Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul de audit al performanței gestionării Fondului Ecologic Național în exercițiul bugetar 2016

Raportul de audit al performanței gestionării Fondului Ecologic Național în exercițiul bugetar 2016

Decembrie 20, 2017 accesari 1438

Ședința video

Rezumatul video al ședinței

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 20 decembrie curent, Raportul de audit al performanței gestionării Fondului Ecologic Național (FEN) în exercițiul bugetar 2016.

Fondul Ecologic Național a fost creat în scopul colectării de resurse suplimentare pentru finanțarea măsurilor de protecție a mediului și reconstrucție a ecosistemelor, și este subordonat Ministerului Mediului.

Obiectivul general al Fondului Ecologic Național este crearea unui sistem eficient de management în domeniul ecologiei, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu și să asigure populației un mediu natural curat, sănătos și durabil.

Auditul a fost inițiat pentru a evalua eficiența activităților și măsurilor întreprinse de către responsabili și beneficiarii la implementarea proiectelor finanțate din FEN, precum și activitățile și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare alocate din FEN.

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficienta şi eficacitatea gestionării mijloacelor acestuia, precum şi atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Astfel, s-a atestat că:

 • FEN nu are un sistem adecvat de planificare a resurselor necesare, pe parcursul ultimilor 5 ani fiind aprobate proiecte investiționale în lipsa resurselor financiare necesare (+289,0 mil.lei);
 • mijloacele financiare ale FEN sunt direcționate, în mare parte, spre proiectele destinate aprovizionării cu apă potabilă a populației, și nu pe soluționarea problemelor de mediu și ecologie;
 • în cadrul regulator aferent gestionării mijloacelor FEN există neconcordanțe referitor la domeniile și direcțiile de utilizare a mijloacelor FEN și referitor la termenul de prezentare a raportului final și la măsurile care urmează a fi întreprinse în cazul neprezentării acestui raport;
 • ședințele Consiliului de administrație s-au desfășurat cu abateri de la cadrul regulator, fiind admisă substituirea unui membru al acestuia de către mai multe persoane;
 • modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu tergiversare, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență;
 • unii beneficiari de proiecte investiționale finanțate din FEN nu au întrunit toate criteriile stabilite în Ghidul solicitantului;
 • nu a fost determinat de către experți modul de repartizare a proiectelor investiționale parvenite pentru expertizare;
 • expertizarea proiectelor investiționale de către experții în domeniu este una formală și superficială, unele compartimente din Fișa expertizei nefiind completate și evaluate de experții în domeniu, iar evaluările incluse în aceasta nu sunt corelate cu prevederile Regulamentului privind administrarea FEN;
 • lipsa unui cadru metodologic privind criteriile de prioritizare a proiectelor investiționale înaintate a determinat aprobarea acestora în lipsa procedurilor de concurs și competitivitate;
 • deciziile Consiliului de administrație privind aprobarea/respingerea/stoparea proiectelor investiționale, precum și scutirea unor beneficiari de plata contribuției nu sunt argumentate, la procesele-verbale fiind anexate doar listele proiectelor investiționale;
 • prelungirea termenelor de realizare a proiectelor investiționale reduce eficacitatea și eficiența utilizării mijloacelor FEN;
 • tergiversarea aprobării de către FEN a proiectelor înaintate în anii precedenți (2,3 mil.lei);
 • modul de repartizare a mijloacelor FEN, prin aprobarea finanțării proiectelor în mai multe etape, fiecare etapă fiind înregistrată ca un proiect aparte, duce la tergiversarea implementării acestora și generează riscul nefinalizării lor, și, în consecință, la utilizarea neeconomă a mijloacelor publice urmare a indexării anuale a contractelor (+2,2 mil.lei) și la apariția necesităților de efectuare a lucrărilor suplimentare (+7,8 mil.lei);
