Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 40 din 18 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 40 din 18.07.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor, după cum urmează: asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui serviciu de audit intern funcțional.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii generale a patrimoniului gestionat, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea conformă a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.3. asigurarea interoperabilității și schimbului de date între sistemul informațional al ministerului (SIA „Vulnerabilitate Energetică”) și sistemul deținut de Serviciul Fiscal de Stat (SIA „e-Cerere”), inclusiv cu formularele extrase din aceste sisteme (IALS21, CET18) etc., în vederea realizării scopului propus de acordare beneficiarilor cu venituri mici a compensațiilor pentru perioada rece a anului;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.4. evaluarea situației privind blocul de locuințe cu 80 de apartamente, construit din mijloace publice pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, și asigurarea utilizării acestuia conform scopului propus, ținând cont de prevederile Legii nr.1324/1993 și Legii nr.75/2015;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.5. elaborarea mecanismelor și procedurilor necesare pentru determinarea cantității și valorii ajutoarelor umanitare primite în vrac (haine, medicamente, produse alimentare și igienice etc.), pentru a asigura trasabilitatea utilizării și distribuției ulterioare a acestora;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.6. elaborarea și aprobarea conform prevederilor Legii nr.100/2017 a cadrului normativ privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de plasament temporar pentru refugiați, cu indicarea expresă a mecanismelor de determinare a cheltuielilor în cazul în care acestea nu pot fi stabilite direct;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.7. revizuirea cadrului normativ privind asigurarea sustenabilității veniturilor din Fondul de susținere a populației;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.8. de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, să elaboreze și să aprobe mecanisme și proceduri privind realizarea prevederilor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018, aferente subvenționării locului de muncă pentru șomeri, inclusiv pentru șomerii cu dizabilități angajați, cu specificarea exhaustivă a responsabilităților;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.9. de comun cu Ministerul Finanțelor, să elaboreze reglementările necesare care ar specifica exhaustiv condițiile de muncă ce oferă dreptul la acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.07/5444 din 26.12.2023: Ministerul Muncii și Protecției Sociale a creat un grup de lucru în care au participat reprezentanți a mai multor autorități implicate în diverse acțiuni aferente gestionării situației de urgență.
În acest sens au fost organizate ședințe ale grupului de lucru la care au participat reprezentanți ai: Ministerului Muncii și protecției Sociale; Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; Ministerului Afacerilor Interne; Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; Ministerului Apărării; Ministerului Sănătății.
Membrii grupului de lucru au expus și au discutat modalitățile de acordare a sporului de compensare pentru munca prestată în risc sporit pentru sănătate, practicate de instituțiile lor în perioada stării de urgență în sănătate publică.
Având în vedere concluzia grupului de lucru, relatată în scrisoare (anexă), Ministerul Muncii și Protecției Sociale consideră justificat și oportun că, după stabilirea categoriilor de salariați respectivi, fiecare instituție a statului implicată în măsuri, acțiuni și activități legate de gestionarea situațiilor de urgență, să-și elaboreze propriul cadru normativ în care să identifice condițiile de muncă pentru care se oferă dreptul la acordarea sporului de compensare pentru muncă prestată în risc sporit pentru sănătate și să stabilească sporul respectiv de compensare.
Totodată, Ministerul Muncii și Protecției Sociale exprimă deschiderea pentru a acorda suport în abordarea și solutionarea unor probleme din sfera de competență funcțională.
MMPS din 26.12.2023.pdf

Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, de comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.8. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, să elaboreze și să aprobe mecanisme și proceduri privind realizarea prevederilor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018, aferente subvenționării locului de muncă pentru șomeri, inclusiv pentru șomerii cu dizabilități angajați, cu specificarea exhaustivă a responsabilităților.

