Actualizat: Joi, 09 Februarie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.62 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?”

Nr. 62 din 20.12.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să asigure stabilirea și aprobarea acțiunilor pentru atragerea specialiștilor necesari în domeniul oncologic (subpct. 4.1.4.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 2. Să asigure conformitatea procesului de selectare a pacienților pentru tratament și/sau investigații costisitoare peste hotarele Republicii Moldova (subpct. 4.1.9.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 3. Să asigure actualizarea Listei medicamentelor esențiale potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, conform cadrului normativ, cu includerea medicamentelor necesare (subpct. 4.1.9.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 4. Să asigure evidența și evaluarea implementării, monitorizării și raportării atingerii obiectivelor și indicatorilor PNCC (subpct. 4.1.4).

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 5. Să stabilească persoanele responsabile la toate nivelurile, cu specificarea atribuțiilor în fișele de post privind realizarea obiectivelor PNCC, inclusiv evaluarea necesității creării unității de implementare a PNCC (subpct. 4.1.4);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 6. Să determine cauzele problemelor aferente lipsei personalului, nivelului de fluctuație, precum și nereușitelor angajării tinerilor specialiști în cadrul IMSP IO și IMSP raionale, cu identificarea soluțiilor în acest sens (subpct. 4.1.4);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 7. Să efectueze analiza privind estimarea și argumentarea serviciilor acordate în corelare cu numărul de paturi disponibile și deservite de fiecare secție, cu elaborarea unui plan de acțiuni privind eficientizarea serviciilor prestate și diminuarea perioadei de așteptare de către pacient (subpct. 4.1.6);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 8. Să efectueze instruiri, să țină evidența pe module a tematicilor cursurilor și diseminarea informațiilor obținute în scopul asigurării diseminării informației și calității serviciilor prestate (subpct. 4.1.7);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 9. Să identifice mecanismul de diseminare tuturor angajaților IMSP IO a accesului la sursele informaționale internaționale în domeniul sănătății, inclusiv organizarea spațiului pentru a permite accesul la sursele informaționale internaționale în domeniul sănătății (subpct. 4.1.8);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 10. Să efectueze acțiuni în vederea implementării auditului calității procedurilor de control și diagnostic al cancerului în baza procedurilor standard, cu scopul asigurării evaluării calității serviciilor medicale (subpct. 4.1.9);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 11. Să elaboreze și să asigure funcționalitatea mecanismului de estimare a necesităților, în special pentru justificarea acestora la contractarea serviciilor de către FAOAM (subpct. 4.1.9);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 12. Să prezinte MS necesarul de medicamente și utilaj destinate acțiunilor PNCC, cu asigurarea realizării procesului potrivit cadrului normativ (subpct. 4.1.9).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 13. Să elaboreze şi să aprobe etapa a II-a a Programului național de control al cancerului prin implementarea Planului de acțiuni, cu stabilirea surselor de finanțare/acoperire, actualizarea anuală, după caz (subpct. 4.1.2);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 14. Să reexamineze modul de implementare a Sistemului Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, prin prisma asigurării eficienței utilizării resurselor financiare, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens (subpct. 4.1.9);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 15. Să asigure dotarea Departamentului radioterapie al Institutului Oncologic cu dispozitive performante, stabilirea surselor de acoperire și termenelor concrete de realizare (subpct.4.1.10).