 • nici Consiliul de administrație, nici Ministerul Mediului nu au examinat în ședințele de lucru situațiile privind mersul implementării proiectelor investiționale finanțate din FEN;
 • modul de ținere a evidenței contabile de către FEN, a mijloacelor transferate de acesta și utilizate de beneficiar necesită îmbunătățire, inclusiv prin aprobarea unor politici de evidență contabilă noi, destinate să asigure evidența conformă a acestor tranzacții;
 • mijloacele alocate din FEN au fost valorificate, dar nu au fost administrate adecvat, fiind constatate situații când volumul finanțării din FEN a depășit cu 19,6 mil.lei maximumul de 85% stabilit de cadrul regulator, precum și când unele proiecte investiționale au fost favorizate față de altele inițiate/înaintate mai devreme;
 • vizitele la fața locului efectuate de către inspectoratele ecologice de Stat, precum și verificarea și aprobarea de către inginerii în construcții din cadrul FEN a volumului de lucrări îndeplinite, incluse în procesele-verbale de executare a lucrărilor, prezentate de beneficiar, nu sunt protocolate/documentate conform, procesele verbale de executare a lucrărilor fiind aprobate cu corectări fără mențiunea cauzei (8,5 mil.lei);
 • FEN a acceptat finanțarea următoarelor tranșe în cadrul unei etape a proiectului în lipsa documentelor aferente raportului intermediar, precum și finanțarea următoarelor etape ale proiectelor investiționale în condițiile în care etapele precedente nu au fost finisate sau beneficiarii nu au prezentat setul de documente aferente Raportului final privind etapa precedentă;
 • FEN a acceptat drept documente confirmative procesele-verbale de executare a lucrărilor, care nu se regăsesc la beneficiar (1,5 mil.lei);
 • aprobarea volumelor de lucrări executate în cadrul implementării proiectelor investiționale, de către inginerii constructori din cadrul FEN, s-a efectuat cu nerespectarea condițiilor obligatorii stipulate în Ghidul solicitantului FEN, ceea ce a cauzat utilizarea neeficientă și neeconomă a resurselor financiare alocate, nefiind asigurată excluderea din cheltuielile de regie incluse în procesele-verbale de executare a lucrărilor (14,5%) a cheltuielilor care, conform cadrului regulator, sunt supuse excluderii (13,7 mil.lei);
 • deși procesul de executare a lucrărilor este monitorizat de mai mulți subiecți, acesta nu asigură realizarea calitativă a lucrărilor, fiind constatată lipsa lucrărilor în valoare totală de 0,5 mil.lei;
 • FEN a efectuat finanțări neasigurându-se că beneficiarul a avut o contribuție proprie de cel puțin 15% din costul total al proiectului (2,7 mil.lei), astfel fiind utilizate neeconom 2,3 mil.lei alocate din FEN în lipsa contribuției beneficiarului;
 • Consiliul de administrație și Ministerul Mediului nu au stabilit, pentru fiecare direcție de utilizare, criterii de evaluare a rezultatelor proiectelor investiționale finanțate din FEN;
 • neasigurarea că cheltuielile aferente proiectului investițional au fost reflectate în evidența contabilă a beneficiarului ca investiții în curs de execuție (0,4 mil.lei);
 • Ministerul Mediului și FEN nu dispun de mecanisme de asigurare că scopul proiectului a fost atins, precum și de mecanisme pentru măsurarea și raportarea progreselor/rezultatelor obținute în cadrul implementării proiectelor investiționale finanțate din FEN;
 • FEN nu efectuează reconcilierea datelor prezentate de beneficiar în documentele confirmative (facturi/acte de îndeplinire a lucrărilor) cu cele reflectate în evidența contabilă a beneficiarului, fapt condiționat de lipsa unor politici contabile aferente evidenței datoriilor primăriilor față de FEN.

De asemenea, în cadrul auditului au fost constatate situații de neconformare a beneficiarilor de proiecte cu prevederile Legii achiziţiilor publice.

În urma evaluării zonelor problematice și de risc care minimizează eficiența și eficacitatea gestionării resurselor FEN, auditul a oferit recomandări care vor contribui la îmbunătățirea și consolidarea sistemului de alocare, monitorizare, evaluare și control, precum și la responsabilizarea entităților implicate în gestionarea și utilizarea resurselor FEN, în vederea respectării legislației și asigurării consecvenței decizionale.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.