Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței privind Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)

Raportul auditului performanței privind Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)

Noiembrie 30, 2018 accesari 1574

 

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 30 noiembrie curent, Raportul auditului performanței ”În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”

Educația este una din direcțiile prioritare naționale și constituie factorul de bază în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general-umane, de reproducere și de dezvoltare a capitalului uman.

Guvernul Republicii Moldova a început implementarea reformelor învățământului pentru a asigura calitatea şi eficiența sistemului educațional, precum şi pentru a implementa politici educaționale, pe baza unor date credibile. Totodată, Guvernul şi-a asumat obligația de a face accesibile informațiile aferente educației, inclusiv bugetele instituțiilor de învățământ şi datele privind performanța instituțiilor de învățământ, deoarece acestea sunt deosebit de importante în contextul autonomiei financiare oferite școlilor în conformitate cu reformele educaționale. În ultimii ani, dezvoltarea domeniului educațional al statului este legată, în primul rând, de implementarea în sistemul educațional a tehnologiilor informaționale şi de comunicații (TIC).

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea progreselor înregistrate în dezvoltarea și implementarea SIME, a riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta impactul scontat al acestuia, cu determinarea posibilităților de îmbunătățire a Sistemului în vederea asigurării și maximizării beneficiilor acestuia.

Urmărind scopul stabilit, echipa de audit și-a propus să răspundă la următoarele întrebări:

  1. Cum a asigurat Ministerul Educației că resursele investite în dezvoltarea și implementarea SIME contribuie la atingerea scopului scontat?
  2. Deține SIME controale TI suficiente/eficiente și adecvate pentru asigurarea securității/confidențialității și integrității/calității datelor prelucrate în Sistem?

Auditul a cuprins activitățile realizate, în perioada 2017 – noiembrie 2018, de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării (MECC) și Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), cu colectarea probelor de audit de la beneficiarii și utilizatorii actuali și cei potențiali ai Sistemului, inclusiv: 35 Direcții raionale și municipale de învățământ și 1207 instituții de învățământ general, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Agenția Servicii Publice.

Potrivit documentelor proiectului aferente dezvoltării SIME, acesta are ca scop „consolidarea calității, gradului de transparență și utilizării statisticilor din domeniul învățământului pentru a informa mai bine despre reformele educaționale în curs de desfășurare în Republica Moldova”. Sistemul urmează să promoveze, de asemenea, un mediu favorabil pentru responsabilitate socială în sectorul educației din Republica Moldova, prin deschiderea accesului la date și încurajarea monitorizării de către cetățeni a serviciilor de educație și a impactului reformelor în curs de desfășurare.

Sistemul Informațional de Management în Educație a fost dezvoltat de către Ministerul Educației, cu suportul Băncii Mondiale, pe parcursul anului 2017 în vederea oferirii unui instrument automatizat de management instituțional. Costul total al dezvoltării Sistemului a constituit 5,3 mil. lei. Utilizatorii finali ai Sistemului sunt cetățenii, funcționarii publici, entitățile guvernamentale și locale, donatorii externi, precum și alte instituții de stat.

Probele colectate de audit denotă faptul că, pentru dezvoltarea SIME au fost utilizate instrumente și tehnici de management al proiectului recunoscute la nivel internațional, însă gestionarea insuficientă a riscurilor a generat unele deficiențe în realizarea obiectivelor stabilite. Totodată, testarea insuficientă și lansarea prematură în producție a Sistemului, unul din modulele elaborate, nefiind testat și dat în exploatare industrială până în prezent, pot condiționa o serie de carențe și dificultăți care ar limita buna funcționare a acestuia.

Auditul denotă că, deși, pe parcursul perioadei de referință se înregistrează o tendință pozitivă de utilizare a Sistemului, fapt ce contribuie la atingerea scopului stabilit, totuși aceasta este condiționată de un șir de factori, inclusiv de: lipsa capacităților tehnice și instituționale, reticența utilizării acestuia, nivelul redus de valorificare a datelor deținute de către autoritățile publice, carențele controalelor TI, utilizarea în paralel a modului tradițional de colectare a datelor, fapt ce conduce la dublarea eforturilor actorilor implicați, precum și diminuarea impactului SIME.

Concomitent, auditul denotă că, deși sunt întreprinse un șir de acțiuni, precum și instituite anumite controale pentru asigurarea securității și integrității datelor procesate în SIME, acestea nu sunt îndeajuns de suficiente, iar lipsa unui mecanism eficient de monitorizare și control a implementării acestora poate submina atingerea obiectivului scontat al Sistemului.

Pe parcursul desfășurării auditului au fost întreprinse unele acțiuni în vederea eliminării neajunsurilor constatate, inclusiv:

  • inițierea revizuirii cadrului normativ și regulator aferent funcționării SIME, inclusiv cu identificarea riscurilor și procedurilor privind securitatea și protecția datelor;
  • inițierea activităților de colaborare cu Biroul Național de Statistică și alți factori relevanți în vederea stabilirii unui mecanism unic de colectare, procesare și generare a datelor din domeniul educației;
  • reexaminarea și actualizarea datelor aferente unor indicatori educaționali;
  • inițierea revizuirii controalelor aferente aplicației pentru asigurarea securității, integrității și calității datelor prelucrate în SIME;
  • intervenirea către elaboratorul Sistemului pentru eliminarea neajunsurilor tehnice constatate de audit.

Generalizând cele constatate, auditul atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare pentru atingerea scopului stabilit al SIME, fapt reflectat și de evaluările, studiile realizate, instituirea și funcționalitatea acestuia. Totodată, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat.