Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău

Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău

Noiembrie 27, 2017 accesari 1847

Ședința video

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 27 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău.

Azilul republican pentru invalizi și pensionari reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice sau persoane adulte cu dezabilități fizice.

Azilul Republican pentru Invalizi și Pensionari (în continuare-Azilul) reprezintă o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice sau persoane adulte cu dezabilități fizice. Conducerea entității, are responsabilitatea de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare cu asigurarea respectării cadrului general de raportare financiară, precum și de implementarea unui sistem de management financiar şi control intern eficient în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.

Managementul Azilului pentru perioada auditată nu a asigurat organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, evaluările auditului public extern în aspectul situațiilor financiare relevă lipsa activităților privind implementarea sistemului de control intern în cadrul entității. Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.

Pe parcursul desfășurării misiunii de audit, managementul entității a refuzat conlucrarea și comunicarea cu echipa de audit, ceea ce a condiționat limitarea auditorilor de a obține probe adecvate și suficiente.

Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare pentru 9 luni ale anului 2017, astfel fiind auditate rapoartele pentru primul semestru, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost verificate pentru perioada de 8 luni ale anului 2017.

Constatările expuse în raportul de audit, exprimă refuz de emitere a opiniei de audit aferente situațiilor financiare ale Azilului Republican pentru invalizi și pensionari din mun.Chișinău, la situația 31.12.2016. Aceasta situație este condiționată de neimplementarea sistemului de control intern, lipsa unor informații, iar denaturările detectate și nedetectate asupra situațiilor financiare sunt semnificative și permanente, (lipsa datelor justificative pentru lunile mai, iulie, august a anului 2016 aferentă plăților salariale înaintate spre plată instituției financiare (910,2 mii lei) precum și imposibilitatea expunerii asupra veridicității calculării cuantumului uzurii bunurilor imobile (10,5 mil.lei).

Constatările auditului denotă multiple neconformități ceea ce a determinat denaturarea indicatorilor din Bilanțul contabil (12984,9 mii lei), precum și a veniturilor (175,2 mii lei) și cheltuielilor (4087,9 mii lei) prezentate în Raportul de venituri și cheltuieli.

Pentru perioada auditată, Azilul nu a asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă în evidență a veniturilor acumulate din diverse surse, nu a asigurat confirmarea plăților aferente pensiilor transferate de la CNAS pentru perioadele de gestiune, aceste circumstanțe determinând raportarea eronată a situațiilor financiare, precum și neobținerea veniturilor pentru întreținerea beneficiarilor (175,2 mii lei).

De asemenea, neconformitățile constatate de audit la etapele achizițiilor publice au condus la admiterea încheierii a contractelor de mică valoare în lipsa justificării și evaluării prețurilor de piață, a necesităților reale (86 contracte în valoare de 2991,9 mii lei), situație ce a determinat nerespectarea cerințelor de transparență și tratament echitabil al tuturor ofertelor și, respectiv a condiționat indici de fraudă ( 27 contracte în sumă de 346,9 mii lei). De asemenea, au fost admise achiziționarea bunurilor și serviciilor, în lipsa încheierii contractelor de valoare mică și fără confirmarea prin contul de plată 72,8 mii lei.

La capitolul remunerării muncii Azilul nu a dispus de procese scrise ale controlului intern, ce a generat admiterea iregularităților, în rezultat fiind efectuate plăți neconforme în sumă totală de (561,4 mii lei), ceea ce nu oferă asigurare privind veridicitatea și plenitudinea efectuării cheltuielilor la acest capitol. Menționăm că, auditorii au fost limitați în acumularea probelor justificative aferente cheltuielilor privind retribuirea muncii pentru lunile mai, iulie și august ale anului 2016 (910,2 mii lei).Astfel, aceste circumstanțe au determinat lipsa probelor suficiente și adecvate la acest capitol pentru exprimarea opiniei de audit.

Verificarea indicatorilor privind patrimoniul public gestionat, reflectați în bilanțul contabil și raportați de către Azil, a stabilit denaturări semnificative, cum ar fi:

  • neînregistrarea și neraportarea conformă a terenului și a mijloacelor fixe (10 238,2 mii lei);
  • neajustarea valorii reale a clădirilor și necorespunderea datelor aferente suprafețelor acestora la organele cadastrale (4740,8 m.p.),în actele normative privind transmiterea în gestiune a patrimoniului public (5553,0 m.p.) și în evidența contabilă (4773,4 m.p.);
  • valorii denaturate a uzurii mijloacelor fixe (853,5 mii lei);
  • imposibilitatea expunerii asupra veridicității calculării cuantumului uzurii bunurilor imobile (10,5 mil.lei);
  • valoarea denaturată a materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (413,4 mii lei);
  • valoarea denaturată a accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei (1089,7 mii lei);
  • lipsa documentelor justificative privind repartizarea bunurilor către beneficiari (114,9 mii lei);
  • denaturarea valorii creanțelor cu 328,1 mii lei și cea a datoriilor cu 10,3 mii lei.
  • neînregistrările stocurilor de bunuri ( 51,7 mii lei);

Verificările auditului referitor la indicatorii înregistrați și raportați în anul 2017 (9 luni) denotă menținerea carențelor, neconformităților și denaturărilor expuse pentru anul 2016. Astfel, s-a constatat denaturarea indicatorilor reflectați în bilanțul contabil (57,04 mii lei), a veniturilor (544,1 mii lei), precum și a cheltuielilor (2098,1 mii lei, inclusiv cu indici de fraudă 101,8 mii lei) prezentați în Raportul de venituri și cheltuieli.

Activitățile desfășurate de audit în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în raportul de audit au determinat echipa de audit să exprime refuz de emitere a opiniei de audit aferente situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun.Chișinău, întocmite la 31.12.2016.

De menționat că anterior, prin Raportul auditului executării mijloacelor publice la Azilul republican pentru invalizi şi pensionari, mun.Chişinău, în anul 2009, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi n nr.24 din 19.04.2010, au fost exprimate opinii contrare privind situațiile financiare și regularitatea, în special situații datorate de semnificația efectelor denaturărilor condiționate de nivelul necorespunzător al ținerii evidenţei contabile; înregistrării eronate a unor operaţiuni economico-financiare, a datoriilor debitoare şi creditoare; necalculării şi neînregistrării veniturilor efective provenite din mijloacele speciale; neînregistrării în contabilitate a costului tuturor elementelor patrimoniale, etc.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.