logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.42 din 29 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 42 din 29.07.2022
Recomandări: 11.


Recomandări(11)

Recomandarea: 2.4.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat și a celui declarat proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.3. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea elaborării și aprobării reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.5. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.6. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea şi înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.7. revizuirea listei monumentelor, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.8. finalizarea procesului de transmitere-primire a patrimoniului gestionat de la balanța Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.9. elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent suportării din bugetul de stat a cheltuielilor aferente serviciilor funerare ale unor persoane notorii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.4.10. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023

Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate publică de stat și de folosință ale Ministerului Culturii asupra clădirilor și terenurilor aferente instituțiilor din subordine, precum și asupra celor declarate proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002 sau care sunt incluse în Registrul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023