Vizita de studiu a delegației Curții de Conturi a Republicii Moldova la București

ANDRUȘCA Tamara

Vicepreședinte


april 11, 2018 • views 2942

curtea-suprema

 

În scopul realizării cerințelor regulamentelor europene privind responsabilitatea comună de gestiune și control a programelor finanțate din fondurile Uniunii Europene, la invitația colegilor Autorității de Audit din România, de comun cu colegii mei din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) dna Violeta ANDRIEȘ – membru al CCRM, dna Tatiana Vozian – șef direcție în cadrul DG PMCCIP, dl Denis Valac – șef direcție în cadrul DG AGECTIAR, dna Teodorina Goriuc – controlor de stat superior în cadrul DG PMCCIP am efectuat o vizită de studiu în România pe o perioadă de 5 zile, unde au avut un șir de întruniri și sesiuni de lucru cu reprezentanții Curții de Conturi a României (CCR), Autorității de Audit din România (AAR) și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Subiectele principale ale discuțiilor au urmărit un transfer vast de experiență și bune practici privind auditul absorbției și implementarea fondurilor Uniunii Europene puse la dispoziția țării noastre, fiind asumată responsabilitatea comună de gestiune și control al programelor finanțate din fondurile Uniunii Europene.

Instituțiile românești, în manieră unanimă, și-au expus toată deschiderea în vederea sprijinului instituțiilor din țara noastră pentru consolidarea managementului și buna gestionare a mijloacelor financiare, a patrimoniului public, pentru promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în domeniile de audit al resurselor publice și al fondurilor UE și, nu în ultimul rând, în vederea asistenței pentru îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene alocate.

În cadrul vizitei am menționat asupra importanței transferului multi-instituțional de expertiză și cunoștințe de la București spre Chișinău, pentru consolidarea independenței instituționale depline a Curții de Conturi în calitate de autoritate supremă de audit, în conformitate cu legea aplicată în Republica Moldova și în convergență cu legislația europeană, dar și pentru fortificarea capacității instituției de a garanta un audit sistemic performant al gestionării mijloacelor financiare și a patrimoniului public, a fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin și urmare a Acordului de Asociere. În context, am reiterat atașamentul față de criteriile de convergență pe paliera de audit necesare integrării în spațiul european în raport cu aspirațiile Republicii Moldova, exprimându-ne în continuare dorința de aprofundare în viitor a cooperării cu instituțiile și organismele similare ale Uniunii Europene, mai ales în cazul auditului privind gestiunea și controlul fondurilor Uniunii Europene conform normelor și procedurilor acceptate reciproc.

Cu prilejul vizitei în România, am avut și buna șansă de o întrevedere amiabilă cu Premierul României, dna Viorica DĂNCILĂ. Dna Premier a apreciat parcursul european al Republicii Moldova menționând importanța implicării tuturor instituțiilor statului în vederea consolidării eforturilor comune de realizare a angajamentelor asumate pe plan extern. În cadrul discuțiilor am făcut o trecere în revistă a experiențelor și acțiunilor necesare, în special în domeniul auditului și supravegherii mijloacelor financiare publice, pentru a avansa în realizarea asocierii și integrării economice treptate în Uniunea Europeană.

Autoritatea de Audit din România (AAR), în calitate de singura instituție competentă să efectueze auditul public extern în conformitate cu legislația europeană și națională asupra fondurilor nerambursabile puse la dispoziție României de Uniunea Europeană, a menționat necesitatea instituirii propriului sistem de management și control la nivel național, care să funcționeze eficient pe durata utilizării fondurilor alocate. În mod firesc, AAR a accentuat interesul sporit al Comisiei Europene privind rolul și importanța auditului public extern în arhitectura sistemelor de management și control naționale. Sub aspect tehnic, colegii de la AAR și-au împărtășit experiența din domeniul auditului fondurilor UE, unele practici de auditare a unor programe finanțate de UE în contextul Instrumentului European de Vecinătate sustenabil pentru Republica Moldova. Am abordat și subiectul necesității de stabilire a procedurilor de lucru și a necesarului de resurse umane pentru a acoperi zona de audit public extern al fondurilor Uniunii Europene alocate țării noastre.

