Actualizat: Miercuri, 20 Octombrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.46 din 29 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020

Nr. 46 din 29.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop evaluarea conformității desfășurării achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020.
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
achizițiile publice desfășurate în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale care guvernează acest domeniu, fiind identificate următoarele probleme: reglementarea internă necorespunzătoare a activității grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul autorităților contractante; calitatea redusă a planificării achizițiilor publice; lipsa de raportare și analiză a achizițiilor publice desfășurate ș.a. În consecință, cele consemnate au influențat în mod negativ procesele de estimare, planificare și executare a bugetelor autorităților contractante în corelare cu principiile de bună guvernare, au limitat transparența în ceea ce privește informarea și accesibilitatea operatorilor economici privind achizițiile publice desfășurate.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiilor din subordine supuse auditului, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine și se recomandă: 2.5.1. aprobarea alocațiilor pentru obiectivele de investiții multianuale care urmează a fi finanțate din bugetul de stat doar în baza unor analize privind starea lor, relevanța și eficiența alocării resurselor, în scopul finalizării și/sau dării în exploatare a acestora;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5.2. dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”/MTender în scopul armonizării funcționalităților cu prevederile cadrului regulator în domeniu, prin asigurarea stocării informațiilor aferente întregului proces al achizițiilor publice (planificare, desfășurare, monitorizare) în sistemul de achiziții electronice;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5.3. formalizarea întregului proces al achizițiilor, inclusiv electronice, astfel ca informațiile din documentele formalizate să fie adaptate pentru generalizare, sintetizare și analiză;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5.4. aducerea în concordanță a prevederilor legislației secundare cu prevederile cadrului normativ;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5.5. asigurarea interconexiunii între Lista de interdicție din MTender și ofertele depuse în cadrul achizițiilor electronice, cu identificarea și excluderea de la licitațiile electronice a operatorilor economici neeligibili, incluși în aceasta;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5.6. asigurarea instruirilor pentru autoritățile contractante în scopul dezvoltării abilităților de întocmite a documentațiilor de atribuire, pentru a exclude cazurile de conținere în specificațiile tehnice a clauzelor părtinitoare, incomplete sau vagi, în comparație cu importanța/complexitatea contractului care urmează să fie încheiat, în vederea diminuării numărului de contestări ale licitațiilor publice și tergiversării realizării procedurii de achiziție în termene rezonabile, precum și în vederea dezvoltării cunoștințelor și înțelegerii avantajelor de stabilire drept criterii de evaluare a ofertelor a altor criterii decât „cel mai mic preț”, pentru a crește abilitățile de utilizare a lor;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, de comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pentru luare de atitudine și se recomandă dezvoltarea, inclusiv cu suportul, după caz, al altor organe abilitate din diferite sectoare ale economiei naționale, a datelor din Specificațiile tehnice și din Caietul de sarcini model privitor la caracteristicile funcționale și performanța obiectului de achiziție, cu elaborarea îndrumărilor/ghidurilor în acest sens, ceea ce va permite aplicarea în calitate de criterii de evaluare în cadrul achizițiilor electronice nu doar a criteriului „cel mai mic preț”, dar și a altora prevăzute în cadrul regulator, inclusiv „cel mai bun raport calitate-preț” și „cel mai bun raport calitate-cost”;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.7. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Agenția Proprietății Publice și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei, pentru luare de atitudine și asigurarea întocmirii actului de primire-predare a terenurilor gestionate de Universitatea Agrară de Stat a Moldovei către Agenția Proprietății Publice, în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, cu încheierea, după caz, a contractului de arendă a terenului aferent construcției nefinisate;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 26.08.21: în temeiul prevederilor stabilite la pct.10, alin. 2), lit.b, din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvemului nr.901 din 2015, Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publica (terenul UASM la caz) este luata de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încalitate de fondator al UASM, care va emite ordinul de transmitere a terenului proprietate publica a UASM către APP. În sensul grăbirii procesului de transmitere a terenului proprietate publică, UASM a emis deja ordinul nr.119-A din 26.08.2021 cu privire la delegarea reprezentantului UASM în comisia de transmitere. RO_8241_UAS h_46_2021.pdf

