Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului situațiilor financiare la Centrul republican de reabilitare a invalizilor veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r. Dubăsari în anii 2016-2017

Raportul auditului situațiilor financiare la Centrul republican de reabilitare a invalizilor veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r. Dubăsari în anii 2016-2017

Noiembrie 28, 2017 accesari 1736

Ședința video

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 28 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Centrul republican de reabilitare a invalizilor veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r. Dubăsari în anii 2016-2017.

Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com.Cocieri, r-nul Dubăsari (în continuare - Centrul) reprezintă o instituție socială sau de lungă durată, care prestează servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități fizice (de la vârsta de 18 ani), pentru o perioadă temporară sau permanent. Conducerea Centrului este responsabilă de asigurarea, întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cadrul general aplicabil de raportare financiară, precum și de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient, în vederea bunei gestionări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.

Evaluările auditului public extern denotă că conducerea instituției, pentru perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum și nu a elaborat și nu a aprobat politici contabile ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Circumstanțele menționate au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare ale instituției pentru 9 luni ale anului 2017, astfel fiind verificate rapoartele pentru primul semestru, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost testate pentru perioada de 9 luni ale anului 2017.

Printre cele mai semnificative denaturări, determinate de neconformități și carențe, se relevă următoarele:

  • lipsa procesului de control intern reglementat, conform și etapizat aferent achizițiilor publice a determinat contractarea și achiziționarea neconformă a bunurilor, cu determinarea câștigătorului în lipsa transparenței și prezentării documentelor obligatorii, ceea ce nu oferă credibilitatea achizițiilor în sumă de 4673,4 mii lei, precum și indică la prezența indicilor de fraudă în sumă de 31,0 mii lei;
  • procesul defectuos al evidenței bunurilor achiziționate, a consumului și trecerii la cheltuieli a acestora a determinat admiterea cheltuielilor nejustificate, cu indici de fraudă, în sumă de 391,0 mii lei;
  • managementul entității nu a asigurat respectarea cadrului legal aferent retribuirii muncii, situație care a condiționat cheltuieli neregulamentare și nejustificate în sumă de 3098,6 mii lei;
  • nerespectarea normelor legale, precum și lipsa unui control intern au cauzat denaturarea situațiilor financiare înregistrate și raportate de entitate pentru perioada anilor 2016-2017 (6 luni) cu suma de 16525,3 mii lei, ceea ce indică neînregistrarea în evidența contabilă a imobilelor (443,15 m2) și terenului aferent construcțiilor (12,6932 ha);
  • neajustarea valorii mijloacelor fixe și a duratei de funcționare reieșind din investițiile la reconstrucția sau reparația capitală a acestora;
  • neasigurarea de către managementul entității a unui proces de inventariere conform a dus la nereflectarea în evidența contabilă a datelor veridice și integrale cu privire la bunurile deținute și administrate, a celor transmise în locațiune terților și celor raportate Agenției Proprietății Publice;
  • inventarierile efectuate în perioada auditului au constatat lipsuri (7,0 mii) și surplusuri (6,8 mii lei), fapt care indică desfășurarea unor procese defectuoase în cadrul entității, ce influențează calitatea serviciilor prestate;
  • lipsa politicilor contabile pentru perioada auditată, precum și neinstituirea procedurilor manageriale de control intern asupra evidenței primare și raportării financiare au generat imobilizarea mijloacelor financiare publice, denaturarea soldului creanțelor și datoriilor cu suma de 648,8 mii lei, inclusiv formarea creanțelor cu termenul expirat în sumă de 230,9 mii lei.

Constatările din Raportul de audit au servit drept temei pentru exprimarea opiniei contrare asupra situațiilor financiare raportate de către Centru, care nu oferă o imagine reală și fidelă a exercițiului bugetar 2016, precum și pentru formarea concluziilor asupra indicatorilor înregistrați și raportați în anul 2017 (9 luni).

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.