Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Performanța managementului datoriei de stat auditată de Curtea de Conturi

Performanța managementului datoriei de stat auditată de Curtea de Conturi

Iulie 28, 2020 accesari 1423

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 28 iulie curent, Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019 și Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator.

Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019

Ministerul Finanțelor, autorizat de Guvern, are responsabilitatea de a administra datoria de stat, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, de a monitoriza și a organiza deservirea datoriei de stat, precum și de a înregistra toate achitările efectuate.

Conform datelor raportate, soldul datoriei sectorului public, la situația din 31.12.2019, a constituit 57,6 mld. lei. Datoria de stat este componenta cea mai semnificativă, care deține circa 91% din totalul datoriei sectorului public.

Soldul datoriei de stat în anul 2019 a constituit 52,5 mld. lei, sau cu 0,5 mld. lei mai mult față de soldul anului precedent, inclusiv datoria de stat externă de circa 56% și datoria de stat internă 44%. Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 25%, înregistrând o tendință de scădere cu 2,0 p.p. față de anul 2018. Ritmul de creștere a datoriei de stat, înregistrat în anul 2019, este inferior ritmului de creștere a exporturilor și ritmului de creștere a PIB, ca rezultat, diminuându-se riscul de solvabilitate. Ponderea datoriei de stat în veniturile bugetului de stat constituie 131,3%, iar datoria de stat externă pe cap de locuitor continuă să se majoreze, înregistrând în anul 2019 valoarea de 8,3 mii lei sau 0,5 mii dol. SUA.

La finele anului 2019, soldul datoriei de stat interne a constituit 23,2 mld. lei, încadrându-se în plafonul de 24,1 mld. lei stabilit prin legea bugetului. Comparativ cu începutul anului, datoria de stat internă s-a majorat cu 0,1 mld. lei datorită emisiunii nete a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pe piața primară, iar sectorul bancar rămâne principalul investitor în VMS.

Ca rezultat al licitațiilor de vânzare a VMS organizate în anul 2019, volumul comercializat a însumat 9,3 mld. lei, fiind în scădere cu 0,4 mld. lei față de anul 2018. Pe parcursul anului au fost răscumpărate VMS ajunse la scadență în sumă de 9,0 mld. lei.

Sumele transferate la bugetul de stat în vederea stingerii creanțelor de către băncile supuse lichidării au fost mai mici, comparativ cu anul precedent. Astfel, soldul datoriei băncilor supuse lichidării (BC „Investprivatbank” S.A., „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. și BC „Unibank” S.A.) în sumă de 12,1 mld. lei, format în urma emiterii VMS pentru stabilitate financiară și a VMS pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat, rămâne considerabil din cauza rambursării nesemnificative a datoriilor din valorificarea activelor acestora. Pe parcursul anului 2019, din valorificarea activelor acestor bănci, la bugetul de stat au fost rambursate doar 0,6 mld. lei. Totodată, datoria Ministerului Finanțelor față de Banca Națională a Moldovei pentru garanțiile emise băncilor supuse lichidării constituie 12,9 mld. lei, sau cu 0,2 mld. lei mai puțin față de situația de la începutul anului.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019, datoria de stat externă a fost aprobată în sumă de 1,9 mld. dol. SUA. La 31.12.2019, soldul datoriei de stat externe a constituit 1,7 mld. dol. SUA, fiind cu 15,1 mil. dol. SUA mai mare față de soldul anului precedent. Această majorare a fost determinată de predominarea intrărilor de împrumuturi de stat externe față de rambursările efectuate și de fluctuația cursului valutar al dolarului SUA față de alte valute.

Debursările de împrumuturi externe în anul 2019 au constituit 0,1 mld. dol. SUA sau echivalentul a 2,6 mld. lei, și au fost destinate finanțării proiectelor investiționale în proporție de 65,7% și asistenței financiare pentru susținerea bugetului în mărime de 34,3%.

Pe parcursul anului 2019 au fost contractate 4 împrumuturi noi, fiind semnate contracte de finanțare în valoare totală echivalentă cu 0,2 mld. dol. SUA.

Misiunea de audit a constatat că nivelul de valorificare a resurselor externe contractate rămâne redus. Astfel, din volumul total al împrumuturilor de stat externe, au fost stabilite 32 de împrumuturi la care sunt înregistrate sume nedebursate, valoarea cărora ar putea fi estimată la 27,7 mil. dol. SUA, 742,5 mil. euro și 106,4 mil. DST (Drepturi speciale de tragere). Auditul denotă că debursarea unor împrumuturi are loc cu întârziere, iar achitarea comisioanelor prevăzute în acordurile de împrumut se efectuează din suma contractată și nedebursată a împrumutului, ca rezultat fiind generate cheltuieli suplimentare în buget. Astfel, în anii 2010-2019, pentru 32 împrumuturi menționate au fost achitate comisioane de 13,2 mil. dol. SUA, dintre care - 3,4 mil. dol. SUA în anul 2019.

Pe parcursul anului 2019, pentru deservirea datoriei de stat au fost achitate 15,0 mld. lei, sau cu 0,8 mld. lei mai puțin față de cheltuielile anului precedent. Din totalul plăților efectuate, ponderea majoră de 83,0% a fost transferată pentru deservirea datoriei de stat interne și 17,0% pentru deservirea datoriei de stat externe.

Examinarea situației privind încadrarea parametrilor de risc și de sustenabilitate în limitele stabilite prin Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)” denotă că, deși aproape toți indicatorii s-au încadrat în limitele stabilite, portofoliul datoriei de stat rămâne expus față de riscul valutar, riscul ratei de dobândă și riscul de refinanțare.

Soldul garanțiilor de stat interne acordate în anul 2019 în cadrul Programului de stat „Prima casă” s-a majorat semnificativ. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, prin Legea privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, dreptul de a emite garanții în numele și pe contul statului în favoarea creditorilor din cadrul Programului i-a fost delegat Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Conform Legii bugetului de stat, s-a stabilit că soldul garanțiilor de stat interne nu va depăși 1,1 mld. lei. La situația din 31.12.2019, soldul garanțiilor de stat a constituit 0,9 mld. lei, majorându-se cu 0,7 mld. lei comparativ cu finele anului precedent, fiind format în totalitate din garanții de stat interne acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”.

La situația din 31.12.2019, soldul garanțiilor de stat externe a constituit zero lei, după cum a fost stabilit în legea bugetară anuală.

La situația din 31.12.2019, soldul datoriei debitorilor garantați față de Ministerul Finanțelor apărut în urma dezafectării mijloacelor pentru onorarea obligațiilor din garanțiile de stat interne și externe constituie echivalentul a 0,4 mld. lei și este integral cu termenul de achitare expirat. Față de aceeași perioadă a anului precedent, soldul datoriei s-a majorat cu 0,5 mil. euro din cauza a 2 plăți efectuate de către Ministerul Finanțelor în favoarea creditorului extern.

Managementul recreditării de stat realizat de către Ministerul Finanțelor a dus la formarea datoriei cu termen expirat în sumă de 0,3 mld. lei, sau 5,9% din datoria totală, cu un risc înalt de nerecuperare. Pentru încasarea datoriilor expirate, Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, aplică măsuri de executare silită față de beneficiarii recreditați, care dețin arierate pe împrumuturile recreditate. În așa mod, pe parcursul anului 2019, la bugetul de stat au fost încasate 23,7 mil. lei, sau circa 9% din soldul datoriei expirate.

Astfel, în urma activităților de audit desfășurate, se menționează necesitatea consolidării procesului de management al datoriei de stat, prin monitorizarea cu regularitate a indicatorilor de sustenabilitate și de vulnerabilitate, precum și a parametrilor de risc stabiliți, întreprinderea acțiunilor necesare în vederea încadrării acestora în limitele stabilite și neadmiterea formării cheltuielilor financiare adiționale pentru bugetul de stat.

Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator

Directoratul Liniei de Credit este o instituție publică, care dispune de autonomie administrativă și financiară și care a fost fondată de Ministerul Finanțelor în scopul implementării proiectelor investiționale ale Băncii Mondiale și ale altor organizații financiare internaționale, prin efectuarea recreditării, administrării, evidenței și monitorizării resurselor acestor proiecte pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

În anul 2020, Directoratul Liniei de Credit a fost restructurat în Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, instituției restructurate fiindu-i atribuite și alte funcții vaste ce țin de programele de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Mijloacele financiare pentru întreținerea Directoratului se formează din dobânda adăugată la sub-împrumuturile acordate Instituțiilor Financiare Participante (IFP). Rezultatul activității Directoratului nu este impozitat, astfel valoarea profitului trece în componența fondului de autofinanțare. Pe parcursul anilor 2015-2019 volumul fondului de autofinanțare s-a majorat de 1,5 ori, constituind în anul 2019 – 78,6 mil. lei. Conducerea Directoratului a decis plasarea acestora în conturi de depozit la bănci comerciale, ceea ce a dus la încasarea în anul 2019 a unei dobânzi aferente depozitelor bancare în sumă de 2,48 mil. lei. Deși, Directoratul dispune de autonomie administrativă și financiară, plasarea mijloacelor fondului de autofinanțare în depozite bancare urma a fi coordonată cu fondatorul sau cu Consiliul Directoratului, care, de fapt, nu a fost efectuată în direct, ci adusă la cunoștință indirect, prin includerea în buget a poziției de venituri obținute din dobânda la conturile curente și de depozit, prin prezentarea Rapoartelor anuale, inclusiv de executare a veniturilor și cheltuielilor și a Rapoartelor de audit externe asupra situațiilor financiare.