Recomandarea: 2.7. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Agenția Proprietății Publice și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei, pentru luare de atitudine și asigurarea întocmirii actului de primire-predare a terenurilor gestionate de Universitatea Agrară de Stat a Moldovei către Agenția Proprietății Publice, în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, cu încheierea, după caz, a contractului de arendă a terenului aferent construcției nefinisate;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 26.08.21: în temeiul prevederilor stabilite la pct.10, alin. 2), lit.b, din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvemului nr.901 din 2015, Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publica (terenul UASM la caz) este luata de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încalitate de fondator al UASM, care va emite ordinul de transmitere a terenului proprietate publica a UASM către APP. În sensul grăbirii procesului de transmitere a terenului proprietate publică, UASM a emis deja ordinul nr.119-A din 26.08.2021 cu privire la delegarea reprezentantului UASM în comisia de transmitere. RO_8245_UAS_anexe.pdf

Recomandarea: 2.7. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Agenția Proprietății Publice și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei, pentru luare de atitudine și asigurarea întocmirii actului de primire-predare a terenurilor gestionate de Universitatea Agrară de Stat a Moldovei către Agenția Proprietății Publice, în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, cu încheierea, după caz, a contractului de arendă a terenului aferent construcției nefinisate;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 26.08.21: în temeiul prevederilor stabilite la pct.10, alin. 2), lit.b, din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvemului nr.901 din 2015, Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publica (terenul UASM la caz) este luata de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încalitate de fondator al UASM, care va emite ordinul de transmitere a terenului proprietate publica a UASM către APP. În sensul grăbirii procesului de transmitere a terenului proprietate publică, UASM a emis deja ordinul nr.119-A din 26.08.2021 cu privire la delegarea reprezentantului UASM în comisia de transmitere. RO_8246_UAS.pdf

Recomandarea: 1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiilor din subordine, să asigure: 1.1. elaborarea și realizarea unui plan de măsuri pentru lichidarea iregularităților și neajunsurilor constatate și enunțate în Raportul de audit, inclusiv în perioadele de gestiune viitoare;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 15.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.nr.03-05-45/3013 din 15.09.2021: a fost elaborat plan de măsuri pentru lichidarea iregularităților și neajunsurilor constatate și enunțate în Raportul de audit (anexă- 4 file). RO_8239_MAIA.pdf

Recomandarea: 1.2. consolidarea măsurilor de control intern în scopul asigurării conforme a întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, în special de achiziționare a lucrărilor cu caracter capital (pct.4.1; 4.2; 4.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 1.3. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete membrilor acestuia (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale) (pct.4.1.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 1.4. instituirea măsurilor de control, prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar demonstra că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.2);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 1.5. monitorizarea și controlul executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile (pct. 4.2.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 2. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole s. Țaul: să asigure reflectarea corectă în registrele de evidență contabilă a cheltuielilor pentru reparația capitală a mijloacelor fixe, cu majorarea capitalizării valorii aferente reconstrucției Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole s. Țaul (pct.4.3.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


Recomandarea: 3. Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, să asigure capitalizarea valorii mijlocului de transport, cu 41,0 mii lei (pct.4.2.2);

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE CERCETÃRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP SELECŢIA


Recomandarea: 4. Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, să prezinte la Agenția Achiziții Publice darea de seamă privind procedura de achiziție publică „negociere fără publicare” (pct. 4.2.1);

