Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.49 din 10 iunie 2019 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 239-240 din data de 2019-06-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 4

         Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi1 și Standardelor Internaționale de Audit2. Scopul misiunii a constat în exprimarea unei opinii în vederea obținerii asigurării rezonabile potrivit căreia informațiile financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2018 (componentă a Operațiunii de modernizare a sectorului sănătății în Republica Moldova), întocmite la 31 decembrie 2018 și prezentate Băncii Mondiale3 și Ministerului Finanțelor (Formularul FD-047)4, nu conțin denaturări semnificative.
Probele de audit au fost colectate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin analiza și contrapunerea datelor din evidența contabilă cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. Au fost solicitate și documentele justificative care au stat la baza înregistrării tranzacțiilor în evidența contabilă, precum și a plăților efectuate.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările și completările ulterioare).
2 ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 400, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Sursele și utilizarea fondurilor din mijloacele Proiectului de Asistență Tehnică din cadrul Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, încheiat la 31 decembrie 2018, dolari SUA; Raportul privind executarea cheltuielilor din mijloacele Proiectului de Asistență Tehnică din cadrul Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, încheiat la 31 decembrie 2018; Declarația de contabilitate DA-A aferentă Proiectului de Asistență Tehnică din cadrul Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, încheiat la 31 decembrie 2018.
4 Ordinul viceministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Recomandari (4)

2.1.1. asigurarea realizării activităților la unii indicatori (ILD 1, 2, 7, 8 și 9), ceea ce va servi temei pentru debursarea mijloacelor financiare (pct. 5.2);

response:
Scris.MSMPS nr.21/5826 din 21.10.2019: - elaborarea proiectului termenilor de referinţă (ToR) pentru contractarea unei entităţi independente, care va verifica indicatorului intermediar de rezultat nr. 1.1 privind aplicarea avertismentelor de sănătate pe toate ambalaieie produseior din tutun începând cu anul 2018. Acest indicator a fost atins prin aprobarea „Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate şi etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în ţigarete şi a produselor conexe” (Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 01 august 2017). ToR a lost discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale pe parcursul misiunii de suport din septembrie curent, iar varianta definitivată a acestui document a fost remisă spre aprobarea finală (email-ul şi ToR se anexează); - continuarea realizării studiului STEPS de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în colaborare cu Agenţia Naţională de Sănătate Publică şi Biroul Naţional de Statistică (raportul intermediar de progres de la OMS se anexează). Prin acest studiu se va valida şi indicatorul legat de debursări (ILD) nr. 1 (reducerea prevalenţei fumatului la adulţi), iar echipa MSMPS se implică activ în realizarea sarcinilor, inclusiv prin facilitarea întrevederile între actorii implicaţi şi !a realizarea măsurilor necesare. Insăşi indicatorul sus-menţional se realizează prin Programul national privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 (aprobat de Guvern la 23.11.2017) şl prin executarea prevederilor Legea privind controlul tutunului; elaborarea primului proiect al termenilor de referinţă pentru verificarea atine ILD nr. 2 (creşterea ratei pacienţilor cu boli cardiovasculare, care priir medicamente compensate) de către Curtea de Conturi în 2020. 'l'oR a fost re în iulie curent către toţi colegii implicaţi spre examinarea şi propuncri pci definitivarea, iar reprezentantul Băncii Mondiale a comunicat deja în auţ despre lipsa obiecţiilor sau a altor suplimentare (email-ul şi ToR se anexea Avînd în vedere faptul că, indicatorul presupune creşterea ratei beneficiariloi medicamente ce sunt incluse în lista celor compensate. este imponant precizat, că există deja o procedura de elaborare şi modificare a medicamentelor compensate reglementată expres prin Ordinul comun MSMPS și CNAM nr. 600/320-A din 24.07.2015, iar decizile în acest sens sunt luate de către un Consiliu comun MSMPS-CNAM privind includerea medicamentelor compensate și/sau stabilirea ratei de compensare. - stabilirea grupului de lucru comun al CNAM și MSMPS pentru ILD nr. 7, care urmează să elaboreze specificațiile tehnice, să selecteze și să controleze o companie pentru elaborarea unui modul adițional la sistemul automatizat informativ al CNAM-ului, care va facilita pilotarea, adoptarea și implementarea schemei de stimulare bazată pe performanță în spitale. -actulizarea costurilor DRG folosind datele existente la nivel de țară (ILD nr. 8.4), care a fost realizat și coordonată de CNAM cu suportul asistenței tehnice internaționale pînă în luna august curent. Raportul final al acestui exercițiu a fost remis Băncii Mondiale spre examinare și aprobarea finală (corespondență se atașează) tot în luna august curent. Pe parcursul misiunii de suport din septembrie curent, echipa Băncii Mondiale au confirmat verbal că în scurt timp vom primi aprobarea atingerii acestui indicator și permisiunea Băncii către Ministerul Finanților de a debursa suma prevăzută la bugetul de stat. - stabilirea unui consens cu echipa Băncii Mondiale, pe parcursul misiunii de suport din septembrie, privind ILD nr.9 în contextul plasării a 3 spitale sub un management comun, realizării unui Studiu al fezabilității privind optimizarea spitalelor și a Strategii naționale și a planului general privind consolidarea și raționalizarea spitalelor.

