Acasă / Despre noi / Organizare / Structura Curţii de Conturi a Republicii Moldova

Structura Curţii de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi este constituită din conducere, Plen şi aparatul CCRM. Curtea de Conturi, la necesitate, poate avea subdiviziuni în unităţile teritoriale autonome cu statut special, determinat conform Constituţiei Republicii Moldova.

Conducerea

Conducerea Curţii de Conturi se exercită de Preşedintele Curţii de Conturi. În cazul absenţei Preşedintelui Curţii de Conturi, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedintele Curţii de Conturi.

Preşedintele

Preşedintele Curţii de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi după consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare.

Vicepreşedintele

Vicepreşedintele Curţii de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, din numărul membrilor acesteia.

Plenul

Plenul Curţii de Conturi este organ colegial, alcătuit din 7 membri, inclusiv Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Conturi. Membrii Curţii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.

Aparatul

Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea prin personalul cu atribuţii de audit public, personalul de specialitate şi personalul tehnic. Personalul cu atribuţii de audit public şi personalul de specialitate cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Personalul de specialitate acordă asistenţă personalului cu atribuţii de audit public în exercitarea competenţei Curţii de Conturi. Numărul de personal al Curţii de Conturi se aprobă de Parlament.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CURŢII DE CONTURI

 

I. Conducere

Preşedintele

Vicepreşedintele

 

II. Plenul

Membri

 

III. Aparatul

Șef Aparat

 

Direcția generală planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională (DG PMCCIP):

-        Direcția planificare și monitorizare

-        Direcția metodologie și cadrul calității

-        Direcția instruire profesională

 

Direcția generală auditul finanțelor publice (DG AFP):

-        Direcția buget

-        Direcția administrarea veniturilor

-        Direcția patrimoniu

 

Direcția generală auditul sectorului social (DG ASS):

-        Direcția audit conformitate

-        Direcția audit financiar

 

Direcția generală auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu (DG AFPASIM):

      -  Direcția auditul domeniilor agricultură, silvicultură și mediu

      -  Direcția auditul domeniilor infrastructură și dezvoltare regională

 

Direcția generală auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare (DG AGECTIAR):

-        Direcția audit TI

-        Direcția audit performanță

-        Direcția audit financiar

 

Direcția generală auditul autorităților publice locale (DG AAPL):

-        Direcția audit I

-        Direcția audit II

-        Direcția audit III

 

Directia juridica

Serviciul finanțe și buget

Serviciul audit intern

 

Direcția generală organizare instituțională (DG OI):

 

-        Direcția resurse umane și secretariat:

Serviciul pentru lucrările Plenului

Serviciul înregistrare și arhivare a documentelor

Serviciul Secretariat al Președintelui

-       Secția suport TI în misiunile de audit și securitate a datelor

-        Secția relații externe și comunicare  

-        Direcția gestiune tehnică