Last update: Thursday, 23 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.11 din 20 martie 2024 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea de Stat din Moldova în anii 2021-2022

Nr. 11 din 20.03.2024
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 1. Să revizuiască formularele AG, aprobate prin Ordinul MF nr.130 din 07.10.2019, în scopul reflectării informațiilor veridice privind utilizarea alocațiilor bugetare pentru realizarea comenzii de stat, precum și reflectarea soldului neutilizat din perioada precedentă (pct. 4.1.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 2.Să asigure planificarea înmatriculării studenților la studiile superioare în funcție de necesitățile statului, cu ajustarea Hotărârii Guvernului nr.923 din 04.09.2001 (pct. 4.2.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 3.Să elaboreze metodologia de determinare a costului de instruire a studenților în baza cheltuielilor reale aferente desfășurării procesului de studii, în funcție de ciclul de studii, forma de studii și programul de studii, indiferent de sursa de finanțare (pct. 4.1.2. și pct.4.1.3.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 4.Să elaboreze metodologia de restituire a cheltuielilor ineficiente aferente instruirii din contul comenzii de stat a elevilor/studenților care au fost exmatriculați (pct. 4.2.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 5.Să ajusteze prevederile HG nr.923/2001 la prevederile Codului educației, în special privind finanțarea învățământului superior ciclul III, competențele CDSI etc. (pct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 6. Să elaboreze metodologia de stabilire a cuantumului costurilor pentru programul de cercetare, ajustat cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului, în conformitate cu prevederile HG nr.1007/2014 (pct.4.1.1.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 7.Să elaboreze metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului din instituțiile superioare de învățământ în baza unor indicatori credibili (pct. 4.3.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 8. Să asigure inventarierea exhaustivă și să înregistreze în Registrul bunurilor imobile drepturile patrimoniale asupra bunurilor proprietate publică primite în gestiune de către USM, cu înregistrarea conformă în evidența contabilă (pct. 4.7.).

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 9.Să asigure elaborarea și aprobarea unei metodologii privind evidență angajării conform specialității a absolvenților instituțiilor de învățământ, cu indicarea modalității de acumulare și analiză a informațiilor aferente și a termenului de monitorizare (pct. 4.2.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 10.Să asigure revizuirea modalității de raportare a utilizării alocațiilor bugetare aferente domeniului de știință și cercetare (finanțarea instituțională și finanțarea proiectelor de cercetare), cu includerea raportării cheltuielilor efective suportate (pct.4.4.)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 10. Să asigure revizuirea modalității de raportare a utilizării alocațiilor bugetare aferente domeniului de știință și cercetare (finanțarea instituțională și finanțarea proiectelor de cercetare), cu includerea raportării cheltuielilor efective suportate (pct.4.4.).

Autoritatea:Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 11.Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor după tipul serviciilor prestate (centre de cost), care inclusiv ar asigura determinarea costului de studii per specialitate (pct. 4.1.2. și pct.4.1.3.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 12.Să asigure aprobarea taxei de cazare pentru alte categorii de locatari în conformitate cu prevederile cadrului normativ (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 13.Să asigure evidența și recunoașterea veniturilor din taxele colectate (de cazare și de studii) în baza metodei de angajamente (pct.4.1.5. și pct. 4.1.4.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 14.Să asigure analiza și planificarea utilizării zilelor de concediu anual al angajaților în termen, potrivit prevederilor art.118 din Codul muncii (pct. 4.3.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 15. Să efectueze inventarierea bunurilor, cu identificarea și înregistrarea în liste separate a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a bunurilor conservate și a celor neutilizate (pct. 4.7.1.);

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 16.Să elaboreze și să includă în politica contabilă metodologia de contabilizare a activelor nemateriale aferente rezultatelor obținute din știință și cercetare (pct.4.4.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 17.Să asigure planificarea contractelor de achiziții publice ținând cont de regulile generale de estimare a valorii contractuale, de necesitățile reale ale entității, de existența surselor financiare și de obiectivele stabilite în Strategia/Planul strategic al entității (pct. 4.5.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 18.Să asigure includerea în planul de achiziții a tuturor bunurilor și serviciilor necesare de a fi procurate, indiferent de procedura ulterioară aplicată (pct. 4.5.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 19.Să actualizeze Regulamentul intern cu privire la modul de dare în locațiune a bunurilor IP USM , în vederea stabilirii unei proceduri clare de identificare a bunurilor neutilizate de universitate, cu descrierea clară și consecutivă a pașilor care trebuie să-i urmeze subdiviziunile USM în procesul de dare în locațiune (atribuțiile comisiilor de negocieri directe și licitație, CDSI, Senatul) (pct. 4.6.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 20.Să asigure transmiterea în locațiune a bunurilor neutilizate la prețurile de piață (prin licitație), cu respectarea transparenței procesului și prețului minim determinat prin legea anuală a bugetului de stat (4.6.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 21.Să revizuiască rezultatele cercetărilor științifice și să asigure contabilizarea și înregistrarea conformă a brevetelor și altor drepturi intelectuale aferente acestor rezultate (pct. 4.4.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 22.Să asigure corelarea taxei de studii cu cheltuielile real înregistrate, cu excluderea subvenționării încrucișate a studiilor în bază de contract din contul comenzii de stat (pct. 4.1.4.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

Recomandarea: 23.Să asigure revizuirea politicilor contabile, cu specificarea particularităților recunoașterii și evaluării elementelor contabile în funcție de genul de activitate (pct. 4.8.).

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 04.04.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY