

Numar 193-202 din data de 2019-05-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 13

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi1 și Standardelor de audit2, având drept scop exprimarea unei opinii cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018 prezintă o imagine corectă şi fidelă, potrivit cadrului de raportare aprobat3.
Probele de audit au fost colectate la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională sau CNAS) prin analiza și contrapunerea datelor din Sistemul Informațional „Protecția Socială”, inclusiv din evidența contabilă a CNAS, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. De asemenea

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Ordinul ministrului finanţelor nr.38 din 17.02.2017 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora” (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.38 din 17.02.2017) (cu modificările și completările ulterioare).

Recomandari (13)

2.1.1. analiza, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, a modului de evaluare, înregistrare, evidență și raportare ulterioară a indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut în Instrucțiunea de evidență contabilă și în Politica de contabilitate a CNAS, precum și în Normele metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea asigurării corelării politicilor de reglementare și corespunderii metodelor de contabilitate specifice, care ar oferi concomitent informații veridice asupra situației financiare a acestui buget și ar permite reconcilierea datelor utilizate la întocmirea rapoartelor;

2.1.2. prezentarea lunară Casei Naționale, până la data stabilită în contract, a Informației privind plățile în bugetul asigurărilor sociale de stat, încasate de la populație, de la perceptorii fiscali și de la funcționarii fiscali, și privind comisionul calculat spre restituire bugetului de stat pentru luna precedentă (pct.3.8.);

2.2.1. asigurarea accesului direcțiilor teritoriale de asistență socială la bazele de date ale instituțiilor care dețin informații privind sursele și mărimea veniturilor solicitanților de ajutoare sociale (pct.3.5.);

2.2.2. stabilirea modalităţii de transmitere a supraplăţilor achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului, depistate de organele de control abilitate, pentru asigurarea plenitudinii înregistrării şi raportării acestora de către CNAS;

2.2.3. elaborarea și înaintarea amendamentelor la cadrul normativ aferent sistemului de pensii, ce ar conține noțiuni („recalcularea pensiei”, „reexaminarea pensiei”, „circumstanțe noi referitoare la stagiul de cotizare”, „venitul asigurat” ș.a.) și prevederi care să reglementeze situațiile și modalitatea de recalculare a pensiilor stabilite, precum și modalitatea de justificare a „circumstanțelor noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat”, care servesc temei pentru reexaminarea pensiei (pct.5.7. și pct.5.10.);

2.3. pentru soluționarea cazului de suspendare neîntemeiată, pentru un beneficiar, a indemnizației viagere sportivilor de performanță care s-au retras din activitate (pct.5.4.);

2.4.1. ajustarea și coordonarea cu Ministerul Finanțelor a Politicii de contabilitate și a metodei de aplicare a Planului de conturi la înregistrarea tranzacțiilor economice, precum şi corelarea datelor din evidența contabilă și din Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu obligațiunile reale față de beneficiarii prestațiilor sociale, în vederea prezentării unei imagini fidele a situațiilor financiare;

2.4.2. definitivarea Contractului cu privire la organizarea plății prestațiilor sociale prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, inclusiv prin completarea acestuia cu clauze aferente modului de documentare a cazurilor de neonorare a obligațiunilor de plată a prestațiilor sociale către beneficiari și cu stabilirea cuantumului sancțiunii pecuniare corespunzătoare (pct.3.5 din Raportul de audit);

2.4.3. ajustarea și coordonarea, de comun cu Ministerul Finanțelor, a tuturor conturilor contabile aplicate pentru evidența executării veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat (pct.5.6 și pct.5.1 din Raportul de audit);

2.4.4. evaluarea procesului, riscurilor și impactului valoric asupra situațiilor financiare, în cazurile de trecere a beneficiarului de la un tip de pensie la alt tip (pct.5.5 din Raportul de audit);

2.5. pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

2.5. de comun cu direcțiile teritoriale de asistență socială: pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

2.5. pentru elucidarea motivului neachitării la timp a sumelor ajutorului social (5185 de plăți) și ajutorului pentru perioada rece a anului (14174 de plăți), în vederea reluării plății acestora în cazul în care neachitarea s-a produs din vina organului care le stabilește sau le plătește (pct.3.5 din Raportul de audit);

Cerinte (0)