Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către mun. Soroca

Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către mun. Soroca

Decembrie 23, 2020 accesari 267

 

Prezentare

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 23 decembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrative-teritoriale (UAT) mun. Soroca, încheiate la 31 decembrie 2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT mun. Soroca pentru anul 2019.

Municipiul Soroca este o unitate administrativ teritorială de nivelul I cu o suprafață de 11,88 km2 și o populație de 35,1 mii locuitori. Din bugetul local sunt finanțate 17 entități cu un efectiv de personal de 468,25 unități și 14 programe/activități de ordin economic și social.

Scopul auditului financiar a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare ale UAT mun. Soroca nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

La rândul său, auditul de conformitate a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității formării, utilizării și raportării fondurilor publice de către autoritățile administrației publice locale (AAPL) mun. Soroca în anul 2019, în funcție de criteriile definite.

În opinia echipei de audit, având în vedere denaturările semnificative constatate și reflectate în Raportul de audit, situațiile financiare ale municipiului Soroca încheiate la data de 31 decembrie 2019, nu oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și financiare. Opinia contrară a fost determinată de efectul denaturărilor situațiilor financiare la 31.12.2019 aferente:

  • subevaluării contului 371 „Terenuri” cu suma totală de circa 290,3 mil. lei, ca urmare a nerecunoașterii și neevaluării terenurilor proprietate publică locală cu suprafața totală de 366,0 ha;
  • subevaluării activelor nefinanciare la grupa de conturi 312 „Construcții speciale” cu suma de 24,2 mil. lei, ca urmare a netransmiterii de către Consiliul raional Soroca către Primărie a lucrărilor de reparație capitale a drumurilor de acces spre cetatea Soroca executate în perioada anilor 2013-2015;
  • diminuării contului 313 „Instalații de transmisie” cu suma de 57,1 mil. lei, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea, conform prevederilor normative, a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, totodată, fiind supraevaluată cu 36,3 mil. lei valoarea contului 415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țârii”;
  • diminuării contului 415 „Alte forme de participare în capital în interiorul țării” cu valoarea bunurilor transmise întreprinderii municipale în sumă de 2,2 mil. lei;
  • majorării valorii contului 222500 „Cheltuieli privind serviciile de reparații curente” cu suma de 7,1 mil. lei și, respectiv, diminuării conturilor 311 „Clădiri” cu 1,4 mil. lei și 312„Construcții speciale” cu 5,7 mil. lei, ca urmare a clasificării neregulamentare la cheltuieli curente a lucrărilor de reparație capitală.

Situațiile menționate au influențat și deficiențele identificate în cadrul auditului de conformitate. Astfel, lipsa sistemului de control intern managerial la nivel de primărie, colaborarea insuficientă cu structurile Serviciului Fiscal de Stat și a Agentei Serviciilor Publice, precum și aplicarea incorectă a prevederilor cadrului normativ a determinat carențe în estimarea și planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, înregistrarea și administrarea patrimoniului, efectuarea cheltuielilor și aplicarea procedurilor.

Analiza procesului de prognozare a veniturilor bugetare, denotă că pentru anul 2019 veniturile UAT mun. Soroca au fost aprobate în lipsa unor date concludente privind baza de impozitare, în unele cazuri această situație condiționând subestimarea unor surse de venit, cu circa 1,7 mil. lei și totodată supraestimarea altor surse de venit cu circa 0,7 mil. lei.

Activitatea de control intern din cadrul procesului de stabilire și calculare a drepturilor salariale nu a fost una eficientă, astfel, s-a admis aplicarea incorectă a unor prevederi legale și acordarea neconformă a unor drepturi salariale în sumă totală de 18,1 mii lei.

La capitolul alimentația copiilor în grădinițe, administrația publică locală (APL) nu a aplicat corect prevederile cadrului normativ, prin care au fost stabilite limitele minime ale normelor financiare de cheltuieli și a admis în anul 2019 neexecutarea cheltuielilor pentru alimentația copiilor în sumă totală de 1,3 mil. lei.

APL mun. Soroca nu a asigurat înregistrarea conformă, în Registrul bunurilor imobile a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor proprietate publică locală. Din totalul de 565,1 ha terenuri proprietate publică locală sunt înregistrate doar 287,8 ha, sau 50.9 %, dintre care 212,39 ha (sau 37,6 %) au fost supuse evaluării de către Oficiul Cadastral Teritorial Soroca.

Misiunea de audit desfășurată a relevat că unele activități de gestionare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către APL mun. Soroca s-au realizat cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat estimarea și planificarea corectă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, competențele și interesele autorității publice locale, înregistrarea și administrarea corectă a patrimoniului, încasarea veniturilor de la folosința patrimoniului public, corectitudinea cheltuielilor efectuate și corectitudinea procedurilor aplicate și utilizarea eficientă a banilor publici la realizarea achizițiilor publice.