Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora” auditat de CCRM în misiunea de follow-up

„Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora” auditat de CCRM în misiunea de follow-up

Noiembrie 25, 2019 accesari 1501

 

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 noiembrie curent, Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora”.

Obiectivul general al misiunii de audit precedente a constat în evaluarea conformității și eficienței organizării și monitorizării serviciilor publice de transport urban de către autoritățile publice, precum și în evaluarea conformității și eficienței gestiunii patrimoniului public de către întreprinderile prestatoare de acest serviciu.

Pentru remedierea situațiilor atestate, prin Hotărârea Curții de Conturi au fost dispuse spre implementare către 10 entități în total 68 recomandări, fiind atestate ca implementate integral 9 recomandări, parțial implementate – 38 și neimplementate – 21.

Măsurile întreprinse de către entitățile vizate în urma implementării recomandărilor auditului precedent n-au fost suficiente pentru a elimina integral deficiențele constatate, prin urmare se mențin problemele identificate anterior, nesoluționarea cărora indică un grad înalt de materializare, continuitate și avansare a problemelor.

Deși, cadrul legal delimitează domeniile de competență în administrarea serviciilor publice de transport urban, mecanismele propriu-zise prin care autoritățile locale își pot realiza misiunea nu sunt pe deplin funcționale, inclusiv:

  1. Regulamentul transporturilor rutiere de persoane nu a fost aprobat de către Guvern, până la data de 1 iunie 2017;
  2. nu sunt aplicabile prevederile legale privind elaborarea și aprobarea de autoritățile locale, prin coordonarea cu organul central de specialitate, a strategiei pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea și modernizarea transportului rutier;
  3. nu au fost implementate prevederile art.145 (2) al Codului transporturi rutiere de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor la serviciile de transport rutier pentru servicii în trafic local;
  4. o acțiune nerealizată constituie asigurarea cadrului normativ privind modalitatea atribuirii în gestiune către toți operatorii a serviciului public privind transporturile rutiere de bunuri și persoane, sub administrarea și controlul autorității publice, Codul transporturilor rutiere (art.32) atribuie Consiliilor locale funcții doar ce țin de transportul rutier de persoane prin servicii regulate, nefiind prevăzute expres atribuții și funcții ce țin de activitatea în regim de taxi;
  5. deși, cadrul legal (art. 80 Cod transporturi rutiere) stabilește regimul de activitate a transporturilor rutiere de bunuri în regim de taxi, aceste prevederi nu sunt reglementate și aplicate la nivelul autorităților locale în administrarea activităților de transport și, respectiv, prin abordare în aspect fiscal ca o sursă de venit bugetară;
  6. urmează să fie asigurată aplicarea uniformă a cadrului normativ privind autorizarea unităților de transport în aspect fiscal (art.293 (5) Cod fiscal), în condițiile în care conform competențelor, organizarea şi autorizarea serviciilor de transport se efectuează concomitent de autoritățile locale și centrale precum Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția Națională Transport Auto;
  7. nu sunt disponibile informații exhaustive privind numărul unităților de transport ce prestează servicii pe teritoriul localităților, acestea sunt fragmentate, fiind disponibile în mai multe sisteme informaționale, care nu interacționează.

În vederea corelării activității de autorizare și eliberării plăcilor de înmatriculare cu fond de culoare galbenă și înregistrare aparat de taxat, prin Legea nr. 272 din 29 noiembrie 2018 a fost completat art. 81 din Codul transporturilor rutiere.

Potrivit Planului comun de activitate al Agenției Naționale Transport Auto şi Serviciului Fiscal de Stat, din iulie 2018, săptămânal, echipele mobile-mixte monitorizează desfășurarea operațiunilor de transport rutier de persoane, identificate 3014 cazuri cu sancționare.

Un impact semnificativ și remediat în cadrul misiunilor desfășurate, având și o materializare continuă a afectelor acesteia, constituie efectuarea inventarierii de Serviciul Fiscal de Stat a tuturor echipamentelor de casă de control înregistrate în Registrul de evidență după operatorii în regim de taxi, cu actualizarea datelor aferente sediului întreprinderii și adresei subdiviziunii, mărcii și modelului numărului de înmatriculare a autoturismului.