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 16. de comun IMSP Institutul Oncologic să înainteze propuneri în vederea convocării Consiliului consultativ pentru examinarea evaluării implementării acțiunilor PNCC și atingerii rezultatelor indicatorilor de monitorizare (subpct. 4.1.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 17. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să identifice și să elaboreze acțiuni de îmbunătățire a prestării serviciilor medicale în domeniul oncologic pentru anii 2022-2026, cu prezentarea acestora pentru coordonare Consiliului consultativ (subpct. 4.1.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 18. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să aprobe graficul de revizuire, în termenle specificate în Ordinul MS , a Protocoalelor Clinice Naționale, cu racordarea acestora la cerințele actuale și la rezultatele cercetărilor științifice naționale efectuate în cadrul IMSP IO (subpct. 4.1.8);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 19. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să asigure conlucrarea tuturor părților implicate în vederea realizării acțiunilor privind crearea Centrului naţional de referinţă pentru program de diagnostic, tratament, îngrijiri paliative şi educaţie (subpct. 4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 20. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să elaboreze mecanisme și proceduri de control ce ar asigura evidența separată per analiză, pentru a examina și a raporta indicatorul de monitorizare a numărului de cazuri efectuate anual (subpct.4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 21. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să aprobe măsuri, să stabilească termene concrete și persoane responsabile în vederea realizării acțiunii și atingerii indicatorului de monitorizare a PNCC pentru efectuarea tratamentelor complexe oncohematologice (subpct.4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 22. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care ar stabili sursele de acoperire, termenele concrete, entitățile și resurselor necesare în vederea asigurării dotării instituțiilor medicale cu dispozitive radiologice de diagnostic şi tratament, în conformitate cu standardele stabilite (CT, IRM, angiograf etc.) (subpct.4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 23. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să identifice posibilități de asigurare a accesului la transplant medular în cadrul Acordurilor de colaborare cu instituțiile de peste hotare, cu acoperirea cheltuielilor pentru pacient (subpct.4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 24. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să identifice posibilități de asigurare a accesului la tratament cu iod radioactiv în cadrul acordurilor de colaborare cu instituțiile de peste hotare, cu acoperirea cheltuielilor pentru pacient (sub pct. 4.1.10);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 25. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să asigure funcționalitatea mecanismului de estimare a necesităților de medicamente și dispozitive (WC mobile, scaune cu rotile, echipament de fixare etc.), în scopul acordării și acoperirii serviciilor de îngrijire paliativă (subpct. 4.2.1);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 26. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să creeze și să asigure funcționalitatea Centrului de Referință în Îngrijiri paliative pentru pacienții cu cancer la IMPS Institutul Oncologic, în scopul asigurării acestor servicii pentru persoanele cu risc sporit de morbiditate (subpct. 4.2.2);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 27. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să stabilească mecanisme de acordare de către IMSP Institutul Oncologic a suportului consultativ-metodic pentru precizarea diagnosticului, conduitei de tratament, reabilitare și îngrijiri paliative, conform actelor normative (subpct. 4.2.2);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 28. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să dezvolte serviciul paliativ cu asigurarea accesului pacienților cu cancer la aceste servicii în corespundere cu Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995 (subpct. 4.2.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 29. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să elaboreze ajustarea reglementărilor aferente Registrului național de cancer potrivit cerințelor actuale ale actelor normative (documentației privind gestiunea și exploatarea sistemului informațional), precum și organizarea instruirilor necesare în vederea utilizării adecvate a Sistemului (pct. 4.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 30. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să asigure definitivarea și înaintarea în modul stabilit Guvernului, pentru aprobarea reglementării și utilizării adecvate a Sistemului Informațional „Registrul național de cancer” (pct. 4.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 31. de comun cu IMPS Institutul Oncologic să asigure funcționarea și utilizarea SI „Registrul național de cancer” în scopul atingerii rezultatelor scontate ale acestuia (pct. 4.3).

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 32. de comun cu IMSP Institutul Oncologic să analizeze și să asigure contractarea și acoperirea serviciilor oncologice real acordate, prin planificarea cheltuielilor previzibile, reieșind din limita mijloacelor FAOAM (subpct. 4.1.5).

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 33. de comun cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” să asigure recunoașterea și introducerea specialităților oncologice și a celor asociate în Nomenclatorul specialităților, ca urmare a deschiderii disciplinelor universitare noi, inclusiv cu asigurarea programelor de instruire a specialiștilor în oncologie (subpct. 4.1.7).

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 34. de comun cu Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea mecanismului aferent contractării și monitorizării furnizării medicamentelor oncologice în termenele stabilite, în vederea transparentizării procesului și eficientizării lui (subpct. 4.1.9).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni în acest sens și stabilirea persoanelor responsabile;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Autoritatea:CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Autoritatea:UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"


