Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.41 din 23 mai 2019 cu privire la Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018-2019

Numar 218-222 din data de 2019-05-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 10

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181 și pe anul 20192, precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi3.
Auditul a avut drept scop verificarea conformității repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor CEMT cu prevederile legislației în domeniu.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (10)

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-14079 din 30.12.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_7016_9-20_ANTA.pdf

1.1. Să întreprindă măsurile punctuale pentru dezvoltarea, în baza unei explorări argumentate în aspect economic și funcțional, a unui sistem informațional relevant, care va integra totalitatea proceselor aferente autorizațiilor eliberate de Agenție, în scopul evitării implicării factorului uman. Să sincronizeze măsurile recomandate cu modificările relevante ale cadrului legal-normativ (paragraful 4.1.3.);

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-14079 din 30.12.2019: În scopul realizării prevederilor Codului transporturilor rutiere (art.63), ANTA, a elaborat proiectul Conceptului tehnic al Sistemului de management integrat, care constă dintr-un set de subsisteme informatice, inclusiv Subsistemul Informatic ,,e-Autorizație transport" (permite solicitarea și procesarea datelor, repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere) a fost elaborat în comun cu USAID (finanțat de USAID). De menționat, că în 2018 a fost semnat Acordul de Parteneriat între Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și ANTA, care prevede o serie de activități comune de cooperare și asistență tehnică și financiară pentru implementarea reformelor în domeniul transportului rutier și îmbunătățirea sectorului de transport și logistică în beneficiul mediului de afaceri din Moldova. Una din activități prevede dezvoltarea SI ,,e-Autorizație transport", care la moment este în faza de dezvoltare din sursele financiare ale USAID, și include în sine și niște componente noi față de versiunea precedentă și anume digitalizarea Registrului operatorilor de transport rutier (art.31 (1) al CTR). Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat avizarea proiectelor de hotărâri de Guvern privind Conceptului Tehnic al Sistemului de management integrat și a Regulamentului de funcționare a SI ,,e-Autorizație transport", care a fost prezentate pentru consultare mediului de afaceri pe data de 22.10.2019. În paralel, compania dezvoltatoare, desemnată de USAID este la etapa finală de implementare a sistemului menționat.

RO_7016_9-20_ANTA.pdf

1.2. Să asigure notificarea electronică în timp util a operatorilor de transport care au depus cererile de participare la concurs referitor la (ne)corespunderea acestora criteriilor de eligibilitate și, după caz, la motivele de nevalidare a lor (paragraful 4.2.4.);

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-14079 din 30.12.2019: Având în vedere faptul că conform proiectului Subsistemul Informatic ,,e-Autorizație transport" este prevăzută digitalizarea Registrului operatorilor de transport rutier, operatorii de transport rutier, din cabinetul virtual vor depune cereri de participare la concursurile de repartizare a autorizațiilor CEMT în regim real doar pentru autovehiculele rutiere care întrunesc condițiile de eligibilitate. Concomitent, operatorii de transport rutier vor fi notificați de către SI ,,e-Autorizație transport" despre toate deciziile Comisiei CEMT.

RO_7016_9-20_ANTA.pdf

1.3. Să instituie procedurile relevante pentru administrarea și mentenanța sistemelor informaționale ale Agenției (paragraful 4.1.2.);

response:
Scris.ANTA nr.05/1-1-14079 din 30.12.2019: Urmare a dării în exploatare a SI ,,e-Autorizație transport", 1 an de zile sistemul va fi în garanție și respectiv vor fi întreprinse acțiunile necesare în vederea mentenanței sistemului sistemului respectiv.

RO_7016_9-20_ANTA.pdf

2.3. pentru autosesizare referitor la carențele ce țin de aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei CEMT neconforme cu cadrul legal

2.3.1.Înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului regulator privind: a) transformarea integrală în mod electronic a procedurii de (re)partizare a autorizațiilor CEMT și redefinirea, în acest sens, a atribuțiilor Comisiei CEMT, astfel încât să fie exclusă implicarea factorului uman;

response:
Scris.MEI nr.14-8797 din 30.12.2019: Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și remis spre consultări publice (număr unic 651/MEI/2019) - PHG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional ,,e-Autorizație transport". Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a sistemului informațional ,,e-Autorizație transport", inclusiv descrie procesul de eliberare a autorizațiilor pentru activitățile de transport rutier și activitățile conexe transportului rutier, prevăzute în Codul transporturilor rutiere nr.150/2014.

RO_7012_1134-19.pdf

2.3.1.Înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului regulator privind: b) procedura de retragere a autorizațiilor CEMT, pentru utilizarea necorespunzătoare a acestora în anul în curs, precum și procedura de repartizare a disponibilului de autorizații CEMT, inclusiv a celor retrase, pe parcursul anului de valabilitate.

response:
Scris.MEI nr.14-8797 din 30.12.2019: În scopul realizării acțiunii nr. 3.6.15. din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019, Ministerul Economiei și Infrastructurii urmează să elaboreze proiectul de lege privind modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014. Actualmente se examinează propunerile înaintate de către asociațiile din domeniul transporturilor cu privire la modificările care urmează a fi operate în Codul Transporturilor Rutiere, inclusiv referitor la procedura de retragere a autorizațiilor CEMT.

RO_7012_1134-19.pdf

2.3.2. Elaborarea Regulamentului privind activitatea Comisiei CEMT, în scopul continuării activității acesteia în conformitate cu prevederile cadrului legal.

response:
Scris.MEI nr.14-8797 din 30.12.2019: În același timp, menționăm că, odată cu operarea modificărilor la Codul Transporturilor Rutiere urmează a fi elaborat și transmis spre consultări publice Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei CEMT, care va stabili proceduri clare și exhaustive aplicate de Comisie în exercitarea atribuțiilor ce îi revin (preconizat - trimestrul III, 2020).

RO_7012_1134-19.pdf

2.2. pentru luare de atitudine și documentarea corespunzătoare a deciziilor adoptate în privința implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

1.4. Să instituie procedurile privind protocolarea corespunzătoare a deciziilor sale, în scopul asigurării transparenței și justificării deciziilor adoptate (paragraful 4.2.11.).

Cerinte (0)