logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.50 din 30 noiembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” în anul 2022

Nr. 50 din 30.11.2023
Recomandări: 28.


Recomandări(28)

Recomandarea: 2.4. pentru asigurarea elaborării și înaintării spre aprobare a cadrului normativ cu privire la principiile fundamentale de organizare, funcționare, finanțare și gestiune a resurselor financiare publice ale instituțiilor publice la autogestiune prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor, precum și reglementarea modului de efectuare a monitoringului financiar al acestor entități

Autoritatea:Cancelaria de Stat


Recomandarea: 6.1.1. să asigure prezentarea, la cererea ASP sau a executantului de lucrări, a listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, într-un termen oportun, care să permită realizarea activităților de implementare conformă a obiectivelor Proiectului PIEF (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.2. să asigure elaborarea și înaintarea spre aprobare a unor reglementări sau a unui document de politici care să determine modul de soluționare a zonelor de dispută pentru localitățile care au efectuat delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.3. să asigure convocarea Comisiei de delimitare, pe măsura prezentării spre examinare și coordonare a materialelor de delimitare, dar nu mai rar decât o dată pe lună, astfel încât să permită ASP implementarea cu succes a obiectivelor Proiectului PIEF (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.4. să asigure elaborarea și implementarea unei proceduri de examinare a materialelor de delimitare a proprietății publice, în scopul excluderii barierelor instituționale existente, precum și adoptării în termen a deciziilor aferente (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.5. să asigure elaborarea și înaintarea spre aprobare a modificărilor la cadrul normativ în vigoare, în scopul eficientizării mecanismului de semnare și ștampilare a documentelor aferente lucrărilor de delimitare masivă a proprietăților (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.1. să asigure evaluarea și bugetarea corespunzătoare a costurilor de implementare a obiectivelor strategice, precum și interconexiunea acestora cu cheltuielile prevăzute în Prognoza bugetară pe termen mediu (pct.4.1.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.2. să asigure planificarea corespunzătoare a bugetului ASP prin includerea în acesta a veniturilor din dobânzi și a veniturilor provenite din datoriile cu termenul de prescripție expirat (pct.4.1.4. și pct.4.1.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.3. să asigure revizuirea politicii contabile în vederea reglementării unificate a modului de constituire a provizioanelor aferente potențialelor cheltuieli cu litigiile, precum și să asigure constituirea și înregistrarea armonizată și conformă a acestora (pct.4.1.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.4. să asigure reexaminarea costurilor suportate pentru prestarea serviciilor publice neincluse în lista serviciilor prestate cu înlesniri, în vederea ajustării tarifelor sau identificării sursei de compensare a cheltuielilor suportate, care nu sunt acoperite prin tariful stabilit (pct.4.1.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.5. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri interne cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate, în vederea sporirii veniturilor din locațiune și asigurării documentării corespunzătoare a activităților aferente realizate (pct.4.1.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.6. să asigure elaborarea și aprobarea unei reglementări interne cu privire la modul de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare și de comercializare a deșeurilor din metale feroase, obținute de la distrugerea acestora (pct.4.1.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.7. să asigure, prin intermediul Consiliului Proiectului PIEF sau prin alte mecanisme legale, inițierea proceselor de restructurare a perioadei de implementare a proiectului, să instituie aranjamentele instituționale de implementare, dacă este cazul, să stabilească planuri periodice de implementare, precum și să monitorizeze corespunzător implementarea acestora (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.8. să monitorizeze procesul de lichidare a societății comerciale afiliate SRL IT-Relax, în vederea gestionării cât mai eficiente a acestui proces și reducerii impactului cheltuielilor implicate asupra tarifelor de prestare a serviciilor publice (pct.4.2.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.9. să asigure capitalizarea regulamentară a cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe care duc la majorarea beneficiilor economice, așteptate din utilizarea acestora (pct.4.2.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.10. să asigure realizarea măsurilor regulamentare în vederea dezvoltării și gestionării conforme a Fondului de garanție (pct.4.2.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.11. să asigure ajustarea Instrucțiunii privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi modificarea bugetului Agenţiei Servicii Publice, în vederea armonizării cu reglementările de redistribuire a alocațiilor bugetare conform structurii de facto a bugetului (pct.4.2.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.12. să asigure elaborarea și aprobarea unei politici cu privire la identificarea necesităților de procurări, determinarea criteriilor de acceptare și introducere a acestora în planul de achiziții (pct.4.2.5. și 4.2.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.13. să asigure întocmirea corespunzătoare a rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice (pct.4.2.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.14. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului normativ în vigoare aferent cumulării funcțiilor temporar vacante (pct.4.2.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.15. să asigure implementarea unui mecanism de acordare, angajaților ASP, a zilelor de concediu neutilizate de aceștia din perioadele anterioare, astfel încât să nu fie periclitată activitatea operațională a Agenției (pct.4.2.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.16. să asigure efectuarea conformă a inventarierii, în vederea evaluării și contabilizării corespunzătoare a imobilizărilor corporale și a activelor circulante, precum și pentru determinarea modului de utilizare viitoare a bunurilor materiale și nemateriale neutilizate în activitatea operațională a ASP (pct.4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.3.17. să asigure transmiterea regulamentară a terenurilor proprietate publică de stat către Agenția Proprietății Publice (pct.4.3.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.18. să asigure ajustarea informațiilor aferente patrimoniului primit de la stat în vederea înregistrării și raportării corespunzătoare a acestuia (pct.4.3.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.19. să asigure revizuirea politicilor contabile în vederea reglementării modului de consolidare a informațiilor financiare și de întocmire a situațiilor financiare consolidate ale ASP (pct.4.3.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.20. să elaboreze, să aprobe și să implementeze un document de politici cu privire la contracararea conduitei interzise în activitatea examinatorilor auto, în vederea consolidării integrității instituționale (pct.4.3.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


Recomandarea: 6.2.1. să asigure revizuirea Regulamentului de activitate al Consiliului Agenției, prin ajustarea la Statutul ASP a atribuției de examinare și aprobare a bugetului pentru anul următor, până la data de 31 decembrie a anului de gestiune (pct.4.1.10. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul Agenției Servicii Publice


Recomandarea: 6.2.2. să reexamineze procesul de delegare a împuternicirilor de redistribuire a alocațiilor bugetare, în vederea sincronizării acestuia cu structura bugetului ASP, și prevederile Instrucțiunii privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi modificarea bugetului Agenţiei Servicii Publice (pct.4.2.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul Agenției Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024