Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate

Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate

Aprilie 11, 2018 accesari 5969

Sursa: Realitatea.md

Curtea de Conturi a examinat astăzi, 11 aprilie, Raportul auditului conformităţii asociat auditului de performanţă „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal bugetar al acestora”. Scopul principal al auditului a constat în evaluarea conformităţii şi eficienţei organizării şi monitorizării oferirii serviciilor publice de transport urban de către autorităţile publice locale, precum şi evaluarea conformităţii şi eficienţei gestiunii patrimoniului public de către întreprinderile prestatoare de acest serviciu. Auditul a fost efectuat pe parcursul anului 2016 cu extindere atât pe 2015, cât și 2017.

Totodată, amintim că Gheorghe Morgoci, fostul director al ÎM „Regia Transport Electric Chişinău a fost eliberat din funcție la începutul lunii martie după ce contractul acestuia a expirat și nu a mai fost prelungit.

Curtea de Conturi denotă că, deşi autorităţile publice centrale şi locale au realizat competenţele acordate în domeniul organizării şi monitorizării activităţilor de transport public urban de pasageri, există unele rezerve de îmbunătăţire a cadrului de reglementare, controlului funcţionării serviciului public de transport local şi a utilizării eficiente a resurselor aferente fondurilor publice, care se referă în principal la:

  • imperfecţiunea cadrului normativ privind administrarea serviciului public de transport local prin delegarea gestiunii;
  • capacităţile organizaţionale şi financiare reduse a autorităţilor locale au generat lipsa la nivel local a unor strategii realiste cu obiective etapizate privind dezvoltarea şi funcţionarea transportului public urban de pasageri;
  • autorităţile nu deţin controlul deplin asupra administrării serviciilor publice de transport în regim de taxi, prin autorizarea şi monitorizarea activităţii acestora;
  • neconformarea la prevederile legale de atribuire prin concurs a rutelor;
  • monitorizarea neadecvată a respectării condiţiilor de autorizare şi executare conformă a programelor de transport;
  • lipsa interacţiunii registrelor oficiale de înregistrare/autorizare a unităţilor de transport în regim taxi, care ar urma să limiteze desfăşurarea de activităţi ilicite şi eschivarea de la plata impozitelor şi taxelor în buget,
  • stabilirea neuniformă, nefundamentată economic şi netransparentă a cotelor taxelor locale;
  • absenţa şi/sau irelevanţa supravegherii din partea fondatorilor a activităţii întreprinderilor municipale de transport, precum şi un management corporativ vulnerabil au generat un şir de deficienţe şi iregularităţi, care s­au soldat cu administrarea ineficientă a bunurilor publice; nerecuperarea creanţelor; utilizarea ineficientă şi neconformă a fondurilor de salarizare; procurarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în lipsa unor proceduri de achiziţii publice transparente etc.;
  • întreprinderile municipale nu au asigurat prestarea cost-eficientă a serviciilor de transport, prin ce au irosit mijloacele bugetare alocate pentru subvenţionarea activităţilor de transport;
  • acordarea facilităţilor la achitarea serviciilor de transport în lipsa evaluării impactului economic şi social;

Verificarea executării cerinţelor şi recomandărilor auditurilor anterioare a Curţii de Conturi relevă că APL din mun. Chişinău şi managementul IM nu au dat dovadă de diligenţă în remedierea încălcărilor depistate, neconformităţile vizate persistând în continuare. Astfel, din 7 recomandări remise IM RTEC nu s-au implementat 2 recomandări, iar 3 recomandări au fost parţial executate. La ÎM Parcul urban de autobuze din 14 recomandări remise nu s-au implementat 12 recomandări, iar 2 recomandări au fost parţial executate. Primăria mun. Chişinău nu a asigurat gestionarea conformă a pasajelor subterane şi a contractului de parteneriat public- privat aferent staţiilor auto.

Probele de audit au fost acumulate prin chestionarea AAPL de nivelul I şi de nivelul II, precum şi prin evaluarea sistemului de management corporativ şi financiar la 3 întreprinderi municipale ÎM (IM Parcul urban de autobuze mun. Chişinău („PUA”); ÎM Regia transport electric mun. Chişinău („RTEC”) şi ÎM Direcţia de troleibuze mun. Bălţi (,,DTB”). De asemenea, probele de audit au fost acumulate la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a mun. Chişinău (DGTPCC), precum şi s-au solicitat informaţii de la Ministerul Finanţelor (MF), Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA), Agenţia Servicii Publice (ASP).