Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.46 din 29 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 230-237 din data de 2019-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 23

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2018 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (23)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, și implementarea recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducere;

2.1.2. asigurarea evaluării și înregistrării conforme a clădirilor și terenurilor din gestiunea instituțiilor subordonate ministerului;

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Evaluare și înregistrarea bunurilor imobile și a terenurilor în evidența contabilă este executată de toate subdiviziunilr, ceea ce ține de delimitarea hotarelor și obținerea titlurilor de autentificare a drepturilor asupra bunurilor imobile (terenuri) se va executa în urma realizării Programului de stat de delimitare a bunurilor imobile, inclusiv terenurile proprietate publică, pentru perioada 2019-2023, implementat de către Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu Legea nr.29/2018. Au fost înaintate modificări la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, care e în proces de avizare și după aprobare vor fi înregistrare în Organele cadastrale.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

2.1.3. asigurarea corectării înregistrărilor contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu normele metodologice în vigoare;

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Pentru înscrierea în evidența contabilă a bunurilor și serviciilor achiziționate se procesează documentele primare de livrare și prestare a bunurilor și serviciilor. Au fost operate modificările de rigoare în corespundere cu Clasificația bugetară și Normele metodologice (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/215).

RO_7035_32-20_MAI.pdf

2.1.4. consolidarea procedurii de inventariere și implementarea/fortificarea controalelor în scopul prezentării reale a elementelor de activ și pasiv;

2.1.5. corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor pentru remunerarea muncii, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare;

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Sistematic se studiază actele normative și legislative privind remunerarea muncii în sectorul bugetar cît și ordinele elaborate de MF, care servesc temei la calcularea remunerării muncii angajaților, înscrierilor în evidență a operațiunilor contabile în conformitate cu legislația în vigoare.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

2.1.6. asigurarea nivelurilor regulamentare maxime şi celor intangibile ale stocurilor bunurilor din rezervele materiale de stat şi de mobilizare, în scopul diminuării riscurilor și intervenirii operative în cazul unor eventuale situații excepționale;

2.1.7. intensificarea controlului intern aferent procesului de achiziții publice, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit;

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Procesul de achiziții se efctuează în corespundere cu Planul anual de achiziții. Transparența achizițiilor publice se asigură prin desfășurarea procedurilor prin intermediul sistemului informațional automatizat (RSAP, Mtender), astfel oferindu-se tutror operatorilor economici posibilitatea de participare și câștigare. SAI al MAI a efectuat evaluarea preliminară a procedurilor de achiziții a autoturismelor în cadrul MAI, indicate în Nota informativă a DMI nr.4103 din 17.07.2019, a cuprins perioada anilor 2016-2018, fiind bazată pe probe concludente (documentele aferente procedurilor de achiziții, note informative, informații generalizatoare prezentate de către persoanele responsabile de domeniile aferente procesului evaluat, explicații, rapoarte, etc). În rezultatul misiunii de audit ad-hoc au fost formulate constatări preliminare ale situației existente, care afectează mai mult sau mai puțin procesul, totodată fiind elaborate recomandările de rigoare.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

2. Să contabilizeze consecvent faptele economice la conturile distincte de cheltuieli.

response:
Scris.MAi nr.32/44 din 10.01.2020: Înregistrarea operațiunilor economice este efectuată în corespundere cu Clasificația bugetară, iar unele subdiviziuni au operat rectificări cu înregistrarea operațiunilor în corespundere cu legislația în vigoare. La capitolul investiții capitale pentru anul 2019-2020 au fost preconizate 2000000 lei, în luna septembrie 2019 s-a încheiat contract de prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiecte și devize pentru rețelele tehnice-edilitare exterioare ale obiectului CIPAL în sumă totală de 1529041,20 lei, în contextul obiectivului stabilit în Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. STI a MAI, conform recomandărilor CC din suma 5828855,00 lei (8603551,62 - 2774696,62) reflectată în evidență la contul 317 ,,Active nemateriale" a redirecționat suma de 2720340.00 lei către contul 319100 ,,Investiții capitale în active nemateriale în curs de execuție", suma dată constituie costul a 6 Sisteme informaționale, care necesită investiții pentru dezvoltarea acestora.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

