Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Ședința Curții de Conturi de examinare a rapoartelor financiare și a gestionării patrimoniului public de către Primăria Ialoveni

Ședința Curții de Conturi de examinare a rapoartelor financiare și a gestionării patrimoniului public de către Primăria Ialoveni

Noiembrie 26, 2020 accesari 467

Prezentare

Ședință video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la 25 noiembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ teritoriale (UAT) orașul Ialoveni încheiate la 31 decembrie 2019 și Raportul conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT orașul Ialoveni în anul 2019.

Orașul Ialoveni este o UAT de nivelul I, suprafața totală fiind de 31,65 km2. Populaţia oraşului constituie 15041 de oameni. Din bugetul local sunt finanțate 8 entități cu un efectiv de personal de 268 unități. De asemenea, UAT este fondator la 4 întreprinderi municipale. Patrimoniul gestionat de UAT la 31 decembrie 2019 a constituit 80,7 mil. lei.

În opinia echipei de audit, având în vedere denaturările semnificative constatate, rapoartele financiare, nu oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia contrară.

Opinia contrară asupra situațiilor financiare a fost determinată de următoarele:

 • diminuarea valorii contului 311 „Clădiri” cu cel puțin 2,06 mil. lei, ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a valorii clădirilor și necapitalizării cheltuielilor de supraveghere tehnică, pentru reparația capitală a Școlii de artă și a Gradiniței nr. 5;
 • lipsa informațiilor suficiente și veridice pentru cuantificarea efectului denaturărilor semnificative aferente celor 159 de străzi neînregistrate ca construcții speciale;
 • nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare în sumă de circa 36,66 mil. lei;
 • neevaluarea și necontabilizarea tuturor gazoductelor care au fost transmise de catre Primăria or. Ialoveni, la deservire tehnică la SRL „Ialoveni Gaz”.

Obiectivul auditului de conformitate a constat în evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

Analizând modul în care au fost gestionate veniturile și cheltuielile Primăriei or. Ialoveni aferente exercițiului bugetar pentru anul 2019, auditul a stabilit un șir de abateri și iregularități admise în procesul bugetar și în gestiunea patrimoniului public, care se exprimă prin:

 • caracterul interpretabil și neunivoc al cadrului normativ care reglementează relațiile dintre administrația publică locală (APL) și agenții economici a generat situații în care Primaria a ratat venituri din locațiunea bunurilor imobile și arenda terenurilor;
 • neidentificarea de către APL a impozitelor și taxelor și, respectiv, neacumularea veniturilor în bugetul local în sumă totală estimată până la 1,1 mil. lei;
 • rapoartele generate de sistemul informațional SIA „Cadastrul Fiscal” nu conțin informații suficiente pentru verificarea calculelor, totodată existădivergențe și între informațiile privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare prezentate în rapoartele CF1 și CF3, atât la calcul. cât și la achitări, în mărime de 153,95 mii lei și, respectiv, 16,208 mii lei;
 • neincluderea în calculul impozitului pe bunurile imobiliare a 4 bunuri imobile cu valoare estimată de 1,16 mil. lei, ratarea mărimii impozitului minim fiind de 5,8 mii lei;
 • conlucrarea între Serviciul Fiscal de Stat și Primăria orașului Ialoveni, la capitolul administrarea fiscală și impunerea contribuabilului la plata taxelor locale nu a fost una rezultativă, nefiind inițiate activități comune cu APL întru menținerea colaborării bilaterale în domeniul fiscal și asigurarea disciplinei fiscale a contribuabililor;
 • veniturile planificate pentru anul 2019 din instruirea elevilor în şcolile de muzică, artă şi artă plastică au fost diminuate ca urmare a neajustării în termen a taxelor de instruire, fiind calculate taxe de instruire de 0,73 mil. lei, sau 14,3 % din total cheltuieli, pe când cadrul normativ stabilește minim 20%.

În anul 2019, la întocmirea meniurilor, personalul din grădinițele nr. 1, nr. 3, si nr. 5 din or. Ialoveni nu a respectat cantitatea zilnică necesară de produse pentru un copil, în unele cazuri cantitatea fiind micșorată, iar altele - majorată. Această situația a cauzat și nerespectarea limitelor zilnice a normelor financiare de cheltuieli efective pentru alimentația copiilor din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat.

Managementul necorespunzător al gestionării patrimoniului public și lipsa la APL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:

 • neînregistrarea drepturilor de proprietate asupra clădirilor în sumă de 12,6 mil. lei;
 • din totalul de 3752,7687 ha terenuri ale or. Ialoveni, în registrul bunurilor imobile (RBI) sunt înregistrate drepturile doar pentru 2420,78 ha (11979 terenuri ), sau 64,51 %, dintre care sunt evaluate 6565 terenuri cu suprafața de 592,88 ha;
 • necontabilizarea tranzacțiilor de arendă a terenurilor proprietate publică;
 • nestabilirea de către APL și neachitarea de către agentul economic a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare a acestui serviciu;
 • caracterul interpretabil și neunivoc al cadrului normativ care reglementează relațiile dintre APL și agenții economici a generat situații, în care Primaria a ratat venituri din locațiunea bunurilor proprietate publică, ce a determinat diminuarea veniturilor cu suma de 18,5 mii lei, etc.

Iregularitățile constatate sunt rezultatul imprudenței și indisciplinei admise de către factorii responsabili de utilizarea banilor publici și de gestionarea patrimoniului public local, precum și al ineficienței controlului intern în cadrul UAT orașul Ialoveni.