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Data implementării: 19.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.nr. 591/02 din 19.08.2021: În a.2019- Procedura de achiziții publice privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost efectuată prin sistemul achizițiilor publice și private -E- achiziții cu plasarea pachetul documentelor necesare în conformitate cu legislați în vigoare, inclusiv darea de seamă privind desfășurarea procedurii sus numite. Dar din motive tehnicefără legatura cu activitatea Agenției, procedura dată nu a fost publicată în BAP (anexa - 3 file). În a.2020- Pachetul documentelor necesare pentru desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, inclusiv darea de seamă privind desfășurarea procedurii sus numite au fost expediate pentru inregistrarea direct la Trezoreria Regională Chișinău în conformitate cu ordinului Ministerului Finanțelor nr.24/2019 si nr.167/2019 (anexa - 2 file). În a.2021- Pachetul documenteior necesare pentru desfăurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, inclusiv darea de seamă privind desfășurarea procedurii sus numite au fost expediate prin poșta electronică la adresa AAP. După verficare procedura a fost publicată pe saitul AAP rubrica-contractele atribuite (anexa-1 filă). RO_8238_AGRM.pdf

Recomandarea: 5. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova: 5.1. să analizeze starea obiectivului de construcție a Clinicii veterinare a Universității Agrare de Stat din Moldova, cu luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrărilor de construcție si, după caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefinisat sau de revizuire a documentației de proiect în contextul necesității obiectivului în modul conceput în documentația de proiect ori revizuirea acesteia reieșind din necesitatea și disponibilitatea resurselor financiare pentru finisarea lui (pct. 4.3.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 25.08.2021: A fost creată în cadrul UASM comisia de evaluare a starii obiectivului nefinisat ’’Construcția clădirilor Clinicii veterinare a Universitatii Agrare de Stat din Moldova” prin ordinul nr. 118-A din 26.08.2021. Constatarile comisiei vor fi examinate de către Consiliul de administrate pentru luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrarilor de constructie si, dupa caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefmisat. RO_8241_UAS h_46_2021.pdf

Recomandarea: 5. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova: 5.1. să analizeze starea obiectivului de construcție a Clinicii veterinare a Universității Agrare de Stat din Moldova, cu luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrărilor de construcție si, după caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefinisat sau de revizuire a documentației de proiect în contextul necesității obiectivului în modul conceput în documentația de proiect ori revizuirea acesteia reieșind din necesitatea și disponibilitatea resurselor financiare pentru finisarea lui (pct. 4.3.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 25.08.2021: A fost creată în cadrul UASM comisia de evaluare a starii obiectivului nefinisat ’’Construcția clădirilor Clinicii veterinare a Universitatii Agrare de Stat din Moldova” prin ordinul nr. 118-A din 26.08.2021. Constatarile comisiei vor fi examinate de către Consiliul de administrate pentru luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrarilor de constructie si, dupa caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefmisat. RO_8245_UAS_anexe.pdf

Recomandarea: 5. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova: 5.1. să analizeze starea obiectivului de construcție a Clinicii veterinare a Universității Agrare de Stat din Moldova, cu luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrărilor de construcție si, după caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefinisat sau de revizuire a documentației de proiect în contextul necesității obiectivului în modul conceput în documentația de proiect ori revizuirea acesteia reieșind din necesitatea și disponibilitatea resurselor financiare pentru finisarea lui (pct. 4.3.3);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Data implementării: 26.08.2021
Răspunsul autorității:
Scris.UASM nr.01-1047 din 25.08.2021: A fost creată în cadrul UASM comisia de evaluare a starii obiectivului nefinisat ’’Construcția clădirilor Clinicii veterinare a Universitatii Agrare de Stat din Moldova” prin ordinul nr. 118-A din 26.08.2021. Constatarile comisiei vor fi examinate de către Consiliul de administrate pentru luarea deciziei privitor la continuarea sau nu a lucrarilor de constructie si, dupa caz, a deciziei de conservare a obiectivului nefmisat. RO_8246_UAS.pdf

Recomandarea: 5.2. să analizeze și să revizuiască situația cu privire la utilizarea gratuită a energiei electrice de către executantul lucrărilor de construcție a Clinicii veterinare a UASM, în condițiile sistării lucrărilor încă din anul 2016, cu asigurarea compensării cheltuielilor respective de către executantul lucrărilor către UASM (pct.4.3.3).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY