Prin eforturi susținute, vom atinge rezultate înalte

ROTARU Petru

Membru


december 14, 2017 • views 2800

curtea-suprema

Misiunea Curții de Conturi constă în exercitarea auditurilor independente, credibile, transparente și profesionale asupra administrării resurselor financiare și patrimoniului public, în scopul promovării standardelor înalte de management financiar în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. De la această regulă nu face excepție nici Direcția Generală Auditul Autorităților Publice Locale, pe care am onoarea și responsabilitatea să o coordonez.

În ultimul an în cadrul Curții de Conturi au demarat mai multe procese în vederea eficientizării muncii auditorilor, prin concentrarea activității acestora pe anumite segmente problematice, cu risc sporit de fraudă, dar și în domeniile în care disfuncționalitățile și carențele se perpetuă de la an la an.

Astfel, împreună cu colegii am identificat un șir de aspecte care afectează buna funcționare a autorităților publice locale, propunând abordarea complexă a acestora. În acest context, în Programele activității de audit pe anii 2016-2017 Direcția Generală Auditul Autorităților Publice Locale a promovat o serie de audituri de performanță cu abordare de sistem:

  1. Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier;
  2. Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației;
  3. Plenitudinea identificării, înregistrării și cadastrării bunurilor imobile pentru asigurarea integrității patrimoniului public și surselor de venituri bugetare.

Un alt obiectiv la fel de important căruia i-am acordat o foarte mare atenție este implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi. În acest scop am aplicat un alt concept de verificare a îndeplinirii cerințelor și recomandărilor prin efectuarea misiunilor follow-up. Un prim pas în această direcție a fost „Raportul follow-up al auditului conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013”, iar pentru anul 2018 ne propunem să continuăm această practică, prin introducerea în Programul activității de audit a misiunilor follow-up ale auditurilor activității AAPL din cele mai mari municipii din țară pentru care a expirat termenul de implementare a recomandărilor, în ideea consolidării gestiunii conforme și raționale a fondurilor publice, dar și responsabilizării entităților supuse auditului.

În urma misiunilor de audit efectuate de Direcția Generală Auditul Autorităților Publice Locale am constatat și exemple pozitive de gestiune a resurselor publice, dar, cu regret, cazurile de gestionare defectuoasă a banului public sunt mai numeroase. Impactul deficiențelor atestate și estimate în ultimul an a constituit 878.21 mln.lei. Cele mai semnificative neconformități țin de utilizarea contraperformantă a fondurilor publice – circa 676.76 mln.lei.

Pentru publicul larg voi exemplifica sumele specificate prin prisma auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”. Prin neîncasarea amenzilor din cauza omiterii termenului de prescripție a executării sancțiunii contravenționale au fost ratate venituri în buget de 96.9 mln.lei; necontabilizarea bunurilor și lucrărilor achitate din surse externe a fost estimată la suma de 27.93 mln.lei; prin externalizarea unor entități private a competențelor exclusive ale unor autorități publice au fost ratate încasări de 23.22 mln.lei, fiind înregistrate și elemente pronunțate cu risc de fraudă. Tot cu elemente cu risc de fraudă au fost efectuate procesarea datelor cu caracter personal și vânzarea ulterioară a acestora prin intermediul unei entități private fără acordul instituțiilor publice, prima obținând un profit de 5.1 mln.lei. De altfel, situațiile enunțate mai sus care întrunesc riscuri de fraudă și corupție au fost remise organelor de urmărire penală, în scopul recuperării prejudiciilor cauzate.

Deși am reușit să obținem rezultate palpabile, ne propunem și pe viitor creșterea calității rapoartelor de audit prin instruirea continuă a auditorilor, prin efectuarea misiunilor de audit-pilot cu suportul experților externi, pentru a corespunde sloganului prin care dorim să ne definim activitatea: Corecți în abordări, credibili în acțiuni”.