Până la situația din 30.09.2019 din Registrul de evidență, au fost radiate 1569 de aparate de taxat, urmând a fi radiate încă 284 aparate.

Se impune necesitatea reevaluării cadrului aplicabil la stabilirea cotelor taxelor locale de administrația mun. Chișinău conform unor argumentări economice, echitabile și în condiții transparente. Auditul precedent a constatat că veniturile neacumulate pe rutele regulate în mun. Chișinău, ca diferență cu taxele aplicate în mun. Bălți, sunt estimate la circa 10,1 mil. lei. În mun. Chișinău pe anul 2018 cotele taxei locale sunt stabilite pe rute nominale și variază de la 300 lei până la maxim 800 lei pe unitate transport, indiferent de capacitatea acestora și sunt semnificativ mai mici, ca exemplu în mun. Bălți, care pornesc de la 1200 și până la 2300 lei.

Consiliile locale și primarii municipiilor Chișinău și Bălți nu au asigurat examinarea și raportarea în Consilii a rezultatelor auditului, cu elaborarea unui plan de acțiuni, care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile, din care motiv nu s-a asigurat un nivel înalt al implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit.

În mun. Bălți monitorizarea desfășurării activității în transport public se efectuează prin intermediul serviciului de dispecerat auto și control creat în anul 2005 în cadrul Întreprinderii Municipale. În mun. Chișinău, situația este diametral opusă și nesatisfăcătoare, din cauză că nu se realizează monitorizarea activității de transport. Întrucât funcțiile de dispecerat auto și control sunt exercitate în mod haotic de fiecare operator în parte, autoritățile nu dețin informații privind executarea curselor și privind respectarea graficului de circulație de către operatorii privați.

Implementarea sistemului integrat de taxare electronică este pe agenda autorităților din mun. Chișinău încă din anul 2010, dar nu a fost realizat nici până în prezent.

Autoritățile mun. Chișinău și Bălți nu au asigurat documentarea unor studii privind revizuirea facilităților acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători. În mun. Bălți la acordarea scutirilor pensionarilor pentru limită de vârstă, nu se ține cont de nevoia de asistență socială.

În mun. Chișinău s-au aprobat facilități de călătorie în transport pentru unele categorii de persoane, indicând ca bază unele acte normative care nu sunt în vigoare și ignorând prevederile legale, care stabilesc că accesul în transportul rutier se efectuează în baza biletului sau abonamentului.

Veniturile de bază încasate de Regia transport electric mun. Chișinău (RTEC) și Parcul urban de autobuze mun. Chișinău (PUA) de la transportarea pasagerilor au constituit pe anul 2018 - 203,0 mil. lei și respectiv 24,7 mil. lei, acestea fiind insuficiente pentru acoperirea fondului de salarizare a întreprinderilor supra de 269,3 mil. lei (75,4%) și 65,5 mil. lei (37,7%).

La PUA nu există o certitudine a eficienței utilizării mijloacelor financiare, o viziune între timpul necesar și cheltuielile semnificative de reparație, și o certitudine că autobuzele o să fie antrenate în activitate.

În anii 2017- iunie 2019, pentru reparația autobuzelor au fost efectuate cheltuieli de 33,6 mil. lei (fără anvelope și acumulatoare). Analiza top cheltuieli de reparație, relevă pentru 38 autobuze cheltuieli totale de 17248,4 mii lei, ce variază de la 308,1 mii lei de până la 811,7 mii lei pe unitate de transport.

În perioada 2017- iunie 2019 38 autobuze au staționat în reparații în total 8856 zile / în mediu 233 zile per unitate, ce a variat de la 24 până la 578 zile pe unitate de transport sau în mediu 26% din timpul anual.

Creșterea calității și indicilor serviciilor de transport prestate a fost înregistrată odată cu procurarea în martie 2019 a 31 de autobuze, astfel s-a majorat numărul de pasageri + 125,2%; veniturile se prognozează pe 2019 cu 7,0 mil.lei sau +133,0%.

Misiunea de audit a concluzionat că, implementarea insuficientă a recomandărilor Curții de Conturi a fost determinată în principal de lipsa de consecvență în acțiunile responsabililor în vederea administrării eficiente a serviciilor de transport și fondurilor publice.