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 01.02.2024

Recomandarea: 2.4.9. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Ministerul Finanțelor, să elaboreze reglementările necesare care ar specifica exhaustiv condițiile de muncă ce oferă dreptul la acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 01.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/83/1558 din 25.10.2023: Avand in vedere prevederile Codului muncii, adoptat prin Legea nr. 154/2003, pentru a asigura о abordare multidisciplinară a reglementărilor recomandate spre elaborare, MF a dat curs participării la data de 13.10.2023, intr-o ședinta de constituire a grupului de lucru și de stabilire a sarcinilor fiecarei instituții de comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, ANSP, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Completare 06.02.2024
Scrisoarea MF nr.05-10/15/164 din 31.01.2024: Suplimentar la informația raportată prin scr. nr. 05-10/83/1558 din 25.10.2023, MF comunică următoarele.
În contextul prevederilor Codului Muncii nr. 154/2003 și recomandării 2.4.9 din HCC, Ministerul Finanțelor a participat repetat, la data de 16.11.2023, într-o ședința a grupului de lucru unde au fost expuse de către autoritățile vizate modul practic și carențele în aplicarea cadrului normativ special, aferent domeniului și conformării pe intern a actelor administrative întru stabilirea și aprecierea activităților ce implică un risc sporit pentru sănătate în perioada stării de urgență sau în perioada de urgență în sănătate publică, pentru categoriile de salariați implicați în prestarea muncii în asemenea condiții, cu drept de a beneficia de sporul respectiv de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate. Urmare a celor constatate în cadrul ședinței, s-a propus și agreat decizia, ca MMPS urmează a identifica, revizui și analiza cadrul normativ existent aferent domeniului de competență ce vizează reglementări privind condițiile de muncă, activitățile cu risc sporit pentru sănătate ce ar oferi dreptul la acordarea sporului vizat în situația în care condițiile de muncă care oferă dreptul la acordarea sporului citat supra (în situații de urgență) pot rezona cu Lista - tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin HG nr. 1487/2004. MF din 25.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru inițierea inspecțiilor financiare tematice privind corectitudinea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate, precum și privind corectitudinea determinării și finanțării cheltuielilor de întreținere a centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 01.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/83/1558 din 25.10.2023: în temeiul art.78 alin. (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, la solicitarea MF nr.07/2-17/386 din 27.07.2022, în anul 2022, au fost efectuate inspectări financiare tematice la 32 autorități/entități, care gestionau 48 Centre de plasament temporar pentru refugiați, privind verificarea respectării prevederilor Ordinului MMPS nr.21 din 26.02.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru refugiați si normele de personal și de cheltuieli” (modificat prin Ordinul nr.29 din 21.03.2022), precum și corectitudinii utilizării ajutoarelor umanitare, donațiilor pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, pe perioada de activitate 26.02.2022 - 31.07.2022.
În consecinta, s-a stabilit nerespectarea de către factorii de decizie, responsabili de activitatea Centrelor a prevederilor Ordinului menționat supra, precum și a actelor normative în vigoare, ce a generat suportarea cheltuielilor neintemeiate din fondul de intervenție al Guvernului în sumă totală de 3167,5 mii lei, inclusiv: cheltuieli de personal în sumă totală de 622,4 mii lei, costul serviciilor energetice și comunale în suma de 568,5 mii lei, costul produselor alimentare în sumă de 772,2 mii lei, precum și alte cheltuieli neintemeiate în sumă de 1098,7 mii lei.
Totodată, nerespectând prevederile cadrului normativ aferent gestionării Centrelor au fost admise cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 917,6 mii lei.
Verificarea corectitudinii utilizării bunurilor materiale primite cu titlu gratuit a constatat că, unele entităti n-au asigurat înregistrarea conformă a ajutorului umanitar în evidența contabilă în sumă totală de 241,9 mii lei, precum și au admis multiple iregularități la decontarea acestora în valoare de 853,5 mii lei.
În scopul inlăturării încălcărilor constatate, în adresa factoriilor de decizie ai autorităților/entităților, responsabile de gestionarea Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, au fost remise Prescripții în vederea restituirii cheltuielilor neîntemeiate, precum și neadmiterii acestora pe viitor.
Totodată, a fost solicitat ANAS de a micșora autorităților/entităților, responsabile de gestionarea Centrelor (care funcționau), cheltuielile solicitate spre recuperare, în Rapoartele lunare privind cheltuielile efectuate pentru întreținerea Centrelor pentru perioada imediat următoare, în sumă totală de 3875,9 mii lei, ce constituie cheltuieli neîntemeiate constatate în cadrul inspectărilor financiare.
Respectiv,îIn cazurile Centrelor ce nu mai funcționau, a fost solicitată restituirea în bugetul de stat a mijloacelor financiare în sumă de 11256,1 mii lei, utilizate contrar prevederilor cadrului normativ.
Ulterior, inspectări privind vcrificarea tematicii vizate n-au fost efectuate întrucat Hotărârea Curții de Conturi menționată a fost aprobată ulterior Programului de activitate curent elaborat și coordonat, în modul stabilit, în temeiul caruia Inspecția financiară își desfășoară activitatea, ținând cont și de insuficiența majoră de personal, efectuarea multiplelor inspectări suplimentar Programului la solicitările Prim-ministrului Republicii Moldova.
În contextul celor expuse, precum si a reorganizării planificate a instituției, persistând riscul neexecutării activităților preconizate pentru semestrul II 2023, Inspecția financiară menționează ca, va ține cont de recomandarea Curții de Conturi la elaborarea Programului de activitate pentru perioada următoare și va informa suplimentar cu privire la aspectul vizat.
Completare 06.02.2024
Scrisoarea MF nr.05-10/15/164 din 31.01.2024: în vederea executării cerințelor înaintate, ulterior analizei și evaluării riscurilor, ținând cont inclusiv de datele furnizate de Agenția Națională de Asistență Socială, la solicitarea Inspecției Financiare nr. 25-03/3968 din 17.11.2023 (se anexeaza), au fost planificate 15 inspectări financiare tematice privind corectitudinea determinării și finantării cheltuielilor de întreținere a Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, care au fost incluse în Programul activităților de inspectare financiară pentru semestrul I al anului 2024, aprobat și coordonat de către MF, în conformitate cu prevederile art. 78, alin (4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, disponibil la link-ul: https://icfs.gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul activitatilor de inspectare financiara pentru semestru 1 anul 2024.pdf.
Despre rezultatele inspectărilor financiare efectuate se va informa suplimentar, ulterior finalizării acestora. MF din 25.10.2023.pdf

Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, de comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 01.02.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.11-02-5201 din 04.08.2023. Aprobarea Ordinului nr.343 din 04.08.2023 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi”. Anexa APP Ordin nr. 343 din 04.08.2023 HCC 40 2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY