Actualizat: Miercuri, 20 Octombrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.49 din 2 august 2021 cu privire la Raportul auditului conformității privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019

Nr. 49 din 02.08.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)1.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere,  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Licitațiile cu strigare/reducere, precum și cele organizate la Bursa de Valori a Moldovei privind privatizarea în perioada anilor 2013-2019 a bunurilor proprietate publică nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale aplicate în acest domeniu. Astfel, deși procedura stabilită prin cadrul normativ în vigoare aferentă desfășurării licitațiilor în cauză a fost, în mare parte, respectată, neracordarea procesului de privatizare a proprietății publice la prioritățile de politici publice naționale în domeniul  propriu-zis, stabilirea necorespunzătoare a obiectivelor de guvernare în domeniu, care nu contribuie la atingerea impactului scontat al privatizării patrimoniului public, precum și lacunele existente în cadrul normativ în vigoare, aferente estimării valorii de piață a obiectelor supuse privatizării, stabilirii prețului inițial de expunere la privatizare a acestora, neconcordanța prevederilor unor acte normative aplicate în domeniu etc., subminează desfășurarea privatizării proprietății publice în conformitate cu principiile de legalitate, transparență și eficiență.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.5.1. armonizarea prevederilor Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, aferente finanțării activităților de administrare și privatizare a bunurilor proprietate publică, cu prevederile Legii bugetului de stat în acest aspect (pct.4.1.4. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii


Recomandarea: 2.5.2. înlăturarea lacunelor și perfecționarea actelor normative aferente reglementării licitațiilor cu strigare și cu reducere, prin: - definirea clară a criteriilor de stabilire a prețului inițial al obiectului care se expune prima dată privatizării (pct.4.2.1.2. din Raportul de audit); - restricționarea accesului pentru posibilii participanți ai licitațiilor la informația privind valoarea estimată de piață, familiarizându-i doar cu prețul inițial stabilit de către Comisia de licitație (pct.4.2.1.3. din Raportul de audit); - stabilirea expresă a modalității de plată în rate pentru bunurile privatizate în corespundere cu legislația în vigoare (pct.4.2.4. din Raportul de audit); - atribuirea către vânzător a dreptului de anulare a rezultatelor licitației la propunerea și de comun acord cu Comisia de licitație (pct.4.2.4. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii


Recomandarea: 2.5.3. perfecționarea cadrului normativ privind modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin aplicarea exhaustivă a metodelor respective de evaluare a acestora, prevăzute de legislația în vigoare (pct.4.2.2. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii


Recomandarea: 2.6. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 1. adoptarea Programului de dezvoltare strategică a APP conform cerințelor actelor normative în vigoare, precum și stabilirea, la planificarea anuală a activității, a indicatorilor de performanță cu reper cuantificabil și măsurabil, pentru a contribui la evaluarea adecvată a nivelului de realizare a indicatorilor de impact prestabiliți, precum și la determinarea impactului scontat al activităților desfășurate în domeniul privatizării proprietății publice (pct.4.1.2.)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2. racordarea cu principiile bunei guvernări a procesului de elaborare a bugetului APP aferent finanțării administrării și privatizării bunurilor proprietate publică, prin planificarea cheltuielilor aferente în strictă corelare cu necesitățile reale (pct.4.1.4.)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 3. intensificarea acțiunilor de informare a publicului despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică, precum și de promovare a culturii privatizării proprietății publice, în scopul sporirii nivelului concurenței în cadrul licitațiilor organizate și, ca urmare, al eficientizării impactului scontat al procesului de privatizare propriu-zis (pct.4.2.3.)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY