Actualizat: Miercuri, 07 Iunie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.14 din 06 aprilie 2023 cu privire la Raportul auditului performanței „Progresele atinse în cadrul implementării Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2030)”

Nr. 14 din 18.04.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în comun cu Ministerul Mediului, să asigure aducerea în concordanță și corelarea prevederilor din Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014 și din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr.315 din 17.11.2022, privitor la țintele stabilite pentru indicatorii aferenți accesului populației la apeducte şi sisteme de sanitație (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 2.1. să revizuiască prevederile Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014, prin ajustarea denumirii organului responsabil de implementarea politicilor în domeniul alimentării de apă şi sanitației conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.690 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale” (pct.4.1.3);

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 2.2. să examineze oportunitatea elaborării și aprobării unui Plan de acțiuni, centralizat pe țară, privind realizarea investițiilor în domeniul alimentării de apă și canalizării pe termen scurt, mediu și lung, pentru a avea o previzibilitate strategică în efectuarea investițiilor în acest domeniu, inclusiv ținând cont de regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, ceea ce va duce la sporirea eficienței investițiilor realizate și la previzibilitatea efectuării lor în anii următori (pct. 4.1.3).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.1. să intensifice acțiunile de identificare a operatorilor economici care captează apa în lipsa autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, utilizând informațiile furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, cu asigurarea întreprinderii măsurilor impuse de cadrul normativ pentru a responsabiliza agenții economici care aplică neregulamentar prevederile cadrului normativ (pct.4.3.15);

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.2. să completeze Lista indicatorilor privind activitatea Inspectoratului, aprobată prin ordinele interne, cu indicatori relevanți în vederea monitorizării și evaluării obligațiunilor față de bugetul de stat privind plata amenzilor și prejudiciilor cauzate mediului, asigurarea includerii ulterioare a acestora în SIA „Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții” și utilizarea informațiilor respective de către Serviciul Fiscal de Stat în scopul administrării veniturilor conform Ordinului ministrului Finanţelor nr.126/2022 „Cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023” (pct.4.6.2);

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.3. să intensifice măsurile de interconectare la SIA „Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții”, în scopul administrării/gestionării conforme a informațiilor aferente sumelor calculate, achitate și anulate ale amenzilor și prejudiciilor cauzate mediului (pct.4.6.2).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 4. Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în comun cu Ministerul Mediului și Biroul National de Statistică, să elaboreze și să aprobe o Listă/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu (pct.4.3).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 26.04.2025

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2025

Autoritatea:BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Termen implementare: 26.04.2025

Recomandarea: 5. Consiliului municipal Bălţi, Consiliilor locale Cahul, Ştefan Vodă, Basarabeasca, Dondușeni, Ocniţa și Șoldănești, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu operatorii de servicii de alimentare cu apă și sanitație Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, S.A. „Apă-Canal Cahul”, Î.M.„Direcția de producție Apă-Canal” or. Ştefan Vodă, Î.M. „AQUA Basarabeasca”, Î.M. „Apă-Canal Dondușeni”, Î.M. „Apă-Canal Ocniţa”, Î.M. „Regia Apă Șoldănești”, să întreprindă măsurile de rigoare, prevăzute în cadrul normativ regulator, pentru remedierea/ajustarea/revizuirea pozițiilor negative ale capitalului propriu la întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă și sanitație, fondatori ai cărora sunt (pct.4.5.3) .

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CAHUL

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CONSILIUL ORĂŞENESC BASARABEASCA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Primăria or. Dondușeni, r-nul Dondușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA COM.OCNIŢA, OCNIŢA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CONSILIUL ORĂȘENESC ȘOLDĂNEȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DONDUŞENI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ ”APĂ CANAL OCNIȚA”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „REGIA APĂ ŞOLDĂNEŞTI"

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 6. Consiliilor municipale Chişinău și Bălţi, Consiliilor locale Căuşeni, Floreşti și Hânceşti, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, S.A. „Servicii Comunale Florești”, S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hânceşti”, Î.M. „Apă-Canal Căuşeni”, în calitate de operatori ai serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, să asigure crearea Fondului de dezvoltare în conformitate cu prevederile Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu asigurarea utilizării mijloacelor acumulate în acesta conform destinațiilor prevăzute în legea respectivă (pct.4.5.10).

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Primăria Căușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. FLOREȘTI, FLOREȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „SERVICII COMUNALE FLOREȘTI”, OR.FLOREȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI ”OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Î.M. ”Apă Canal” din or. Căușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 7. să completeze Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu un cont contabil nou, destinat evidenței distincte a obligațiunilor contingente față de bugetul de stat şi de alte nivele de buget (pct.4.6.2).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 8. să opereze modificări la Regulamentele privind acordarea subvențiilor în domeniul agriculturii din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin completarea acestora cu prevederi exhaustive privind respectarea de către beneficiari a clauzelor contractuale și desfășurarea recepției finale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente” (pct.4.2.8).

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 9. 1. să elaboreze şi să aprobe, în modul stabilit, un mecanism corespunzător care să asigure finanțarea proiectelor în termene optime, fără a condiționa tergiversarea finanțării lor din Fondul Național pentru Mediu și neasigurarea finalității lor pe parcursul mai multor ani (pct.4.2.1);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 9.2. să asigure, în scopul realizării obiectivelor stabilite în Strategia pe Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014, prioritizarea finanțării proiectelor investiționale inițiate și finanțate anterior din contul mijloacelor Fondului Ecologic Național și preluate pentru definitivare, conform Hotărârii Guvernului nr.711 din 19.10.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu”, de către Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, pentru a nu admite irosirea sau risipa mijloacelor bugetare (pct.4.2.1);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 9.3. să definitiveze și să aprobe, în modul stabilit de Guvern, „Manualul operațional al Fondului Național de Mediu” (pct.4.2.1).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: 10.1. să asigure inventarierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin prisma corespunderii acestora cu prevederile art.13 alin.(7) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și, în cazul în care aceste contracte nu au fost încheiate, să asigure încheierea lor, iar în cazul în care contractele respective au fost încheiate, dar nu corespund prevederilor cadrului normativ în vigoare, să le actualizeze, cu anexarea obligatorie la ale a: (i) Regulamentului-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, (ii) caietului de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, (iii) Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, (iv) inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat/prestart și (v) procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la pct. (iv), (pct.4.5.13);

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.2. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să includă, în mod obligatoriu, în contractele de gestiune delegată, mărimea redevenței care urmează a fi achitată de operatorul de servicii de alimentare cu apă și sanitație, conform prevederilor art.131 alin. (11) și (12), precum și art.13 alin.(19) din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul recuperării investițiilor efectuate pentru înlocuirea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare (pct.4.5.13);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.3. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască și să ajusteze, în comun cu operatorii serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, evidențele sale contabile privitor la OITE aferente alimentării cu apă și sanitație care fac parte componentă a contractelor de gestiune delegată (concesiune), cu conformarea obligatorie a evidențelor contabile la prevederile art. 131 alin. (3) lit.b) din Legea nr.303/2013 și la punctele 58-71 din Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.192/2018 (pct.4.5.13);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.4. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe setul de indicatori de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor, în funcție de: (i) necesitățile consumatorilor, (ii) starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și (iii) eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimi prevăzuți în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv, în Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (pct.4.5.13);

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.5. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe anual, în bugetele sale proprii, veniturile obținute din redevență, cu utilizarea acesteia conform art.131 alin.(12) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, doar pentru finanțarea reparațiilor, cu capitalizarea cheltuielilor, inclusiv reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor domeniului public care au făcut obiectul concesionării și/sau al dezvoltării noilor imobilizări corporale (pct.4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.6. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască oportunitatea evaluării necesarului de resurse financiare pentru punerea în funcțiune a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară nefuncționale, iar în cazul ineficienței efectuării investițiilor pentru repunerea lor în funcțiune, să fie luate deciziile de rigoare privind excluderea lor din evidența contabilă (casare, comercializare, demontare, demolare etc.), (pct. 4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.7. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască Listele obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, transmise în gestiune delegată operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă, cu actualizarea, după caz, a acestora (pct.4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.8. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe un Plan de măsuri, coordonat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru reducerea pierderilor în rețea şi în procesul tehnologic. (pct. 4.3.7 şi pct.4.5.7).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 5. Consiliul municipal Soroca, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu operatorii de servicii de alimentare cu apă și sanitație S.A. „Regia Apă-Canal Soroca", să întreprindă măsurile de rigoare, prevăzute în cadrul normativ regulator, pentru remedierea/ajustarea/revizuirea pozițiilor negative ale capitalului propriu la întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă și sanitație, fondatori ai cărora sunt (pct.4.5.3) .

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 26.04.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY