logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rezultatele auditului la Ministerul Energiei, examinate la ședința Curții de Conturi


https://ccrm.md/ro/rezultatele-auditului-la-ministerul-energiei-examinate-la-sedinta-curtii-80_93267.html

Rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei încheiate la 31 decembrie 2023 au fost examinate la data de 4 iunie curent, în ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei încheiate la 31 decembrie 2023 au fost examinate la data de 4 iunie curent, în ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Pentru perioada de gestiune, Ministerul Energiei, în calitatea sa de executor primar de buget, avea în subordinea sa Agenția pentru Eficientă Energetică și Instituția Publică Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii.

Bugetul ministerului, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023, a fost precizat în sumă totală de 67,8 milioane lei. Suplimentar, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Energiei i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 5,8 milioane lei pentru Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”. Pe parcursul anului au fost valorificate 47 milioane lei, ceea ce reprezintă  circa 64% din suma alocațiilor precizate. Volumul redus de execuție a fost condiționat de lipsa personalului angajat.

Patrimoniul gestionat de către Ministerul Energiei aparține în totalitate statului, care la finele anului 2023 a constituit 453,17 milioane lei.

Ca urmare a auditării rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2023, CCRM a emis opinia de audit modificată.

Baza pentru opina cu rezerve a fost determinată de următoarele:

  • Ministerul Energiei nu a înregistrat în evidența contabilă valoarea proprietăților de stat gestionate economic de către Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în care exercită funcția de fondator (200,6 milioane lei), precum și suma granturilor capitale alocate acesteia pentru procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în perioada găzduirii celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023 (4,54 milioane lei). Astfel, din cauza neabordării în politicile contabile a cerințelor de reglementare, valoarea investițiilor a fost subevaluată cu cca 205,14 milioane lei;
  • Ministerul Energiei, nu a majorat valoarea Studiului de fezabilitate aferent construcției liniei electrice de 400 kV Bălți-Suceava cu suma debursată în anul 2023 pentru finalizarea acestuia. Din cauza lacunelor în sistemul controlului intern managerial al Întreprinderii de Stat ,,Moldelectrica”, nu au fost prezentate Fondatorului în termen informațiile privind executarea bugetului în afara sistemului trezorerial la situația din 31 decembrie 2023 și, ca urmare, necontabilizarea acestora de către minister, a condiționat subevaluarea investițiilor capitale în curs de execuție cu cca 2,64 milioane lei.

Alte constatări, care nu au influențat opinia de audit, atestă că Ministerul Energiei:

  • nu a recunoscut în evidența contabilă gazoductul branșament de presiune înaltă „Tocuz-Căinari-Mereni”, bun proprietate publică în valoare de 175,7 milioane lei, în pofida faptului că, Ministerul Energiei este succesorul de drepturi și obligații al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pe domeniul securității și eficienței energetice;
  • nu a exclus bunurile domeniului public al statului în valoare de 321.6 milioane lei din lista bunurilor transmise în calitate de aport în capitalul social al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, în care are calitatea de fondator;
  • nu a elaborat politici de contabilitate-tip pentru autoritățile / instituțiile din subordine, care să conțină prevederi suplimentare ce țin de specificul activității acestora, precum și coordonarea acesteia cu Ministerul Finanțelor;
  • nu a implementat, de comun cu Agenția Proprietății Publice, recomandările anterioare de audit, privind asigurarea inventarierii rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național precum și identificarea și implementarea unui mecanism de evaluare și gestiune a rețelelor de gaze proprietate publică, inclusiv a celor înregistrate fără proprietar;
  • nu a implementat, prin preluare de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, recomandarea anterioară de audit a Curții de Conturi privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” în termenul prevăzut de cadrul normativ în vigoare;
  • nu a asigurat înregistrarea de către Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a drepturilor patrimoniale asupra a 54 bunuri imobile (reevaluate la situația din 31.12.2023 de cca 36,7 milioane lei), precum și raportarea către Agenția Proprietății Publice a 12 terenuri (reevaluate la situația din 31.12.2023 de cca 3 milioane lei), gestionate de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”.

În final, în scopul înlăturării cauzelor ce au stat la baza neconformităților identificate, Curtea de Conturi a înaintat Ministerului Energiei și instituțiilor subordonate, recomandări care necesită a fi implementate în termenii stabiliți în Hotărârea CCRM.