Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Ședința de examinare a rapoartelor financiare ale MAEIE

Ședința de examinare a rapoartelor financiare ale MAEIE

Iulie 23, 2020 accesari 827

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 iulie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), încheiate la 31 decembrie 2019.

Scopul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile, cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, încheiate la 31 decembrie 2019, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților preconizate, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene i-au fost aprobate alocații în sumă de 455,0 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 445,3 mil. lei, sau cu 9,7 mil. lei mai puțin. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 88,5% (394,1 mil. lei).

În opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Totodată au fost depistate și unele deficiențe, care au stat la baza emiterii opiniei cu rezerve, prezentate în continuare.

Mijloacele fixe ale MAEIE la 31 decembrie 2019 au constituit 360,4 mil. lei. Probele de audit relevă că, MAEIE nu a aplicat prevederile actelor normative și a clasificat ca un singur obiect de inventar, bunurile imobile compuse din terenuri și construcții, 5 bunuri cu valoarea de 144,6 mil. lei, dintre care, terenuri aferente cu suprafața de 9667,5 m2. Această eroare determină supraevaluarea semnificativă a grupei de conturi ”Clădiri” și subevaluarea grupei de conturi ”Terenuri” cu cel puțin 22,7 mil. lei.

Nu a fost înregistrat în evidența contabilă, la subcontul extrabilanţier „Active luate în locațiune”, terenul cu suprafața de 0,29 ha, arendat pe o perioadă de 49 de ani, pentru construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus. În condițiile nevalorificării investițiilor capitale, persistă riscul pierderii dreptului asupra terenului.

Lipsa metodologiei de înregistrare și raportare a operațiunilor economice pentru instituțiile bugetare amplasate peste hotare, având în vedere specificul de activitate a instituțiilor serviciului diplomatic, a cauzat discordanța datelor din diferite forme de raportare prezentate Ministerului Finanțelor, cu efect posibil de denaturare a datelor prezentate în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019, după cum urmează: 0,5 mil. lei - venituri din realizarea activelor de către instituții, 2,3 mil. lei - rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți, 1,3 mil. lei - restituirea cauțiunii, etc. Totodată, există incertitudini la reflectarea cauțiunilor în sumă de 11,1 mil. lei, precum și înregistrarea corectă în evidența contabilă a creanțelor de 3,3 mil. lei.

În anul auditat, instituțiile serviciului diplomatic (41 funcționale) au deținut în total 144 mijloace de transport cu valoarea totală de 70,4 mil. lei. Probele de audit denotă lipsa unor reglementări aprobate cu privire la plafonarea costurilor pentru procurarea mijloacelor de transport, care ar asigura utilizarea resurselor potrivit principiului performanței bugetare. În același timp, de către 10 instituții au fost vândute 13 mijloace de transport. Ca urmare a comercializării mijloacelor de transport au fost obținute venituri de 0,9 mil. lei, în Raportul financiar fiind reflectate doar 0,4 mil. lei, sau cu o diferență de 0,5 mil. lei, situație cauzată de imperfecțiunea normelor de raportare de către instituțiile serviciului diplomatic aflate în afara sistemului trezorerial.

În anul 2019, MAEIE a înregistrat cheltuieli efective pentru achitarea contractelor de închiriere a spațiilor administrative și a locuințelor de serviciu în sumă de 101,4 mil. lei, față de 112,1 mil. lei, alocații planificate, inclusiv pentru închirierea spațiilor administrative revin circa 36,8 mil. lei, cele mai semnificative cheltuieli s-au referit la 8 misiuni diplomatice și oficii consulare. Auditul a identificat riscuri ce țin de încheierea contractelor de locațiune a spațiilor prin intermediari. Astfel, Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană nu are raporturi juridice cu proprietarii clădirii, ci cu o companie intermediară. Conform probelor de audit plata se estimează a fi supraevaluată de la circa 3500 euro la 8500 euro lunar. În acest context, misiunea de audit a identificat riscuri majore la compartimentul achiziționării și încheierii contractelor pentru servicii de locațiune prin intermediari.

Conform statelor de personal, pentru 44 misiuni diplomatice și oficii consulare au fost aprobate 244 de unități de personal, dintre care 3 instituții nu sunt funcționale (9 unități). Totodată, cu acordul MAEIE au fost încheiate 124 de contracte de prestări servicii cu persoane fizice. Din aceștia, 26 sunt membrii familiilor diplomaților și angajaților instituțiilor serviciului diplomatic, care conform cadrului legal, concomitent au beneficiat și de indemnizații lunare. În rezultat au fost înregistrate cheltuieli efective în sumă de 19,6 mil. lei, context care evidențiază lipsa unor reglementări exhaustive privind fundamentarea necesităților pentru încheierea contractelor cu persoane fizice.

Cu referire la implementarea recomandărilor Curții de Conturi, înaintate în rapoartele de audit precedente, se denotă că, din totalul de 13 recomandări înaintate, 10 au fost implementate, nivelul de executare fiind de 76,6%.

Probele de audit obținute au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31.12.2019.