Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Misiunea de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor de către UAT din raionul Sîngerei

Misiunea de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor de către UAT din raionul Sîngerei

Octombire 25, 2018 accesari 1610

 

Prezentarea

Proiectul raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 17 din 23.06.2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din raionul Sîngerei a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 octombrie curent.

Obiectivul general al misiunii de follow-up a constat în verificarea faptului, dacă factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit.

Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2016-2018 de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.17 din 23.06.2016, în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea nominalizată.

Probele au fost colectate în cadrul administrației publice locale (APL) de nivelul I și II (inclusiv la Aparatul Președintelui raionului, Direcția finanțe, primăriile or. Sîngerei, or. Biruinţa şi satelor și comunelor: Alexăndreni, Chişcăreni, Coşcodeni, Cubolta, Drăgăneşti, Sângereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar în cadrul entităţilor publice din raionul Sângerei pe anul 2015); or.Sîngerei, or.Biruinţa, satelor și comunelor Bilicenii Vechi, Chişcăreni, Coşcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgăneşti, Sângereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformităţii gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015), precum și de la alte entități vizate în Hotărârea Curții – Inspecția de Stat în Construcții, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În vederea remedierii situațiilor atestate, prin Hotărârea Curții de Conturi nr.17 din 23.06.2016 au fost dispuse spre implementare către 36 de entități în total 4 cerințe și 15 recomandări.

Acțiunile efectuate de entitățile auditate au contribuit la remedierea parțială a deficiențelor în valoare totală de circa 17,9 milioane lei. În acest sens, au fost înregistrate în evidența contabilă bunuri imobiliare: construcții și terenuri proprietate publică în valoare totală de 10,9 milioane lei, au fost corectate erorile admise în evidența contabilă privind operațiunile economice efectuate în valoare de 5,6 milioane lei; au fost transmise regulamentar către alte UAT investiții în valoare totală de 1,4 milioane lei.

Totuși entitățile auditate nu au depus un efort maxim pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent, fapt ce ar fi asigurat gestionarea regulamentară a resurselor bugetare și a patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări. Prin urmare, 2 recomandări sau 13,3% din numărul total au fost executate, 8 recomandări sau 53,4% au fost executate parțial, 5 recomandări sau 33,3% n-au fost executate.

Astfel, entitățile vizate au demonstrat omisiuni și rezerve în procesul de înlăturare a deficiențelor constatate, în special cu referirela: elaborarea și implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente în cadrul sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare, precum și efectuarea regulamentară a cheltuielilor bugetare; asigurarea monitorizării şi administrării conforme a procesului de dare în locațiune a spațiilor domeniului public; stabilirea priorităților în vederea finanțării lucrărilor de construcții/reparații capitale în curs de execuție; reglementarea activității întreprinderilor municipale fondate.

Misiunea de follow-up relevă că entitățile vizate în Rapoartele de audit precedente nu au determinat gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesele de retribuire a muncii și de ținere a evidenței contabile, afectate de neregularități.

De asemenea, analizând explicațiile entităților prezentate, misiunea a constatat că APL responsabile de evaluarea/planificarea bugetară nu dispun de un cadru regulatoriu privind modul de conlucrare a participanților la acest proces, care să prevadă expres sarcinile și împuternicirile acestora. Lipsa pârghiilor de influență pentru asigurarea majorării veniturilor bugetare, a dus la neexecutarea recomandării expuse în raportul de audit precedent.

Implementarea modestă a recomandărilor Curții de Conturi a fost determinată și de lipsa de consecvență în acțiunile persoanelor cu funcții de răspundere în vederea gestionării corecte și eficiente a resurselor și patrimoniului public, implicarea insuficientă a persoanelor respective în acest proces, dar și de pregătirea profesională insuficientă a personalului din cadrul entităților publice verificate.

În contextul celor expuse, recomandările din rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și a gestionării patrimoniului public în cadrul unităților administrativ-teritoriale din raionul Sîngerei pe anul 2015, care nu au fost implementate, au fost reiterate în Raportul de follow-up.