Recomandarea: 16. Să înainteze propuneri în vederea convocării Consiliului consultativ pentru examinarea evaluării implementării acțiunilor PNCC și atingerii rezultatelor indicatorilor de monitorizare (subpct. 4.1.3);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 17. Să identifice și să elaboreze acțiuni de îmbunătățire a prestării serviciilor medicale în domeniul oncologic pentru anii 2022-2026, cu prezentarea acestora pentru coordonare Consiliului consultativ (subpct. 4.1.3);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 18. Să aprobe graficul de revizuire, în termenle specificate în Ordinul MS , a Protocoalelor Clinice Naționale, cu racordarea acestora la cerințele actuale și la rezultatele cercetărilor științifice naționale efectuate în cadrul IMSP IO (subpct. 4.1.8);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 19. Să asigure conlucrarea tuturor părților implicate în vederea realizării acțiunilor privind crearea Centrului naţional de referinţă pentru program de diagnostic, tratament, îngrijiri paliative şi educaţie (subpct. 4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 20. Să elaboreze mecanisme și proceduri de control ce ar asigura evidența separată per analiză, pentru a examina și a raporta indicatorul de monitorizare a numărului de cazuri efectuate anual (subpct.4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 21. Să aprobe măsuri, să stabilească termene concrete și persoane responsabile în vederea realizării acțiunii și atingerii indicatorului de monitorizare a PNCC pentru efectuarea tratamentelor complexe oncohematologice (subpct.4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 22. Să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care ar stabili sursele de acoperire, termenele concrete, entitățile și resurselor necesare în vederea asigurării dotării instituțiilor medicale cu dispozitive radiologice de diagnostic şi tratament, în conformitate cu standardele stabilite (CT, IRM, angiograf etc.) (subpct.4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 23. Să identifice posibilități de asigurare a accesului la transplant medular în cadrul Acordurilor de colaborare cu instituțiile de peste hotare, cu acoperirea cheltuielilor pentru pacient (subpct.4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 24. Să identifice posibilități de asigurare a accesului la tratament cu iod radioactiv în cadrul acordurilor de colaborare cu instituțiile de peste hotare, cu acoperirea cheltuielilor pentru pacient (sub pct. 4.1.10);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 25. Să asigure funcționalitatea mecanismului de estimare a necesităților de medicamente și dispozitive (WC mobile, scaune cu rotile, echipament de fixare etc.), în scopul acordării și acoperirii serviciilor de îngrijire paliativă (subpct. 4.2.1);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 26. Să creeze și să asigure funcționalitatea Centrului de Referință în Îngrijiri paliative pentru pacienții cu cancer la IMPS Institutul Oncologic, în scopul asigurării acestor servicii pentru persoanele cu risc sporit de morbiditate (subpct. 4.2.2);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 27. Să stabilească mecanisme de acordare de către IMSP Institutul Oncologic a suportului consultativ-metodic pentru precizarea diagnosticului, conduitei de tratament, reabilitare și îngrijiri paliative, conform actelor normative (subpct. 4.2.2);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 28. Să dezvolte serviciul paliativ cu asigurarea accesului pacienților cu cancer la aceste servicii în corespundere cu Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995 (subpct. 4.2.3);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 29. Să elaboreze ajustarea reglementărilor aferente Registrului național de cancer potrivit cerințelor actuale ale actelor normative (documentației privind gestiunea și exploatarea sistemului informațional), precum și organizarea instruirilor necesare în vederea utilizării adecvate a Sistemului (pct. 4.3);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 30. Să asigure definitivarea și înaintarea în modul stabilit Guvernului, pentru aprobarea reglementării și utilizării adecvate a Sistemului Informațional „Registrul național de cancer” (pct. 4.3);

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 31. Să asigure funcționarea și utilizarea SI „Registrul național de cancer” în scopul atingerii rezultatelor scontate ale acestuia (pct. 4.3).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 32. Să analizeze și să asigure contractarea și acoperirea serviciilor oncologice real acordate, prin planificarea cheltuielilor previzibile, reieșind din limita mijloacelor FAOAM (subpct. 4.1.5).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC


Recomandarea: 33. Să asigure recunoașterea și introducerea specialităților oncologice și a celor asociate în Nomenclatorul specialităților, ca urmare a deschiderii disciplinelor universitare noi, inclusiv cu asigurarea programelor de instruire a specialiștilor în oncologie (subpct. 4.1.7).

Autoritatea:UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"


Recomandarea: 34. Să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea mecanismului aferent contractării și monitorizării furnizării medicamentelor oncologice în termenele stabilite, în vederea transparentizării procesului și eficientizării lui (subpct. 4.1.9).

Autoritatea:CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY