logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 39 din 07 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 39 din 07.07.2023
Recomandări: 22.


Recomandări(22)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și urgentarea elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui Serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Culturii


Recomandarea: 2.5.3. asigurarea unui control asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.4. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente remunerării muncii, în special, privind modul și criteriile de acordare a premiilor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.9. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.12. elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent suportării din bugetul de stat a cheltuielilor aferente serviciilor funerare ale unor persoane notorii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.14. revizuirea și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de instituțiile teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii, aprobat prin Ordinul ministrului Culturii nr.182 din 16.09.2022, cu specificarea delimitării cheltuielilor în cheltuieli curente și cheltuieli capitale (inclusiv în mijloace fixe și în active nemateriale);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.15. asigurarea, în comun cu Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, a eliminării confuziei cu privire la utilizarea unor denumiri care pot fi considerate mărci comerciale ale unei organizații private;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Autoritatea:CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ "GINTA LATINĂ", MUN. CHUŞINĂU

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.6. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate publică de stat și de folosință ale Ministerului Culturii asupra clădirilor și terenurilor aferente instituțiilor din subordine, precum și asupra celor declarate proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, sau care sunt incluse în Registrul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat și a celui declarat proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Culturii


Recomandarea: 2.5.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de cultură (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.6. asigurarea evidenței analitice a bunurilor transmise instituțiilor fondate la autogestiune, cu ajustarea la Ministerul Culturii a valorii contului 4153 „Investiții în părți legate și nelegate” și a contului 4151 „Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în capitalul social în interiorul țării”, precum și corelarea/ajustarea evidenței contabile a instituțiilor fondate („Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.7. elaborarea și aprobarea reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și corelarea susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.8. elaborarea și aprobarea reglementărilor privind principiile de subvenționare a publicațiilor periodice;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de cultură (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.10. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea și înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.11. revizuirea listei monumentelor, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.13. modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii unor criterii mai exacte privind acordarea statutului de persoană notorie din domeniul culturii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.16. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure identificarea, inventarierea, evaluarea și înregistrarea în evidență a patrimoniului național proprietate publică a statului în domeniul cinematografiei;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.17. înregistrarea creanțelor aferente serviciilor neprestate de terți și neadmiterea acordării avansurilor pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.18. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente, și viceversa), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.19. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024