Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației

Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației

Decembrie 20, 2017 accesari 1687

Ședința video

Rezumatul video al ședinței

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 20 decembrie curent, Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației.

Reducerea sărăciei și asigurarea protecției sociale sunt prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”. Astfel, protecția socială a populației este declarată prioritară în Cadrul de cheltuieli al statului. Aceasta se asigură din mai multe surse, printre care sunt și fondurile de susținere socială a populației.

Fondul republican de susținere socială a populației (FR) și fondurile locale de susținere socială a populației (FL) sunt create pentru acordare de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile ale populației.

Fondul republican și fondurile locale de susținere socială a populației (în continuare FSSP) sunt instituții publice autonome. Fiind fonduri extrabugetare și componente ale bugetului consolidat, administrarea lor are loc atât la nivel central cât și la nivel local.

Fondul republican activează pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, actualmente – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar fondurile locale - pe lângă autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi și ale municipiului Bălți.

Auditul a avut ca scop evaluarea performanței domeniului, prin prisma eficienței și eficacității utilizării mijloacelor FR și FL, acordate în calitate de ajutoare materiale păturilor social vulnerabile ale populației.

Motivele care au dus la alegerea întrebărilor de audit reies din insuficiența mijloacelor bănești pentru acoperirea tuturor potențialilor beneficiari și lipsa criteriilor de stabilire a cuantumului ajutorului material diferitor categorii de beneficiari.

Auditul și-a propus ca obiectiv general de audit: Se asigură oare satisfacerea necesităților păturilor socialmente vulnerabile ale populației prin modul actual de formare a fondurilor de susținere socială a populației și de acordare a ajutoarelor materiale?

Astfel, Curtea de Conturi și-a propus de a audita performanța formării și utilizării mijloacelor Fondului republican şi ale fondurilor locale de susținere socială a populației în perioada 2015-2017 (9 luni), în scopul identificării îmbunătățirilor necesare, pentru eficientizarea gestionării acestora și, respectiv, satisfacerea necesităților păturilor socialmente vulnerabile ale populației.

Auditarea formării veniturilor în această perioada a stabilit că acest proces a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ. Astfel, începând cu anul 2016, au fost dispersate funcțiile de administrare a veniturilor, adică Serviciul Fiscal de Stat deținea informațiile privind calcularea acestora, pe când fondurile de susținere socială a populației – pe cele achitate real. Lipsa pârghiilor de urmărire a plenitudinii calculării și achitării integrale a plăților la aceste fonduri a determinat neîncasarea veniturilor de la casele de schimb valutar în sumă de 2,7 mil.lei.

Totodată, se denotă că, în perioada auditată, la finele anului bugetar, în condiții de imposibilitate a valorificării depline a mijloacelor de către fondurile de susținere socială a populației, soldurile acestora au fost retrase în bugetul de stat, în sume semnificative (27,9 mil.lei). Aceste circumstanțe au generat dificultăți în activitatea organului executiv al Fondului republican și nedispunerea de resurse pentru acordarea ajutoarelor materiale potențialilor beneficiari, deoarece volumul mijloacelor distribuite sunt direct proporționale cu volumul veniturilor disponibile.

La capitolul utilizarea mijloacelor acordate ca ajutor material au fost constatate unele probleme și carențe în cadrul acestui proces, în special ce țin de: abordarea neunificată la selectarea beneficiarilor, lipsa criteriilor de stabilire a cuantumului acestora, neconcordanța cuantumului ajutoarelor cu nevoile reale ale beneficiarilor, precum și acordarea unor ajutoare materiale în cadrul programelor cu destinație specială, care nu corespund scopului de bază al fondurilor, etc.

Astfel, acest proces necesită îmbunătățiri prin elaborarea reglementărilor exhaustive și unificate la nivel de țară, ceea ce ar asigura tratarea egală la nivel național a titularilor de ajutoare materiale și, respectiv, imparțialitatea și echitatea la acordarea ajutoarelor, precum și eficiența și eficacitatea utilizării mijloacelor publice.

Constatările auditului sunt expuse în Raportul de audit, prezentat în Anexa la prezenta Hotărâre, fiind urmate de recomandări specifice de remediere a problemelor și de îmbunătățire a proceselor auditate.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.