4. Să calculeze/recalculeze uzura mijloacelor fixe.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Conform prevederilor actelor normative emise de Ministerul Finanțelor, lunar se calculă - recalculă uzura mijloacelor fixe cu înscrierile în evidența contabilă a operațiunilor efectuate.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

5. Să remedieze deficiențele constatate, asigurând corectitudinea evidenței și plenitudinea raportării capitalului social.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Au fost înaintate 2 demersuri (44/15-480 din 22.02.2019 și 44/15-3215 din 8 noiembrie 2019) în adresa Agenției Proprietății Publice privind procedura/comisiile de transmitere a întreprinderilor de stat a cărui fondator a fost MAI. Totodată, Agenția Rezerve Materiale a exclus din evidența contabilă valoarea capitalului social în sumă de 15202,8 mii lei în baza extraselor ASP.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

7. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele financiare.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv se efectuează anual cu consemnarea rezultatelor în procesele-verbale. Totodată, SAI a MAI a efectuat misiunea de audit privind evaluarea procesului de inventariere a patrimoniului aflat la balanța subdiviziunilor Aparatului central, IMO și SPIA al MAI. În rezultatul auditului au fost identificate principalele riscuri și blocaje, precum și înaintate recomandări de îmbunătățire a procesului auditat, în scopul conformării acestuia cadrului legal. Anual în cadrul elaborării proiectului bugetului de stat se planifică de către fiecare subdiviziune subordonată MAI alocațiile în aspectul construcțiilor inițiate.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

8. Să asigure planificarea, executarea și raportarea veniturilor în conformitate cu principiile bunei guvernări.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Executarea bugetului se efectuează conform Planului de alocații probat pe clase și coduri de cheltuieli conform planificării cheltuielilor și necesităților prioritare a instituției. La planificarea veniturilor colectate Agenția Rezerve Materiale aplică o marjă suplimentară de venituri pentru riscurile nerestituirii la timp a bunurilor care permanent se află în circulație: deci sunt eliberate din rezervele materiale pentru împrospătarea cu decalaj în timp sub garanție financiară sau bancară. În caz dacă bunurile eliberate nu se restituie în rezervele de stat, ARM încasează garanțiile în contul veniturilor.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

9. Să asigure executarea cheltuielilor bugetare aferente grupei principale „Ordine publică și securitate națională” în corespundere cu prevederile legale, în vederea asigurării raportării veridice și transparente a cheltuielilor.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Bugetul aprobat al MAI pentru anul 2019 a fost valorificat în corespundere cu prevederile legale. Raportul financiar privind executarea bugetului MAI a fost elaborat și remis Ministerului Finanțelor semestrial și 9 luni a anului 2019 fără careva abateri. Subdiviziunile MAI planifică cheltuielile bugetare în raport cu necesitățile și în corespundere cu prevederile legale.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

12. Să monitorizeze executarea măsurilor menite să asigure crearea rezervelor materiale ale statului şi pregătirea sistemului rezervelor materiale ale statului în situații excepționale, determinate de evenimente de forță majoră.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Recomandarea nu este realizabilă în măsura deplină în perspectivă pe termen mediu din motivul costurilor financiare. Mijloace financiare necesare pentru completarea rezervelor materiale de stat și de mobilizare: - la nivelurile maxime stabilite de Nomenclatoarele bunurilor materiale din rezervele de stat și de mobilizare constituie estimativ circa 1.624,4 mil.lei; - la nivelurile de stocuri intangibile pentru următoprii 3 ani constituie estimativ circa 240,0 mil lei. În a.2017-2018 în contextul elaborării de către MF a CBTM pentru anii 2018-2020 și 2019-2021, ARM a solicitat să fie planificate în limite de cheltuieli ale Agenției mijloace financiare necesare în sumă a câte 80,0 mil.lei anual pentru completarea stocurilor intangibile din Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de stat. În bugetul ARM aprobat pentru a.2020 sunt planificate 20,0 mil.lei pentru implementarea Directivei CE/119 (completarea rezervelor de stat cu carburanți).

