Last update: Wednesday, 19 June 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 39 din 07 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 39 din 07.07.2023
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și urgentarea elaborării cadrului normativ de reglementare a condițiilor juridice, organizatorice și economice de funcționare a instituțiilor publice la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MF Scris. nr.05-10/06/76 din 16.01.2024
Conform Hotărârii Guvernului nr.887/2023 privind aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, în compartimentul „Disciplină în instituții și ordine în țară”, acțiunea nr.539 „Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea statutului de autogestiune financiară de către instituțiile publice” este pusă în sarcina Cancelariei de Stat. Ministerul Finanțelor se va implica și va acorda suportul necesar la solicitarea autorității responsabile pentru proiect. Info MF HCC nr. 39-2023 ianuarie 2024.semnat.pdf

Recomandarea: 2.5.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui Serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; MC Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
În scopul actualizării listei coordonatorilor CIM din cadrul entităților din subordine (care urmează a fi instruiți), a fost expediat demersul nr. 05-09/2698 din 06.10.2023 către conducătorii entităților menționate supra.
Totodată, în vederea organizării și desfășurării unei sesiuni de instruire pentru coordonatorii CIM din cadrul entităților din subordine a fost expediat demersul nr. 05-09/2712 din 06.10.2023 către Ministerul Finanțelor. Astfel, în comun cu MF, pe 27.12.2023 va fi organizat cursul de instruire cu genericul ,,Autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”.
În conformitate cu HG nr.655/2023 pentru aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor şi al autorităților administrative din subordinea acestora, Serviciul audit intern din cadrul MC, urmează a fi suplinită cu cel puţin 2 unităţi de personal.
Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 22/2023 a fost creat Grupul de lucru responsabil de monitorizarea organizării, menținerii și dezvoltării sistemului de control intern managerial (CIM) în cadrul MC. Urmare a identificării lacunelor existente în sistemul CIM din cadrul MC, în baza rezultatelor autoevaluării sistemului CIM din anul precedent, a fost elaborat Planul de acțiuni privind dezvoltarea sistemului CIM în cadrul MC pentru anul 2023 (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 90/2023). În baza acțiunilor întreprinse și informațiilor prezentate de către membrii Grupului de lucru responsabil de monitorizarea organizării, menținerii și dezvoltării sistemului CIM în cadrul MC, a fost elaborat Raportul semestrial de progres privind implementarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea sistemului CIM, precum și nota informativă nr. 05-09/7 din 31.07.2023, care, au fost prezentate în modul stabilit președintelui GL.
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a delegat 2 persoane prin Ordinul nr.31/2023 pentru participare la instruire în domeniul CIM. Prin Ordinul nr.11/2023 a desemnat persoana responsabilă de coordonarea, menţinerea şi dezyoltarea CIM.
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a monumentelor: Prin Ordinul nr.04/2023 a desemnat persoana responsabilă de coordonarea, menţinerea şi dezyoltarea CIM. A fost întocmit Raportului anual privind controlul intern managerial pentru anul 2022 și emisă Declarația de răspundere managerială 2022. Declarația a fost publicată pe pagina web a Agenției.
Completare 17.01.2024
Pe data de 27.12.2023, Ministerul Culturii în comun cu Ministerul Finanțelor au organizat o sesiune de instituire cu tematica: “Autoevaluarea și raportarea sistemului CIM şi
Emiterea Declarației de răspundere managerială”, la care au participat 50 de persoane din cadrul MC şi instituţiilor subordonate.

Scris. nr. 06-09/76 din 11.01.2024
MC a elaborat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor CCRM, aprobat prin Ordinul nr.223 din 28.08.2023.
Agenţia de Inspectare şi Rcstaurare a monumentelor nu a elaborat Plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor.
Biblioteca Naţională pentru Copii „lon Creangă” a elaborat Planul de acţiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate şi implementării recomandărilor CCRM, aprobat prin Ordinul nr.40 din 10.08.2023.
Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici a elaborat un Plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor, aprobat prin Ordinul nr. 13b/2023.
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a elaborat un Plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor, aprobat prin Ordinul nr. 144- A/2023.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 4/2019, Raportul consolidat privind autoevaluarea sistemului CIM pentru anul 2023 va fi elaborat până ia data de 01.03.2024, în baza rapoartelor entităţilor publice din subordine (conform situaţiei din 31.12.2023).


Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.3. asigurarea unui control asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Din 16 instituții teatral-concertistice sa aprobat schema de încadrare la 10 instituții publice, urmează sa prezinte schema de încadrare pentru aprobare încă 6 instituții. Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.4. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente remunerării muncii, în special, privind modul și criteriile de acordare a premiilor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr. 06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
I.P. Ansamblul de dansuri „JOC"
La moment se efectuează, modificări la Regulamentul intern privind evaluarea performanțelor, care va fi adus in corespundere şi aplicat in conformitate cu Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1231 /2018.
De asemenea, se lucrează la operarea modificărilor şi completărilor în actele interne ale instituției pentru a prevedea o modalitate clară şi transparentă a modalității de premiere.
Încălcările depistate in cadrul întocmirii tabelelor de pontaj in cadrul întreprinderii, au fost luate la controlul, in rezultatul cărui fapt la data de 05.06.2023 a fost convocată Comisia de Disciplina a întreprinderii in urma activații căreia au fost întocmite ordine de sancționare disciplinară a salariaților responsabili de întocmirea tabelelor de pontaj cu aducerea la cunoștință colectivului despre încălcările depistate şi măsurile luate in scopul înlăturării lor.
Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
I.P. Ansamblul de dansuri „JOC". Regulamentul intem privind modul de stabilire a sporului de performanţă a fost elaborat şi aprobat (Ordinul nr.62-A din 15.12.2023).

Completare 06.03.2024
Regulamentul intern privind modul de stabilire a sporului de performanță a fost elaborat şi aprobat (Ordinul nr.62-A din 15.12.2023). Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.9. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Metodologie elaborată, avizată de MF (nr.07/1-17/90 din 05.08.2022), aprobat Ordinul MC nr.299 din 14.12.2022. Proiectul este în proces de definitivare, în scopul înregistrării în Registrul de stat al actelor administrative și publicare în Monitorul Oficial.. în temeiul HG nr. 1104/1997. Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.12. elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent suportării din bugetul de stat a cheltuielilor aferente serviciilor funerare ale unor persoane notorii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.14. revizuirea și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de instituțiile teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii, aprobat prin Ordinul ministrului Culturii nr.182 din 16.09.2022, cu specificarea delimitării cheltuielilor în cheltuieli curente și cheltuieli capitale (inclusiv în mijloace fixe și în active nemateriale);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr. 06-09/76 din 11.01.2024
Metodologia de finanțare a instituțiilor teatral-concertistice, cu specificarea delimitării cheltuelilor în proces de elaborare.
Regulamentul de finanțare a instituțiilor teatral-concertistice, cu specificarea delimitării cheltuielilor transmis spre consultare prealabilă la MF- scrisoarea cu nr 04/1-09/3021 din 07.11.2023.
Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.15. asigurarea, în comun cu Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, a eliminării confuziei cu privire la utilizarea unor denumiri care pot fi considerate mărci comerciale ale unei organizații private;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
MC monitorizează pe tot parcursul anului activitatea teatrului asupra utilizării în permanență în cadrul evenimentelor cultural - artistice a denumirii Instituției Publice Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” și nu a brandului artistic Teatrul Fără Nume

Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Autoritatea:CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ "GINTA LATINĂ", MUN. CHUŞINĂU

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”
În scopul protecţiei Instituţiei Publice Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, administraţia unităţii în persoana directorului, Nicolae Ţămă, şi regizorului şef, Mihai Ţărnă, au întreprins un şir de acţiuni procedurale menite să demonstreze încălcarea dreptului de autor prin utilizarea ilicită a denumirii şi conceptului de „Teatrul Fără Nume”. Astfel, în temeiul prevederilor Codului de Executare nr. 443/2004 şi cu respectarea normelor Legii privind executorii judecătoreşti Nr. 113/2010, a fost solicitată constatarea conţinutului informaţional din fişierele personale ale regizorului-şef, care relatează conceptul „Teatrului Fără Nume”, data creării acestora, precum şi stabilirea conversaţiei în cadrul căreia a fost dezvăluită ideea şi participanţii la ea. În rezultat, au fost întocmite actele de constatare ale faptetor şi stărilor de fapt nr. 129- 6A/20 din 21.09.2020 şi, respectiv, nr. I29-7A/20 din 30.10.2020. Actele prenotate au servit în calitate de suport probatoriu în susţinerea plângerii depuse pe numele fondatorului IP Teatrul Fără Nume, cu privire la protecţia drepturilor de autor ale petiţionarului, fiind intentată o procedurâ contravenţională. Prin hotărârea instanţei judecătoreşti, s-a constatat încâlcarea vădită a drepturiior de autor, contravenientul fiind sancţionat potrivit prevederilor Codului Contravenţiona! nr.218/2008.Ulterior, în scopul asigurării protecţiei adecvate a denumirii utilizate, instituţia a înregistrat în cadrul AGEPI denumirea de marcă: „Teatru Fără Nume” cu numărul 35286, astfel, fiind în drept să utilizeze liber marca prenotată atât ca reprezentare grafîcă, cât şi ca îmbinare de cuvinte, pe orice suport informaţional. La etapa actuală, instituţia se află în proces de colectare a probelor şi întocmire a cererii în procedură civilă, prin intermediul câreia vom solicita anularea parţială a înregistrării de stat a IP Teatrul Fără Nume şi radierea denumirii Teatrul Fără Nume din Registrul de stat al persoanelor juridice ca fiind contrară normelor morale.

Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.6. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate publică de stat și de folosință ale Ministerului Culturii asupra clădirilor și terenurilor aferente instituțiilor din subordine, precum și asupra celor declarate proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, sau care sunt incluse în Registrul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat și a celui declarat proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023
Cu privire la inventarierea bunurilor de patrimoniu ecleziastic – declarat proprietate de stat prin HG nr. 740/2002:
- a fost elaborată lista monumentelor ecleziastice cu identificarea numerelor cadastrale;
- identificate monumentele ecleziastice neînregistrate în Registrul bunurilor imobile;
- identificate bunuri demolate în timp.
Cu privire la inventarierea bunurilor de patrimoniu din gestiune:
Conform anexei nr.6 (Lista cladirilor subevaluate din gestiunea instituliilor din subordine/ la autogestiune) s-a constatat că pentru MNAM valoarea iniţială conform datelor contabile la grupa de conturi 311 ,,Clădiri" nu coincid cu valoarea estimată în RBI. În data de 10.08.2023 a fost ridicat Certificatul privind valoarea bunului imobil de la I.P. ,,Agenţia Servicii publice”. Începând cu perioada 11.08.2023 în evidenţa contabilă a fost înregistrată suma corectă.

Completare 01.02.2024
MC Scris. nr. 06-09/76 din 11.01.2024
Plan de acţiuni neelaborat. Acţiune planificată pentru anul 2024.
Cu privire la inventarierea bunuriior de patrimoniu din gestiune:
Conform anexei nr,6 (Lista cladirilor subevaiuate din gestiunea instituliilor din subordine/ la autogestiune) s-a constatat că pentru MNAM valoarea iniţială conform datelor contabile la grupa de conturi 311 „Clădiri" nu coincid cu valoarea estimată în RBI. în data de 10.08.2023 a fost ridicat Certiticatul privind valoarea bunului imobil de la I.P. „Agenţia Servicii publice”.Începând cu perioada 11.08.2023 în evidenţa contabilă a fost înregistrată suma corectă.


Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de cultură (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Pe parcursul anului 2020-2022 a fost finalizată procedura de inventariere (în cadrul procedurii de delimitare) pentru 11 instituții publice din cele 36 în raport cu care Ministerul Culturii exercită funcția de fondator.
La 23 ianuarie 2023, Ministerul Culturi a finalizat procedura de inventariere încă la 4 instituții publice din subordine.
Astfel, ministerul Culturii a prezentat Agenției Proprietății Publice și Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului listele bunurilor imobile, proprietate a statului, din gestiunea a 4 instituții publice în raport cu care Ministerul Culturii deține funcția de fondator (care includeau bunurile amplasate în mun. Chișinău – 4 instituții, în r-nul Rîșcani -1 instituție, în r-nul Anenii Noi – 1 instituție și r-nul Orhei – 1 instituție).
Până la moment sunt validate listele bunurilor imobile încă a 4 instituții publice (în total 19), după cum urmează:
1) Instituției Publice Biblioteca Națională a Republicii Moldova (inventariere totală - 2 terenuri și 4 construcții din mun. Chișinău);
2) Instituției Publice Muzeul Național de Istorie a Evreilor (inventariere parțială - 1 teren și 3 construcții din mun. Chișinău);
3) Instituției Publice Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (inventariere parțială 1 teren și 1 construcție);
4) Instituției Publice Muzeul Național al Literaturii Romîne (inventariere parțială – 1 teren și 1 construcție din s. Donici, r-nul Orhei, 1 teren și 5 construcții din s. Ocnița, r-nul Ocnița și 1 teren și 4 construcții din s. Pererîta, r-nul Briceni).
Până la sfârșitul lunii februarie 2024, Ministerul Culturii va asigura finalizarea procedurii de inventariere și pentru celelalte 8 instituții publice care deține în gestiune bunuri imobile proprietate a statului.
Din 36 instituții publice doar 27 dețin în gestiune bunuri imobile proprietate a statului.
Din 27 instituții publice 25 au finalizat procedura de inventariere.
Din 27 instituții publice în privința a 19 instituții publice actele de inventariere au fost aprobate de Ministerul Culturii.
Din 8 instituții publice restante 6 au depuse actele de inventariere la Ministerul Culturii.
Actele de inventariere ale acestor 6 instituții publice se află în examinare.
Examinarea acestor acte implică verificare la fața locului (în teren) a bunurilor imobile inventariate.
Până la moment din cele 6 instituții publice la 3 au fost efectuate vizite în teritoriu (Centrul Național de Educație prin Artă – bunurile imobile din mun. Chișinău str. Kogălniceanu, 60, Teatrul Alexei Mateevici-bunurile imobile din mun. Chișinău str. Sciusev, 93, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” – bunurile imobile din mun. Chișoinău str. Sciusev, 65).
La toate 3 instituții publice verificate în teritoriu au fost depistate unele neconformități (potențiale litigii).
Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
La moment se află în procedura de avizare proiectul Hotărârii de Guvem cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvemului nr. unic 994/MC/2023 care prevede actualizarea (corectarea informaţiilor în privinţa bunurilor imobile din gestiunea Academiei de Muzică Teatru şi Arte Plastice, Muzeului de Istorie a Evreilor şi Kezervaţiei Cultural naturale „Orheiul-Vechi”).Astfel de Hotărâri vor fi elaborate şi pe parcursul anului 2024, pânâ la actualizarea informaţiilor referitoare la toate bunurile imobile din gestiunea înstituţiilor publice în raport cu care Ministerul Culturii deţine funcţia de fondator.
La 12 octombrie 2022 prin scrisoarea nr.08/5-09/2128 a fost înaintată o circulară către instituţiile publice din subordinea Ministerului Culturii în vederea depunerii cererilor de înscriere a dreptului de administrare a Ministerului Culturii şi a dreptului de gestiune ale instituţiilor publice din subordinea Minsiterului CuIturii. Astfel de circulară va fi înaintată către instituţiile din subordinea Ministerului Culturii şi în primul trimestru al anului 2024.
Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.6. asigurarea evidenței analitice a bunurilor transmise instituțiilor fondate la autogestiune, cu ajustarea la Ministerul Culturii a valorii contului 4153 „Investiții în părți legate și nelegate” și a contului 4151 „Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în capitalul social în interiorul țării”, precum și corelarea/ajustarea evidenței contabile a instituțiilor fondate („Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr. 06-09/3450 din 14.12.2023
