Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului situațiilor financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți

Raportul auditului situațiilor financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți

Noiembrie 27, 2017 accesari 1776

Ședința video

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 27 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți în anii 2016-2017 (9 luni).

Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți reprezintă o instituție publică de plasament temporar, care prestează servicii socio - medicale persoanelor adulte cu dizabilități mintale (care au atins vârsta de 18 ani), pentru o perioadă temporară sau permanentă. Entitatea are drept scop asigurarea protecției sociale a beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menținere a capacităților și (re)integrare socială.

Resursele financiare ale Internatului se constituie din alocații de la bugetul de stat, pensiile beneficiarilor, servicii și mijloace speciale. Astfel, pentru anii 2016 - 2017 (6 luni) din bugetul de stat a fost alocate mijloace financiare în sumă de 38.215,0 mii lei (inclusiv: în anul 2016 – 25.980,2 mii lei și în 2017 (6 luni) în sumă de 12.234,8 mii lei) pentru acordarea serviciilor de specialitate.

De menționat că, capacitatea instituției este de 550 de paturi. La momentul desfășurării misiunii de audit, în Internat se aflau 499 de persoane. În perioada auditată numărul mediu real al beneficiarilor a fost de 519 persoane (anul 2016) și, respectiv, de 506 persoane – în anul 2017 (6 luni).

Obiectivul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale Internatului aferente exercițiului bugetar 2016, și 9 luni ale anului 2017 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare, fiind lipsite de denaturări semnificative datorate fraudei sau denaturării, cu emiterea unei opinii asupra situațiilor financiare și concluziilor asupra situațiilor financiare ale anului 2017 (9 luni).

Evaluările auditului public extern denotă că conducerea instituției, pentru perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a managementului financiar și control, precum și nu a elaborat și aprobat politici privind evidența contabilă ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare ale instituției pentru 9 luni ale anului 2017, astfel fiind verificate rapoartele pentru primul semestru, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost testate pentru perioada de 9 luni ale anului 2017.

Printre cele mai semnificative neconformități și carențe, se relevă următoarele:

  • lipsa procesului de control intern reglementat, conform și etapizat aferent achizițiilor publice, a determinat contractarea și achiziționarea neconformă și utilizarea defectuoasă a mijloacelor financiare, ceea ce a determinat prezența unor indicatori de fraudă (411,1 mii lei);
  • prezentarea denaturată a situațiilor patrimoniale a fost generată de nereflectarea integrală în evidenta contabilă a două construcții aflate în gestiunea Internatului (47,8 mii lei) și a două terenuri (2626,3 mii lei); neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra a 4 bunuri, care fac parte din patrimoniul public (119,2 mii lei) și a terenului (98,8 mii lei); deținerea dreptului de proprietate asupra bunurilor radiate din evidența contabilă (2628,2 mii lei);
  • neîncasarea veniturilor din locațiunea spațiilor efectiv folosite de către doi operatori economici (12,9 mii lei), precum și nerecuperarea cheltuielilor de la energia electrică consumată de aceștia, care a fost achitată de Internat (480,0 mii lei);
  • aplicarea neconformă a regulilor generale de organizare şi tinere a evidenței contabile prin necalcularea sau calcularea eronată a uzurii mijloacelor fixe (52,7 mil.lei);
  • aplicarea incorectă a cadrului regulator aferent retribuirii muncii ce a determinat cheltuieli neconforme și nejustificate;
  • denaturarea soldurilor datoriilor (59,0 mii lei), și a creanțelor 44,3 mii lei).

Cele menționate în constatările prezentului Raport de audit, au servit temei pentru exprimarea opiniei contrare asupra situațiilor financiare raportate de către Internat, care nu oferă o imagine reală și fidelă în exercițiul bugetar 2016.

Verificările și constatările auditului referitor la indicatorii înregistrați și raportați în anul 2017, sunt analogice celor expuse pentru anul 2016. Astfel, cele mai semnificative neconformități și denaturări, au fost admise: (i) la contractarea și achiziționarea neregulamentară de bunuri, precum și prezența indicilor de fraudă (348,3 mii lei în 9 luni 2017); (ii) cheltuielile aferente remunerării muncii suportate neregulamentar și nejustificat (1605,6 mii lei în 6 luni, 2017); (iii) neraportarea valorii mijloacelor fixe (3566,9,1 mii lei), precum și transmiterea acestora în locațiune fără încasarea conformă și deplină a veniturilor aferente (21,7 mii lei în 6 luni 2017); (iv) necalcularea și nerecuperarea cheltuielilor privind consumul de energie electrică consumată de la doi operatori economici (480,0 mii lei).

Valoarea denaturărilor cuantificate constituie 4247,6 mii lei, din care 3988,0 mii lei au fost remediate, valoarea denaturărilor neremediate constituind 259,2 mii lei, ceea ce denotă că managementul entității a întreprins măsuri de remediere a problemelor constatate și comunicate de audit.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.