Bugetul anual este coordonat cu Consiliul Directoratului și se aprobă de către ministrul Finanțelor. Bugetul pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 7,7 mil. lei la venituri și 5,0 mil. lei la cheltuieli, fiind executat în mărime de 9,8 mil. lei la venituri și de 4,2 mil. lei la cheltuieli. Din volumul total al cheltuielilor, partea cea mai semnificativă de 3,4 mil. lei, sau circa 80%, a fost îndreptată spre achitarea plăților salariale. Auditul denotă lipsa criteriilor de stabilire a cuantumului salariilor de funcție pentru angajați, deoarece Directoratul nu se regăsește în cadrul național legal privind retribuirea muncii.

La finele anului 2019, Directoratul avea în gestiune 21 de Linii de credit și Proiecte finanțate din împrumuturi externe, inclusiv era responsabil de evidența și calcularea dobânzii pentru împrumuturile acordate direct de către Ministerul Finanțelor beneficiarilor finali pentru procurarea strugurilor și operațiuni de leasing în cadrul Proiectului ”Filiera Vinului”.

Pe parcursul anului 2019, la operațiunile de intermediere financiară în cadrul Liniilor de credit au participat 14 IFP. S-a stabilit că, Directoratul nu a admis datorii expirate ale IFP, cu excepția datoriei în sumă de 1,43 mil. lei a BC „Investprivatbank” SA, care se află în proces de lichidare și asupra căreia se identifică riscul de nerecuperare.

Pe parcursul anului 2019 a fost înregistrată o situație de efectuare a unor plăți de către Ministerul Finanțelor fără a avea acoperire financiară pentru efectuarea acestora. Astfel, Ministerul Finanțelor a decis contractarea unui împrumut intern, în sumă totală de 1,9 mld. lei, pe un termen nelimitat și fără rată a dobânzii de la Directorat. Transferarea mijloacelor necesare Ministerului Finanțelor a fost aprobată de Consiliul Directoratului din contul mijloacelor circulante disponibile ale liniilor de credit. Rambursarea mijloacelor contractate de la Directorat s-a efectuat de către Ministerul Finanțelor în decurs de 7-21 de zile după contractare.

O problematică cu care se confruntă Directoratul în exercitarea funcțiilor de gestionare a proiectelor și Liniilor de credit este colectarea plăților de la entitățile vitivinicole recreditate în direct de către Ministerul Finanțelor în cadrul Programului de restructurare a sectorului vitivinicol și transmise la deservire Directoratului. Astfel, 10 din 16 beneficiari ai recreditării au depășit graficul de achitare a sumelor principale și a dobânzilor, de la 9 până la 810 de zile, ceea ce a determinat formarea unor datorii cu termen de achitare expirat în sumă de 0,6 mil. euro. Totodată, mijloacele încasate de către Trezoreria de Stat din debitarea forțată a beneficiarilor cu datorii expirate nu sunt transferate îndată către Directorat, ci reținute în conturile trezoreriale de la o zi până la 357 de zile.

Astfel, se menționează necesitatea asigurării unei monitorizări prudente a fondurilor pe care le gestionează Directoratul, în vederea respectării continue a obligațiilor de rambursare a sumelor împrumuturilor externe de stat din cadrul cărora au fost finanțate Liniile de credit.

În final, în temeiul rezultatelor activităților de audit desfășurate la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit, auditul confirmă că Raportul privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2019, a fost elaborat în conformitate cu datele înregistrate în Rapoartele de stat privind datoria de stat, garanțiile de stat și recreditarea de stat, cu datele generate de Sistemul informațional de management al datoriei și analiză financiară, cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul Trezoreriei de Stat, precum și cu cele prezentate și înregistrate de către Directoratul Liniei de Credit în Informația privind activitatea de recreditare a fondurilor Liniilor de credit investiționale prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante pentru anul 2019.