logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a auditat Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei


https://ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-auditat-rapoartele-financiare-consolidate-ale-80_92829.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 30 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei încheiate la 31 decembrie 2022.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 30 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei încheiate la 31 decembrie 2022.

Patrimoniul gestionat de către Ministerul Economiei aparține în totalitate statului, care la finele anului 2022 a constituit 18692,95 mii lei. În conformitate cu Legea Bugetului de Stat, pentru anul 2022 au fost planificate resurse financiare în sumă totală de 219,8 mil. lei, iar în urma rectificării bugetului au fost precizate resurse financiare în valoare de 946,8 mil. lei.

Pe parcursul anului au fost valorificați 669,7 mil. lei ceea ce reprezintă circa 71% din suma alocațiilor precizate. Nevalorificarea a 277,09 mil. lei a fost generată de neexecutarea granturilor acordate de circa 210 mil. lei pentru tranșa 1, prevăzută pentru capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorialului.

Auditul a menționat că aceasta nu a fost debursată din cauza nerealizării a două din cele cinci condiții de debursări stabilite prin Acordul de împrumut. În special, nu s-a reușit semnarea Acordului subsidiar între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului cu Ministerul Finanțelor și nu s-a aprobat Manualul Operațional pentru Fondul de Garantare al Creditelor.

La fel nu au fost executate subvențiile în valoare de circa 47,9 mil. lei acordate consumatorilor non-casnici, privind compensarea diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale și energiei termice pentru perioada rece a anului. 

În anul de gestiune veniturile efective ale Ministerului Economiei au fost constituite din următoarele surse:

  • din contul alocațiilor bugetului de stat – 666 mil. lei ceea ce reprezintă circa 98,19% din totalul veniturilor,  în timp ce  alte venituri ale instituțiilor bugetare – au constituit 6,7 mil. lei sau 0,99%,
  • din veniturile de la alte active intrate cu titlu gratuit – 5,5 mil. lei.

Totodată, cheltuielile Ministerului Economiei au fost repartizate după cum urmează:

  • granturi acordate – 560 mil. lei;
  • subvenții – 76.9 mil. lei;
  • cheltuieli de personal – 20.1 mil. lei;
  • alte cheltuieli – 10.9 mil. lei;
  • bunuri și servicii – 6 mil. lei.

În opinia Curții de Conturi, cu excepția efectelor aferente aspectelor prezentate în Baza pentru opinia cu rezerve, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Baza pentru opina cu rezerve a fost determinată de faptul că urmare a dizolvării Unității de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, bunurile acestei Unități urmau a fi transferate la Ministerul Economiei conform Regulamentului privind modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, însă în actele de transmitere perfectate de către Unitate, nu au fost menționate informațiile privind creanțele compromise în conturile extra bilanțiere în sumă totală de 8 067,8 mii lei. Astfel, din cauza lacunelor în actele de transmitere a elementelor de activ și datorii a acestei Unități, precum și a controlului insuficient din partea ministerului privind inventarierea conturilor extra bilanțiere, Ministerul Economiei, în Bilanțul contabil consolidat încheiat la 31 decembrie 2022, a raportat eronat informațiile privind creanțele compromise în conturile extra bilanțiere, acestea fiind subevaluate cu 8 067,8 mii lei.

Sistemul de control intern managerial instituit în cadrul Ministerului Economiei nu asigură pe deplin funcționalitatea controalelor-cheie, precum și identificarea și gestionarea riscurilor aferente procesului financiar-contabil ceea ce, în mare parte, a admis denaturările și observațiile menționate. Totodată, ministerul nu a elaborat politici de contabilitate-tip pentru instituțiile din subordine, coordonate cu Ministerul Finanțelor, ceea ce poate condiționa pentru perioadele viitoare riscul de evidență neuniformă a contabilității și neasigurarea respectării actelor legislative și normative în vigoare.

Subdiviziunea de audit intern din cadrul ministerului a fost parțial funcțională, funcția fiind suplinită la data de 28 noiembrie 2022, fapt ce a lipsit conducătorul de un instrument care asigură gestionarea prudentă a riscurilor și contribuie la îmbunătățirea controlului intern managerial, precum și sporește nivelul de eficiență și eficacitate a proceselor gestionate.