Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)

Raportul auditului performanței Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)

Iulie 31, 2018 accesari 2386

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 31 iulie curent, Raportul auditului performanței cu tema: ”În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Mpay) asigură atingerea impactului scontat?”

Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), (în continuare – Serviciul MPay) a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării (PeTG), din contribuția Guvernului la Proiect, în vederea asigurării unui mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (MF) cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.

De menționat că, PeTG s-a implementat la inițiativa Guvernului RM, pe parcursul perioadei 2010-2016, care a recunoscut necesitatea utilizării Tehnologiilor informaționale și comunicații (TIC) ca factor important pentru o mai bună guvernare prin remodelarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile guvernamentale prestatoare de servicii publice, optimizarea proceselor interne de lucru ale organizațiilor guvernamentale precum și a creșterii durabile a competitivității țării. Sfera auditului a cuprins activitățile realizate în perioada 2013-2017 de către Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Governement)”, (în continuare – CGE), actualmente Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” (Î.S.CTS), după reorganizarea din 2018, aceasta s-a transformat în Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate cibernetică”, unele probe de audit fiind colectate de la alte autorități ale administrației publice centrale și unele instituții din subordine beneficiari sau potențiali beneficiari ai Serviciului respectiv.

Eficientizarea administrării prin aplicarea și utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații are impact multiplicativ social și politic, asigurând accesul la informația oficială, prestarea serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, îmbunătățirea calității serviciilor publice, sporirea gradului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare, eficientizarea activității administrației publice, consolidarea democrației și a instituțiilor statului de drept.

Serviciul MPay are o dimensiune importantă pentru modernizarea managementului TIC în sectorul public și vizează beneficiul tuturor utilizatorilor serviciilor publice, prin economisirea resurselor, descurajarea corupției și sporirea cost-eficienței operațiunilor guvernamentale.

Generalizând constatările auditului, Curtea de Conturi denotă că, deși au fost înregistrate anumite rezultate, există rezerve de îmbunătățire din punctul de vedere al impulsionării procesului de modernizare tehnologică, care limitează atingerea impactului scontat al Serviciului MPay, cele mai semnificative aspecte fiind exprimate prin următoarele:

  • forma de achiziționare și operare a Serviciului MPay, posesor al căruia a fost desemnat CGE, care se explică inclusiv prin asigurarea platformei tehnologice aferente acestuia de către Î.S. „CTS”, în contextul contractării serviciilor aplicative de implementare, mentenanță și suport tehnic și operațional de la un agent economic de drept privat, poate condiționa riscuri aferente gestionării conforme a Serviciului, precum și necontabilizării depline a dreptului de utilizare neexclusivă și perpetuă a platformei tehnologice, respectiv neasigurării dreptului de proprietate a statului asupra Serviciului MPay, cu impact asupra continuității și sustenabilității acestuia;
  • în calitate de operator de date cu caracter personal, CGE, externalizând serviciile de administrare operațională a Serviciului MPay, nu a implementat un mecanism eficient de monitorizare și control al accesului la Serviciul respectiv, în vederea asigurării securității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul acestuia. Totodată, neconformându-se cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal, până în prezent, CGE nu a notificat în modul stabilit Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal pentru înregistrarea în Registrul de Stat deținut de acesta, a Prestatorului și a agentului economic în calitate de persoane împuternicite de către operator, fapt ce condiționează riscuri majore în acest sens;
  • avantajele Serviciului MPay nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv, ca urmare a utilizării fragmentare a acestuia de către autoritățile, instituțiile publice, cetățenii – beneficiari potențiali ai Serviciului, ceea ce limitează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate;
  • numărul nesemnificativ al serviciilor pasibile a fi achitate prin Serviciul MPay, ai căror beneficiari direcți sunt cetățenii, nu s-a soldat cu schimbări evidente privind accesul și utilizarea masivă de către populație a acestora;
  • entitățile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacitățile necesare (tehnice, umane, financiare) pentru asigurarea durabilității Serviciului MPay, astfel asimilarea acestora rămân a fi scăzute etc.

Neajunsurile constatate sunt cauzate în principal de un cumul de factori sistemici, inclusiv: pregătirea insuficientă a procesului de instituire a Serviciului; disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de monitorizare, evaluare și control al modului de implementare și utilizare a Serviciului MPay, precum și de coordonare a activităților în entitățile publice; carențele cadrului regulator din domeniu; lipsa unor indicatori de performanță în raport cu obiectivul Serviciului MPay; managementul insuficient al riscurilor aferente implementării și funcționării acestuia; capacitățile insuficiente de resurse umane și financiare în cadrul entităților publice, pentru asigurarea integrării sistemelor informaționale și a serviciilor, inclusiv a organelor responsabile de gestionarea Serviciului Guvernamental etc.

Urmare a celor menționate, se denotă necesitatea de monitorizare, susținere și impulsionare din partea Guvernului, în vederea responsabilizării actorilor implicați în gestionarea și utilizarea Serviciului MPay, cât și asigurarea unei conlucrări constructive, mai eficiente și mai transparente între aceștia, în scopul asigurării atingerii impactului scontat.