Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței Fondului Rutier

Raportul auditului performanței Fondului Rutier

Decembrie 05, 2017 accesari 1322

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 5 decembrie curent, Raportul auditului de performanță ”Este gestionat în mod eficient și eficace Fondul rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?”

Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivului de audit: ,,Este Fondul rutier gestionat în mod eficient și eficace în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate, cu producerea impactului așteptat?”, prin determinarea rezultatelor și progreselor înregistrate, precum și a problemelor care pot afecta impactul ulterior al acestora, cu identificarea metodelor și căilor adecvate de optimizare a rezultatelor și înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea managementului Fondului rutier.

Probele de audit au fost colectate de la Cancelaria de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice, Inspectoratul General al Poliției, Agenția Națională Transport Auto, Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor” și de la 8 Societăți pe Acțiuni teritoriale.

În Republica Moldova, lungimea totală a drumurilor publice constituie 10586 km sau cu 26 km mai mult față de anul 2014. Extinderea porțiunii de drumuri publice, s-a datorat urmare a finanțării din sursele Fondului Rutier (FR) pentru construcția acestora, în total 203,8 mln.lei. Până la finele anului 2016, din rețeaua totală de drumuri publice (10586 km), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) a gestionat numai 9386 km, din care 3346 km (36%) – drumuri naționale și 6040 km (64%) – drumuri locale. Diferența de 1200 km din lungimea totală a drumurilor este în gestiunea administrației publice locale din partea stingă a râului Nistru. Începând cu anul 2017, urmare a modificărilor cadrului regulator, în gestiunea MTID au rămas drumuri publice naționale, care constituie 5907 km (63%), iar 3500 km (37%) de drumuri publice locale (de interes raional) au fost transmise de către MTID, în gestiunea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, cu ulterioara finanțare din FR, în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.

În vederea susținerii procesului continuu de armonizare a legislației RM din sectorul transporturilor cu standardele, legislația și reglementările corespunzătoare ale UE, MTID a elaborat Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022, având drept scop asigurarea unui cadru ce-ar permite fiecărui tip de transport să contribuie la dezvoltarea economică a țării precum și asigurarea transparenței deciziilor cu privire la investițiile și cheltuielile de infrastructură.

Având în vedere că, FR are destinație specială, acesta nu poate fi supus confiscării sau cheltuit în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament. Totodată, deși evidența taxelor de constituire a FR se ține pe fiecare tip de taxe separat, nu toate mijloacele acumulate la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor (312,7 mil.lei), în perioada anilor 2014-2016, au fost direcționate și virate conform scopului stabilit, și anume pentru reabilitarea și reparația/întreținerea drumurilor publice. Situație ce scoate în evidență lipsa de transparență în managementul decizional precum și administrarea ineficientă a plăților încasate destinate pentru formarea FR, care au determinat înregistrarea pe parcursul anului 2015 a datoriilor în valoare de 231,7 mil.lei, pentru lucrările executate de antreprenori.

În pofida acțiunilor realizate de către entitățile implicate în procesul de formare și utilizare a Fondului rutier, evaluările de audit au relevat unele deficiențe și problematici, care subminează funcționarea eficientă a acestuia pentru obținerea progreselor în domeniu, și anume:

 • neasigurarea de către organele responsabile (Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor) a eficacității în estimarea exhaustivă a posibilelor resurse destinate fondului;
 • ineficiența și netransparența resurselor Fondului rutier repartizate de către factorii de decizie instituționali;
 • neasigurarea unui schimb de date eficient în aspectul evidenței exhaustive a taxelor fiscale, influențat de ineficiența sistemelor informaționale existente;
 • ineficiența încasării taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto;
 • neasigurarea obținerii rezultatelor de progres în constituirea Fondului rutier, prin monitorizarea ineficientă a unităților de transport raportate;
 • neatingerea indicatorilor de rezultat, atestată prin monitorizarea inadecvată și neeficace din partea subiecților responsabili;
 • achiziționarea lucrărilor și serviciilor de către Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor” cu unele deficiențe și nereguli, ceea ce afectează gestiunea eficientă a mijloacelor Fondului rutier (105,5 mil.lei);
 • stabilirea garanției de către beneficiar (Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor”) a atestat ineficiența utilizării banilor publici urmare lucrărilor executate (2,4 mil.lei);
 • neasigurarea calității lucrărilor executate, în rezultatul recepționării lucrărilor de reparație a drumurilor publice cu abateri de la prevederile legislației în domeniul calității în construcții (148,4 mil.lei);
 • ineficiența managementului financiar al societăților pe acțiuni, care a generat cheltuieli suplimentare (47,4 mil.lei);
 • gestionarea neregulamentară a resurselor Fondului rutier, ceea ce a dus la utilizarea ineficientă a mijloacelor Fondului rutier pentru lucrările de întreținere și de reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală (2,4 mil.lei);
 • lipsa unui cadru normativ adecvat, care a determinat neatingerea rezultatelor scontate în termeni atât calitativi, cât și cantitativi.

Așadar, evaluarea impactului produs în urma gestionării Fondului rutier a indicat că gestionarea insuficientă a resurselor fondului a afectat obținerea rezultatelor scontate, inclusiv sustenabilitatea și durabilitatea dezvoltării infrastructurii drumurilor.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.