A fost salutată și discutată inițiativa CCRM privind solicitarea suportului Delegației UE pentru consolidarea cunoștințelor și expertizei de domeniu în cadrul unui proiect de asistență tehnică finanțat de UE.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Autorității de Management din România pe programele de cooperare transfrontalieră, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, au avut loc câteva sesiuni tehnice de lucru cu echipa Serviciului Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 și a Serviciului Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre. În timpul discuțiilor au fost prezentate două programe de cooperare transfrontalieră eligibile pentru Republica Moldova:

1. Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 cu un buget de 81 milioane euro și

2. Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 cu un buget de 49 milioane euro, ambele bugete fiind oferite de UE.

Pentru Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 sunt propuse patru obiective tematice: Suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare; Promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric local; Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea transportului și rețelelor de comunicare; Provocări comune în domeniul siguranței și securității. De menționat că Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 vizează două obiective bine structurate: Promovarea afacerii și antreprenorialului și Promovarea protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor marine.

Partea prezentatoare a ținut să elucideze în special importanța diseminării experiențelor și a impactului atins în urma implementării proiectelor finanțate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră.

La Autoritatea de Management din România, ne-am întrunit în ședință de lucru și cu factori de decizie ai Autorității de Management a Programelor de cooperare transfrontalieră specializați în domeniul sistemelor electronice de monitorizare a acestor programe. În discuțiile tehnice au fost prezentate particularitățile funcționării sistemelor pentru fiecare program, cadrul de reglementare, modul de administrare a sistemelor și a utilizatorilor, obiectivele și beneficiarii, căile de acces în aceste sisteme, modul de depunere a aplicațiilor de proiect, modul de evaluare, selecție și contractare, modul de autorizare și plăți, de raportare și monitorizare.

Colegii de la Curtea de Conturi a României și-au împărtășit experiența de profil în special pe domeniile evoluate, ca: verificarea achizițiilor publice/sectoriale relatând echipei CCRM despre Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice, noul pachet legislativ corelat cu directivele UE, cooperarea interinstituțională între CCR și Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Autoritatea de Audit, realizările Direcției de control al achizițiilor publice, sinteza abaterilor de la legalitate constatate în domeniul achizițiilor publice rezultate din acțiunile de verificare desfășurate de Curtea de Conturi a României în anul 2017 cu privire la exercițiul bugetar al anului 2016 ș.a. Experții din România au abordat comprehensiv riscurile domeniului achiziții publice și a fost propusă realizarea unui audit de performanță comun cu privire la sistemul de achiziții publice pentru lucrările de construcții și reparații capitale. Această propunere și alte subiecte tehnice și de sistem urmează să fie detaliate în cadrul vizitei de studiu a delegației Curții de Conturi a României la Chișinău, care urmează să aibă loc în perioada 17-20 aprilie curent.

În concluzie, menționez că, în calitatea sa de instituție supremă de audit, CCRM are un important rol la creșterea disciplinei financiare și la îmbunătățirea performanței sistemului național de management și control al fondurilor naționale și europene și, în consecință, la creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.

Agenda de transformare a țării este ghidată de prioritățile Acordului de Asociere cu UE, iar CCRM, de comun cu toate instituțiile statului, urmează să depună eforturi pentru a facilita utilizarea eficientă a asistenței externe având ca obiectiv creșterea bunăstării cetățenilor.

Prin această vizită de studiu, am confirmat dorința de consolidare în continuare a cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, inclusiv la nivelul instituțiilor supreme de audit, pentru ca cetățenii să resimtă avantajele oferite de apropierea de UE.

În vederea îmbunătățirii în continuare a calității și impactului finanțării externe, urmează să ne consolidăm capacitățile instituționale de auditare a acestor fonduri, treptat aliniindu-ne sistemelor și procedurilor interne ale Uniunii Europene cu sprijinul direct al colegilor din România. Aceasta ar constitui și un semnal de încredere pentru Republica Moldova și ar deschide calea și pentru alte finanțări din partea partenerilor de dezvoltare.

 

 

Tamara ANDRUȘCA,

Vicepreședintele Curții de Conturi