RO_7035_32-20_MAI.pdf

13. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile din gestiune.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: A fost elaborat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, care e în proces final de avizare, iar după aprobare vor fi înregistrate în Organele cadastrale.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

14. Să aprobe statele de personal și schemele de încadrare în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu întreprinderea măsurilor legale prind recrutarea personalului.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Schema de încadrare pentru anul 2019 aprobată conform prevederilor cadrului legal. Totodată, unele subdiviziuni subordonate MAI au remis spre avizare statele de personal Cancelariei de Stat.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

15. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică și anuală.

response:
Scris.MAI nr.03/44 din 10.01.2020: În contextul elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul 2019 obiectivele și indicatorii pentru subprogramele ,,Politici și management în domeniul afacerilor interne" și ,,Servicii de suport în domeniul afacerilor interne" au fost revizuiți și corelații cu mijloacele financiare alocate. Indicatorii de performanță, pentru anul 2020 vor fi raportați la obiectivele de dezvoltare strategică și anuală a subdiviziunilor în corespundere cu cerințelor de cuantificare și măsurare prevăzute de cadrul normativ.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

16. Planificarea și alocarea mijloacelor pe linia Suportului bugetar conform Cadrului bugetar pe termen mediu de cheltuieli pentru implementarea criteriilor de performanță stipulate în Matricea de politici.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: De către IGP se îndeplinesc toate acțiunile planificate stipulate în Matricea de politici privind Suportul bugetar pentru Reforma Poliției, conform solicitărilor înaintate de Unitatea de Proiect. IGC a prezentat propuneri în adresa Ministerului Finanțelor pentru alocarea a 6 mln euro (tranșant 3 mln - 2020 și 3 mln - 2021). Concomitent s-a elaborat Matricea de Politici pentru implementarea Reformei IGC, care a fost remisă Delegației europene pentru coordonare și aprobare. Resursele nu au fost probate integral în bugetul pentru anul 2020. CIPAL dispune de mijloace alocate pe linia suportului bugetar 60,0 mln lei.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

17. Să asigure acordarea concediului anual și achitarea indemnizațiilor de concediu în conformitate cu prevederile legale.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Acordarea concediilor anuale se efectuează conform graficului aprobat, cu mici devieri în cazul neajunsului de efectiv și necesitatea asigurării în continuu a activității de serviciu. În baza ordinelor de acordare a concediului anual de odihnă se calculă indemnizația de concediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

18.Să respecte prevederile cadrului legal, pentru neadmiterea declanșării litigiilor de către angajații MAI

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Serviciile juridice din cadrul subdiviziunilor MAI, asigură conformitatea actelor normative din domeniul de activitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, reprezintă interesele subdiviziunii, inclusiv în instanțele de judecată, organele autorităților publice și instituții/organizații neguvernamentale în problemele juridice.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

19. Să implementeze pe deplin sistemul de control intern managerial, prin asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrării patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Urmare a autoevaluării sistemului de control intern managerial toate subdiviziunile MAI emit și publică, pe pagina web a instituției, Declarația de răspundere managerială. Totodată, în scopul implementării Sistemului de control intern managerial, entitățile includ în Planul de acțiuni instituțional, acțiuni privind consolidarea sistemului de control intern managerial. În perioada anului 2019 a fost efectuată misiunea de audit privind evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial în cadrul MAI. Auditul s-a axat pe identificartea ariilor ce necesită a fi îmbunătățite, în scopul furnizării recomandărilor cu accent asupra consolidării sistemului de control intern managerial. În rezultatul misiunii de audit au fost formulate constatări ale situației existente, care afectează mai mult sau mai puțin procesul, totodată fiind elaborate recomandările de rigoare.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

20. Să asigure funcționalitatea unităților de audit intern prin crearea lor și suplinirea cu personal de specialitate.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Conform HG nr.438 din 11 septembrie 2019, pentru modificarea unor hotărâri, Serviciul audit intern al MAI cu 2 angajați a fost reorganizat în Direcția audit intern constituit din 5 angajați, fapt care va permite realizarea misiunilor de audit pe toate procesele operaționale și de suport, precum și în cascadă (de la instituții subordonate către AC). Totodată, majoritatea subdiviziunilor subordonate MAI în cadrul cărora sunt instituite unități de audit intern se confruntă cu lipsa de personal din cauza salarizării neatractive.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

21. Să asigure Implementarea în termenele stabilite a recomandărilor înaintate.

response:
Scris.MAI nr.32/44 din 10.01.2020: Recomandările CCRM vor fi implementate în termenii stabiliți în permanență.

RO_7035_32-20_MAI.pdf

Cerinte (0)