logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 41 din 28 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 41 din 28.07.2023
Recomandări: 26.


Recomandări(26)

Recomandarea: 2.4.1. urgentarea, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.4.2. revizuirea normelor metodologice privind modul de contabilizare a operațiunilor de reorganizare a autorităților/instituțiilor bugetare, cu includerea exemplelor convenționale la acest compartiment;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.4.3. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea completării cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă și raportare cu reglementări privind actualizarea/ajustarea valorii în timp a patrimoniului public din domeniul public transmis în gestiune economică instituțiilor publice la autogestiune, în scopul asigurării comparabilității datelor atât la fondator, cât și la instituțiile publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și verificarea respectării de către organizațiile necomerciale care au primit finanțare de la Ministerul Educației și Cercetării a prevederilor art.52 din Codul Fiscal (în special, privind modul de utilizare a mijloacelor cu destinație specială primite din bugetul de stat), precum și a corectitudinii datelor raportate de către organizațiile necomerciale în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG 17);

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.6.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.6.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor de locuințe și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.1. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui Serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.7.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului, inclusiv la entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente remunerării muncii, în special, privind modul și criteriile exhaustive de acordare a sporurilor, suplimentelor, premiilor și altor stimulări salariale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.4. verificarea pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ existent;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ și sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală, precum și a înregistrării drepturilor asupra proprietății de peste hotare;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.6. asigurarea evidenței analitice a bunurilor transmise instituțiilor fondate la autogestiune, cu ajustarea la Ministerul Educației și Cercetării a valorii contului 4153 „Investiții în părți legate și nelegate” și a contului 4151 „Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în capitalul social în interiorul țării”, precum și cu corelarea/ajustarea evidenței contabile a instituțiilor fondate („Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.7. asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, cu completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.9. publicarea Ordinului privind aprobarea costului mediu de instruire per elev/student în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.10. instituirea acțiunilor de control care ar preveni finanțarea instituțiilor de învățământ contrar cerințelor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1077 din 23.09.2016;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.7.11. modificarea și completarea cadrului legal-normativ, în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților care au fost exmatriculați și ale celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 2.7.12. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică (Hotărârile Guvernului nr.872 din 21.12.2015 și nr.1311 din 12.12.2005);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.13. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și elaborarea unei abordări unice de alocare a mijloacelor financiare în acest scop;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.14. elaborarea procedurilor privind inventarierea și modul de decontare a fondului de manuale și a celui didactic transmise în folosință, precum și revizuirea cadrului normativ aferent, în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind aceste fonduri;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.15. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.7.16. transmiterea către Ministerul Culturii a creanței aferente granturilor capitale acordate Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în valoare de 1,53 mil.lei;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024
Data implementării: 18.09.2023

Recomandarea: 2.7.17. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Ministerul Educației și Cercetării și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 11.02.2024

Recomandarea: 2.4.1. urgentarea, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 11.02.2024