Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Moldova

Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Moldova

Noiembrie 30, 2017 accesari 1506

Ședința video

Prezentarea

Speech

Filmulețul ”Efectele unui mediu poluant”

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 30 noiembrie curent, Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Moldova.

Protecția aerului constituie un subiect de o importanţă globală, care trebuie să devină o prioritate naţională, deoarece vizează în mod direct condiţiile de viață și sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii. Într-o lume tot mai urbanizată, oamenii au nevoie de aer curat. Împotriva poluării se pot întreprinde unele acțiuni precum ar fi menținerea și replantarea pădurilor, plafonarea emisiilor, limitarea și/sau sistarea activităților extrem de poluante, ecologizarea autostrăzilor, modernizarea proceselor, etc.

Dreptul de proprietate a statului asupra aerului atmosferic derivă din apartenența spațiului aerian la mediul său natural teritorial, drept exclusiv de supremație teritorială și de suveranitate de a folosi atmosfera.

Începând cu anul 1995, Republica Moldova s-a implicat în tema poluării și și-a asumat angajamente pe plan internațional ce țin de promovarea relațiilor și cooperarea în domeniul protecției mediului înconjurător, în special în domeniul poluării atmosferice.

În conformitate cu Programul activității de audit public extern a Curții de Conturi, misiunea de audit al mediului privind calitatea aerului atmosferic a fost inițiată și realizată în premieră în vederea evaluării domeniului prin prisma eficacității cadrului național de politici și eficienței activității instituțiilor statului implicate în protecția și combaterea poluării aerului în Republica Moldova.

Administrarea în domeniul protecției aerului atmosferic se efectuează de Guvern prin intermediul Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, precum și a autorităților administrației publice locale în conformitate cu competențele atribuite. Urmare reformei Guvernului, Ministerul Mediului prin comasare cu două ministere s-a redenumit în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar Ministerul Sănătății prin comasare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-a redenumit în Ministerul Sănătății și Protecției Sociale.

Auditul a avut ca scop evaluarea eficacității politicilor în domeniul protecției aerului, precum și eficienței potențialului instituțional în gestionarea domeniului aerului.

În cadrul acestei misiuni, auditul și-a propus ca obiectiv de a răspunde cu prioritate la următoarea întrebare generală: ,,Asigură politicile naționale existente un sistem de management integrat al calității aerului? Sunt acestea efective și eficiente în raport cu cadrul juridic comunitar?”.

Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi a constatat că, în Republica Moldova există motive de îngrijorare în ceea ce privește calitatea aerului. Ținând cont că economia țării noastre este în dezvoltare continuă, aerul reprezintă unul din domeniile vulnerabile care poate fi afectat în mod disproporționat de puternic, astfel încât pe lângă beneficiile economice nemijlocit crește și nivelul de poluare. În aceste condiții sănătatea umană și starea mediului ce ne înconjoară sunt puse în pericol.

Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în Republica Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea şi măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului.

În același timp, consolidarea eforturilor Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea de standardele europene de calitate.

Uniunea Europeană recunoaște intenția Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene și atrage atenția asupra globalizării problemei privind poluarea aerului, solicitând acțiuni și soluții practice eficiente care să asigure gestionarea durabilă a resursei de aer.

Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în Republica Moldova, identificate de audit, sunt lipsa unui sistem de management integrat al calității aerului, nearmonizarea cadrului juridic în domeniu cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare al aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și degradarea sistemului de monitorizare a calității aerului.

În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt efective și eficiente.

Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.