logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.41 din 29 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 41 din 29.07.2022
Recomandări: 30.


Recomandări(30)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și asigurarea completării cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă și raportare cu reglementări privind: 2.4.1. modul de reflectare în evidență a activelor materiale și nemateriale formate în cadrul entității bugetare (cu exemple practice);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.2. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.3. modul de înregistrare la fondatori, precum și la entitățile fondate a patrimoniului transmis în gestiunea operativă a acestora pentru desfășurarea activităților de bază;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.4. modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniul public atât în evidența Ministerului Educației și Cercetării, cât și a instituțiilor de învățământ la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.5.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.5.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.5.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor de locuințe și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în entitățile din subordine;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente statelor-tip de personal (conform prevederilor art.50 din Codul educației), precum și acordării premiilor unice;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.4. asigurarea controlului asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ, de sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală, precum și a înregistrării drepturilor asupra proprietății de peste hotare;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.6. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.7. restabilirea evidenței analitice conforme a conturilor de mijloace fixe și asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, cu completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.9. calcularea și aprobarea costului mediu de instruire per elev/student, cu publicarea ordinului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.10. instituirea acțiunilor de control care ar preveni finanțarea instituțiilor de învățământ contrar cerințelor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1077 din 23.09.2016;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.11. acceptarea și achitarea serviciilor de instruire, cazare și a bursei, potrivit comenzii de stat, doar în baza documentelor justificative, care ar conține numărul elevilor/studenților beneficiari și costul per elev al serviciilor respective;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.12. modificarea și completarea cadrului legal-normativ în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților exmatriculați și celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.13. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică (Hotărârile Guvernului nr.872 din 21.12.2015 și nr.1311 din 12.12.2005);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.14. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești, pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și asigurarea unei abordări unice de alocare a mijloacelor financiare pentru această destinație;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.15. includerea în Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programelor de granturi pentru organizațiile de tineret, drept criteriu de selectare, a prevederilor privind prezentarea rapoartelor financiare și fiscale pe anii precedenți;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.16. asigurarea (re)evaluării și înregistrării conforme a rezultatelor activităților de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale, conform unor criterii exhaustive de apreciere/evaluare a produsului științific;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.17. asigurarea administrării, inventarierii și evidenței conforme a fondului de manuale și a celui didactic, revizuirea cadrului normativ aferent în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind aceste fonduri;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.18. încasarea creanțelor aferente volumelor de lucrări neexecutate la obiectul „Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți”, constatate conform Actului nr.3-697/21 din 18.05.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.19. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.20. finalizarea procesului de transmitere-primire a patrimoniului gestionat de Ministerul Culturii de la balanța Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.21. revizuirea salariilor de bază ale angajaților prin conformarea mărimii acestora cadrului normativ existent;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.6.22. elaborarea propunerii de revizuire a prevederilor art.341 alin.(3) din Legea nr.330 din 25.03.1999 și ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.642 din 17.12.2019 referitor la modul de calcul al indemnizației viagere pentru antrenorii de performanță, similar prevederilor Legii nr.21 din 01.03.2013;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.6.23. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Data implementării: 12.10.2022