logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare ale Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Culturii


https://ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-examinat-rapoartele-financiare-ale-ministerului-80_92461.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova la data de 29 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021 și Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova la data de 29 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021 și Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021.

Ca urmare a restructurării administrației publice centrale de specialitate, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost reorganizat în Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii.

Conform datelor bilanțului contabil, la data de 1 ianuarie 2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și entitățile din subordine au gestionat active în valoare de 4,7 mld. lei și în opt luni ale anului 2021 au gestionat un buget în valoare de peste 1,7 mld. lei.

În patru luni ale anului 2021, Ministerul Educației și Cercetării și entitățile din subordine  au gestionat un buget de 0,8 mld. lei, nivelul de executare fiind de 83 la sută. Valoarea activelor gestionate la 31 decembrie a constituit 4,6 mld. lei.

În aceiași perioadă, Ministerul Culturii și entitățile din subordine au gestionat un buget de 0,18 mld. lei, nivelul de executare fiind de 94 la sută, valoarea activelor gestionate a fost de 0,35 mld. lei.

În opinia echipei de audit, rapoartele financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Culturii nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Opiniile de audit contrare au fost determinate de deficiențele constatele la nivelul tuturor rapoartelor financiare:

 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: bilanțul contabil a fost afectat cu 87,4 mil. lei, veniturile – cu 0,36 mil. lei și cheltuielile – cu 87,9 mil. lei;
 • Ministerul Educației și Cercetării: bilanțul contabil a fost afectat cu cca 5154,4 mil. lei, veniturile – cu 0,19 mil. lei și cheltuielile – cu 50,2 mil. lei;
 • Ministerul Culturii: bilanțul contabil a fost afectat cu cca 1289,5 mil. lei, cheltuielile – cu 5,9 mil.lei.

Cele mai semnificative deficiențe s-au referit la:

 • soldurile inițiale ale rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării conțin denaturări care afectează în mod semnificativ rapoartele financiare ale perioadei auditate. Ca urmare a faptului că ministerul nu a corectat erorile istorice în valoare de 4,8 mld. lei, la nivel de solduri de active și pasive, acestea au fost denaturate semnificativ;
 • persoanele responsabile cu guvernanța din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, cât și din cadrul Ministerul Culturii nu s-au conformat cerințelor Ministerului Finanțelor pe aspecte ce țin de reorganizare, și anume, nu a fost instituită comisia de restructurare în termene proxime, nu a fost efectuată inventarierea patrimoniului și transmiterea activelor și pasivelor până la 30 noiembrie 2021, fapt ce a perturbat procesul de reorganizare și a afectat semnificativ rapoartele financiare consolidate ale ambelor ministere;
 • fără a dispune de drepturi și obligații, Ministerul Educației și Cercetării a contabilizat active și pasive cu valoare de bilanț de 485,2 mil. lei, care sunt gestionate de către Ministerul Culturii, dar care nu au fost transmise conform actelor de primire-predare;
 • din cauza neaplicării conforme a regulilor de recunoaștere și evaluare a terenurilor din domeniul public, valoarea contului „Terenuri” a fost subevaluată la Ministerul Educației și Cercetării cu 361,5 mil. lei, iar la Ministerul Culturii cu 147,1 mil. lei;
 • valoarea contului „Clădiri” a fost diminuată la Ministerul Educației și Cercetării în total agregat cu 115,3 mil. lei, determinată de:
 • diminuarea cu 35,4 mil. lei, ca urmare a neajustării valorii cadastrale a 19 clădiri;
 • necapitalizarea de către Liceul „Aristotel” a investițiilor de 78,2 mil. lei;
 • neînregistrării în evidența contabilă a 7 clădiri în valoare de 10,2 mil. lei și a 2 construcții estimate la 1,4 mil. lei; etc.
 • 18 instituții de cercetări științifice din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Educației și Cercetării nu au întreprins acțiuni suficiente pentru înregistrarea în evidență ca active nemateriale a cheltuielilor suportate pentru cercetările științifice. La 31.12.2021 au fost capitalizate doar 45,6 mil. lei sau 29,6% din totalul cheltuielilor de 154 mil. lei, suportate pentru proiecte de cercetare și inovare. Astfel, instituțiile de cercetări nu au asigurat contabilizarea în anul 2021 ca active nemateriale în curs de execuție a cheltuielilor suportate pentru cercetările științifice, în sumă de 108,4 mil.lei;
 • la Ministerul Educației și Cercetării valoarea contului „Investiții capitale în curs de execuție” a fost majorată datorită evidenței duble a investițiilor realizate la 7 obiecte cu 14,5 mil. lei, înregistrate și în evidența contabilă a APL, și la 3 obiecte de 15,5 mil. lei vândute de APL; necapitalizării investițiilor de 78,2 mil. lei realizate la Liceul „Aristotel”; neexecutării lucrărilor de construcție facturate de 5,84 mil. lei;
 • la Ministerul Culturii a fost diminuată valoarea activelor moștenirii culturale cu 181,6 mil. lei, din cauza neîntreprinderii măsurilor pentru contabilizarea clădirilor-monumente;
 • alocarea subsidiilor pentru susținerea activității organizațiilor teatral-concertistice, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în sumă de 104,2 mil. lei și de către Ministerul Culturii în sumă de 87,9 mil. lei, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor normative și limitelor stabilite față de cheltuielile totale, ce a condiționat suportarea a cheltuielilor supra de 16,5 mil. lei.

Pentru o bună guvernare ministerul are obligația să implementeze actele normative în domeniile de activitate specifice și să monitorizeze, ajusteze politicile publice din domeniul de competență. Începând cu anul 2019 nu a fost ajustat cadrul normativ care reglementează mărimea tarifelor la servicii prestate contra plată la taxele de studii, fiind în vigoare aprobate în anii 2005 și 2015, ceea ce limitează instituțiile la autogestiune în aprobarea individuală a tarifelor pentru studii pe bază de contract.

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nu a calculat și nu a aprobat costul mediu pentru pregătirea unui specialist, ca rezultat, cheltuielile executate ale procesului de studii aferente alocațiilor bugetare au fost raportate neregulamentar, situație constatată și în rapoartele de audit din anii precedenți, ceea ce determină supraevaluarea cheltuielilor aferente serviciilor pentru realizarea planului „Comenzii de stat” cu circa 336,7 mil. lei. De asemenea, ministerul și instituțiile de învățământ superior nu au aprobat proceduri prin care să asigure realizarea mecanismului de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru instruirea studenților care au refuzat încadrarea obligatorie în câmpul muncii și a celor exmatriculați de la studii. Cheltuielile suportate de stat pentru pregătirea a 2175 de studenți exmatriculați, pentru un an de studii (fără bursă), constituie circa 44,8 mil. lei.

La capitolul remunerarea muncii s-au constatat deficiențe de la cadrul normativ, în unele cazuri cu impact asupra rapoartelor financiare. Prin aplicarea eronată a prevederilor normative, s-au acordat drepturi salariale neconforme, peste limitele reglementate în sumă de 492,4 mii lei la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de 768,6 mii lei la Ministerul Educației și Cercetării și de 191 mii lei la Ministerul Culturii, care s-au atribuit la suplimente, sporul pentru performanță, premiile unice și majorarea claselor de salarizare pentru activitatea de elaborare a politicilor etc.

În final, Curtea de Conturi a remarcat că, pe parcursul misiunii de audit, instituțiile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării au efectuat corectări financiar-contabile de 1,3 mil. lei, au (re)înregistrat active de 3,5 mil. lei, venituri de 34,4 mii lei. Ministerul Culturii a efectuat corectări contabile de 43,9 mii lei și a capitalizat active de 12 mil. lei.