RO_6863_HCC_49 MSMPS nr.938-19.pdf

2.1.2. planificarea și repartizarea mijloacelor financiare debursate aferente Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate în raport cu responsabilitățile de realizare a activităților stabilite, pentru interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat (pct.5.4, recomandare reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.17 din 03.05.2018 „Privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017”);

response:
Scris.MSMPS nr.21/5826 din 21.10.2019: s-a aprobat în cornun de MSMPS şi CNAM „Planul de acţiuni al operaţiunii de modernizare a sectorului sănătăţii pentru anii 2019-2020” (copia ordinului comun nr. 798/162-A din 04.07.2019 se anexează). Planul stabileşte toate acţiunile ce urmcază a fi întrcprinse pentru atingerea indicatorilor şi debursarea surselor financiarc; cu repartizarca acestor mijloace financiare în conformitatc cu responsabi 1 ităţilc cntităţilor implicatc; termenii de realizare şi indicatorii de rezultat.

RO_6863_HCC_49 MSMPS nr.938-19.pdf

2.1.2. planificarea și repartizarea mijloacelor financiare debursate aferente Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate în raport cu responsabilitățile de realizare a activităților stabilite, pentru interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat (pct.5.4, recomandare reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.17 din 03.05.2018 „Privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017”);

response:
Scris. CNAM nr.01-08/1782 din 23.10.2019: în scopul asigurării unui mecanism eficient de planificare, coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a implementării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătăţii”, inclusiv pentru repartizarea mijloacelor fînanciare debursate de către MSMPS de comun cu CNAM a fost elaborat şi aprobat Ordinul nr.798/162-A din 04.07.2019 ”Cu privire la implementarea Operaţiunii ”Modemizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova.

RO_6880_HCC_49 CNAM.pdf

2.1.1. asigurarea realizării activităților la unii indicatori (ILD 1, 2, 7, 8 și 9), ceea ce va servi temei pentru debursarea mijloacelor financiare (pct. 5.2);

response:
Scris. CNAM nr.01-08/1782 din 23.10.2019: La ILD nr.2 Prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.600/320 din 24.07.2015 ”Cu privire ta mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obl igatorii de asistenţă medicală", cu modiftcările şi completările ulterioare, a fost aprobată procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate. Totodată, indicatorul menţionat este realizat şi prin Programul naţional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr.300 din 24.04.2014. începând cu 1 februarie 2019, cetăţenii beneficiază de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prin eliberarea a minim 1-2 medicamente din fîecare Denumire Comună Intemaţională (DCI). în lista medicamentelor compensate sunt incluse şi cele 8 DCI pentru bolile cardiovasculare monitorizate de Banca Mondială. La ILD nr.7 în luna septembrie 2019 CNAM a transmis MSMPS propuneri privind componenţa Grupului de lucru care va coordona procesele necesare pilotării schemei de stimulente bazate pe performanţa în minim 3 spitale pilot multe-profil. La ILD 8 în cadrul proiectului privind realizarea unui exerciţiu de determinare a costurilor DRG folosind datele pe ţară Grupul de lucru a aprobat prin proccsul-vcrbal din 19.07.2019 Raportul nr. 4 ”Recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor de fînanţare a spitalelor şi raportul asupra formării personalului din instituţiile beneficiare”, elaborat de Euro Health Group.

RO_6880_HCC_49 CNAM.pdf

Cerinte (0)