Actualizat: Marți, 16 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.30 din 28 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 30 din 28.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor.

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.1. să revizuiască lista bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, ținând cont de prevederile Legii nr.29/2018 și Legii nr.246/2017 , cu asigurarea contabilizării lor cantitativ-valorice în grupa contului 415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.2. să încheie acte de primire-predare între minister și instituțiile de învățământ profesional tehnic privind returnarea bunurilor imobile transmise anterior cu titlu gratuit, neregulamentar, cu întocmirea ulterioară a actelor de primire-predare a bunurilor respective în gestiune economică de la minister către instituțiile de învățământ profesional tehnic și cu anexarea la ultimele a Listei bunurilor imobile transmise și a valorii acestora, precum și cu asigurarea contabilizării cantitativ-valorice a bunurilor imobile transmise instituțiilor de învățământ profesional tehnic în contul 415300 „Investiții în părți legate și nelegate”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.3. să excludă din evidența contabilă cotele-părți în capitalul social al Carierei din Cernăuți și în cel al Carierei din Pervomaisk, al căror fondator a devenit Agenția Proprietății Publice, în baza copiilor extraselor din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice, antreprenorilor individuali și asociațiilor publice al Ucrainei, deținut de Agenția Proprietății Publice;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.4. să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul normativ pentru radierea din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, deținut de Agenția Servicii Publice, a întreprinderilor de stat lichidate prin hotărârile judecătorești;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.5. să instituie o comisie internă, care va determina valoarea de recunoaștere a 48 loturi de teren, în conformitate cu prevederile pct. 1.4.5.1 din Ordinul ministrului Finanțelor nr.215/2016 , cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în soldul grupei de conturi 371 „Terenuri”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.6. să clarifice situațiile cu înscrisurile din Registrul bunurilor imobile referitor la apartenența terenurilor și bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registru, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, sau a înscrisurilor în Registru, sau a soldurilor grupurilor de conturi 371 „Terenuri” și 311 „Clădiri”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.7. să asigure înregistrarea regulamentară a valorii terenurilor primite în comodat, cu înregistrarea valorii acestora în contul extrabilanțier 822100 „Active luate în locațiune/arendă/ comodat”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.8. să prevadă în buget mijloace financiare și să solicite Agenției Servicii Publice evaluarea bunurilor imobile neevaluate, cu contabilizarea valorii atribuite acestora în contul 311 „Clădiri”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.9. să întreprindă măsurile de rigoare stipulate în Hotărârea Guvernului nr.500/1998, pentru casarea Bazei de odihnă „Selecția” din or. Zatoka, reg. Odessa, Ucraina, care a fost demolată;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.10. să asigure transmiterea către proprietarii bunurilor imobile a volumelor de lucrări de reparație capitală efectuate, pentru asigurarea capitalizării valorii acestora de către proprietari;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.11. să înregistreze la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile și loturilor de teren gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.12. să asigure, ca etapă intermediară, evidența separată analitică la nivel de proiect științific a tuturor costurilor aferente lui, cu integrarea ulterioară a evidenței respective în evidența sa contabilă, conform mecanismului stabilit de Ministerul Finanțelor;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.4.13. să responsabilizeze managementul întreprinderilor de stat în scopul contabilizării regulamentare a bunurilor primite în gestiune, cu utilizarea conturilor distincte din planul de conturi contabile, pentru terenurile primite în gestiune economică la contul 1226 și pentru mijloacele fixe primite în gestiune economică la contul 1238;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Finanțelor, pentru luare de atitudine și se recomandă: să revizuiască statutul de executor de buget (Org.2) atribuit neregulamentar Oficiului Național al Viei și Vinului și să asigure acordarea resurselor bugetare acestuia în conformitate cu regulile generale de bugetare, prin aparatul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu planificarea alocațiilor la ECO 263 „Granturi acordate beneficiarilor în interiorul țării”;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Ministerul Finanțelor, pentru luare de atitudine și se recomandă: să identifice resurse financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și de entitățile din subordine;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.1 să elaboreze prevederi normative privind certificarea/reconfirmarea valorii mijloacelor fixe, în vederea formării pentru fiecare mijloc fix a unui dosar cu includerea în acesta a documentelor care certifică modificarea valorii mijlocului fix, dosarul respectiv urmând a fi păstrat până la lichidarea/casarea mijlocului fix;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.2. să elaboreze un mecanism de contabilizare și de capitalizare a costurilor aferente proiectelor științifice, cu includerea reglementărilor specifice în Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.3. să completeze Planul de conturi cu politici de evidență contabilă, care să asigure contabilizarea cantitativ-valorică a activelor primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.4. să asigure reglementarea exhaustivă a modului de alocare a finanțării sub formă de subvenționare a întreprinderilor de stat sau a altor beneficiari ai subvențiilor cu destinație specială și fără destinație specială, în deosebi în cazurile în care este necesar un contract de acordare a subvențiilor și când nu este necesar niciun act sau contract în acest sens;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.7. în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze o circulară comună privitor la modul de transmitere, precum și de contabilizare cantitativ-valorică a terenurilor atât de către Agenția Proprietății Publice, cât și de autoritățile publice centrale, inclusiv a terenurilor transmise/primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.8.1. să elaboreze și să prezinte Guvernului, spre aprobare, completări exhaustive la Hotărârile Guvernului nr.161/2019 și nr.91/2018 privind modul de transmitere a terenurilor proprietate publică din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.901/2015, cu întocmirea obligatorie a actelor de primire-predare;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.8.2. să întreprindă măsurile de rigoare impuse de cadrul normativ, pentru modificarea în statutele întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate a fondatorului, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice, în scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.902/2017 ;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.9. în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru luare de atitudine și se recomandă, în scopul realizării prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.161/2018 și nr.902/2017 privitor la transmiterea dreptului de fondator al întreprinderilor de stat și de administrator al terenurilor de la autoritățile publice centrale către Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator nou al întreprinderilor de stat aflate în proces de insolvabilitate, să inițieze procedura de modificare a statutelor acestora prin schimbarea fondatorului și excluderea din acestea a suprafețelor de terenuri transmise lor în gestiune economică, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice și cu informarea obligatorie a administratorului de insolvabilitate despre modificările operate;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.10. în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor, pentru luare de atitudine și se recomandă să respecte cadrul normativ general de finanțare bugetară instituind un mecanism de subvenționare a întreprinderilor de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, pentru asigurarea echilibrată a implementării politicilor în domeniul proprietății și a celor în domeniile sectoriale patronate de ministerele de ramură;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.11. în comun cu Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze un mecanism de transmitere a terenurilor din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, cu înregistrarea drepturilor patrimoniale în baza actelor de primire-predare întocmite între părți conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.901/2015 și ale pct. 1.5.4.1. și pct. 1.5.4.2. din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.12. pentru luare de atitudine și se recomandă să înregistreze drepturile patrimoniale asupra terenurilor incluse în Hotărârea Guvernului nr.161/2019 doar în baza actelor de primire-predare încheiate între autoritățile publice centrale/instituțiile bugetare/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat etc. și Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.01.2023

Autoritatea:Agenția Servicii Publice

Termen implementare: 22.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY