Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016

Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016

Noiembrie 29, 2017 accesari 1128

Ședința video

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) aferente ale exercițiului bugetar 2016.

Comisia Electorală Centrală - organ de stat independent, înființat pentru realizarea politicii electorale în scopul organizării și desfășurării alegerilor, supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri, un membru desemnat de către Președintele Republicii Moldova, ceilalți 8 membri desemnați de către Parlament, condusă de un președinte, asistat de un vicepreședinte și secretar, care sunt aleși din rândul membrilor.

CEC estimează cheltuielile destinate organizării şi desfăşurării alegerilor ordinare, planificând în acest sens bugetul respectiv. Bugetul aprobat, însoţit de avizul Guvernului, se examinează şi se aprobă de Parlament care, după aprobare îl transmite Guvernului pentru a fi inclus în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor. Astfel, mijloacele publice destinate alegerilor sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul în care au loc alegerile.

Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016 a analizat și a evaluat caracteristicile datelor contabile, care trebuie să ofere o imagine fidelă și corectă, fără să conțină erori semnificative, precum și efecte ale acestora. De asemenea managerul Comisiei Electorale Centrale este responsabil de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient și care să asigure buna guvernare a finanțelor publice.

Urmare a verificărilor efectuate, auditul relevă prezența unor deficiențe determinate de nerespectarea prevederilor legale aferente domeniilor retribuirii munci, achizițiilor publice, gestionării patrimoniului, ținerii evidenței contabile și raportării financiare în sistemul bugetar , care denaturează situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2016. Astfel, aceste deficiențe au generat:

- executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar 2016 la nivel de 86,1% (126,03 mil. lei) din bugetul precizat de 146,46 mil. lei, nefiind valorificate alocații în sumă de 20,43 mil. lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a unui imobil în valoare de 0,8 mil. lei și a terenului aferent acestuia - de 5,9 mil.lei, precum și neajustarea valorii clădirii administrative, care în evidența contabilă este diminuată cu 6,8 mil.lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a valorii softului TI SIAS „Alegeri” și a altor active materiale transmise cu titlu gratuit în sumă de 6,4 mil. lei;

- neînregistrarea și neraportarea veniturilor și cheltuielilor în sumă de 1,6 mil. lei acordate de partenerii externi pentru campania de informare și educație civică a cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 30.10.2016;

- inventarierea neconformă a elementelor de activ și a obligațiilor financiare, precum și neevaluarea situației reale a elementelor patrimoniale, auditul constatînd lipsuri de bunuri materiale în sumă de 50,9 mii lei și surplusuri în sumă de 35,0 mii lei;

- executarea cheltuielilor în sumă de 0,8 mil. lei aferente retribuirii muncii personalului pentru munca prestată peste durata zilnică maximă în lipsa reglementărilor interne;

- estimarea și planificarea neconformă a necesităților achizițiilor de bunuri și servicii a dus la nevalorificarea a 6,2 mil.lei sau 40,2% din bugetul precizat de 15,2 mil. lei, inclusiv 4,3 mil. lei alocații neutilizate pentru procurări de bunuri și servicii întru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 30.10.2016;

- necontabilizarea activelor nemateriale în sumă de 2,2 mil. lei la contul „Active nemateriale”, precum și necalcularea amortizării acestora în sumă de 0,5 mil. lei.

Prin prisma competențelor şi responsabilităților ce revin Comisiei Electorale Centrale în calitate de executor de buget, auditul public extern în baza activităților desfășurate şi a probelor de audit colectate, oferă opinie de audit cu rezerve pentru Rapoartele financiare consolidate la data de 31 decembrie 2016 și prezentate Ministerului Finanțelor.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.