Muzeul Național de Arta al Moldovei
Conform anexei nr.6 ( Lista clădirilor subevaluate din gestiunea instituțiilor din subordine/ la autogestiune) s- a constatat că pentru MNAM valoarea iniţială conform datelor contabile la grupa de conturi 311 ,,Clădiri" nu coincid cu valoarea estimată în RBI. În data de 10.08.2023 a fost ridicat Certificatul privind valoarea bunului imobil de la I.P. ,,Agenţia Servicii publice”. Începând cu perioada 11.08.2023 în evidența contabilă a fost înregistrată suma corectă.
I.P. Sala cu Orgă a înregistrat în evidenţa contabilă terenul în valoare de 3373241 lei (cont 122.3).
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Referitor la terenul cu suprafaţa de 0,1357 ha (poziția 727 din Anexa la HG nr.161/2019) a fost efectuată delimitarea şi evaluarea terenului.
La data de 28.11.2023 prin scrisoarea nr.01-10/512 din 25.11.2023 a fost solicitată de la ASP o procură pentru a interveni cu modificări în RBI conform HG 161/2019, pentru terenurile:
- (725) mun. Chișinău, str. A.Mateevici, 87, cu numărul cadastral 0100202171, de la suprafața 0,400 ha la 1,0562 ha ; 2. (726) mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 137, cu numărul cadastral 0100520213, de la suprafața 0,38 ha la 0,3283 ha ; 3. (727) mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4/1, cu numărul cadastral 0100101541, de la suprafața 0,0594 ha la 0,1357ha ; 4. Se solicită modificarea în RBI, mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4/1, cu numărul cadastral 0100101541 din administrarea APL mun. Chișinău în proprietate publică a statului, conform HG 161/2019 (727) acest teren se regăseşte în „Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public”. 5. (729) mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 27, cu numărul cadastral 0100103182, de la suprafața 0,625 ha la 0,3028 ha.
Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Au fost efectuate următoarele corectări în evidența contabilă conform valorii Certificate de ASP:
-Valoarea de bilanț a clădirii MNIM Blocul B (Nr. cadastral 0100520.182.01) la situația din 31.12.2022 constituie 1,14 mil.lei, dar conform certificatului este de 5,07 mil.lei;
-Valoarea de bilanț a clădirii Muzeului Malinovscoe, s.Malinovscoe, r.Râşcani (Nr. de inventar 311/10009), cont 311 Clădiri la situația din 31.12.2022 constituie 46 402, 00 lei, dar conform Notei informative nr.20026 din 29.11.2023 eliberată de OCT Râșcani sunt divizate în două construcții:
• Nr. cadastral 71.32.1.22.0020.01 cu suprafața 148,7 m2 cu o valoare estimativă de 96568,00 lei;
• Nr. cadastral 71.32.1.22.0020.02 cu suprafața 14,7 m2 cu o valoare estimativă de 9641,00 lei.
Se dă următoarea notă contabilă:
D-t 311140 c-t 72300 3931021 lei pentru clădirea Muzeului bloc B;
D-t 311140 c-t 72300 54366 lei pentru clădirea Muzeului Malinovscoe;
D-t 311140 c-t 72300 5441 lei pentru construcție auxiliară a Muzeului Malinovscoe.
Casa muzeu A.S.Puşkin
Referitor la terenul cu nr. cadastral 6030219.160 cu suprafața de 1,2908 ha din s.Dolna, r.Străşeni au fost întreprinse următoarele măsuri:
- A fost depusă cerere la Centrul multifuncțional Strășeni (09.11.2023) în scopul înregistrării terenului în registrul bunurilor imobile, în temeiul HG 351/2002.
Referitor bunurile imobile (Dosar cadastral 0100418.296 mun. Chişinău, str. Anton Pann 19), a fost expediată informaţia către ASP prin scrisoare nr.01-07/80 din 09.11.2023 şi către APP – nr.01-07/81 din 09.11.2023).Completare 06.03.2024
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 26.12.2023
1. La cladirile din str. Armeneasca 40 conform anexei nr.6 Lista Clădirilor subevaluare din gestiunea instituțiilor, dintre care:
- Clădirea cu numărul cadastral 0100205203.03- a fost schimbata valoarea de la 223,4 mii lei la 300,74 mii lei
-Clădirea cu numărul cadastral 0100205203.04- a fost schimbata valoarea de la 452,2 mii lei la 796,07 mii lei
- Clădirea cu numărul cadastral 0100205203.06- a fost schimbata valoarea de la 62,0 mii lei la 125,42 mii lei
2. Au fost trecute căsuțele din Tabara de odihna din s. Scoreni , r-nul Straseni de la construcții speciale la clădiri
Muzeul Naţional al Literaturii Române
-prin operație cotabilă a adăugat valoarea calculată (prin formula de calcul din Ordinul nr. 216 al MF/2015) la terenurile cu numerele cadastrale: 6237201.200 din r-nul Ocnița, sat. Ocnița, Ol 00202.014 din mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici nr. 79, 6432201.349 din r-nul Orhei, sat. Donici;
Observațiile de audit din Anexa nr. 5 (lista clădirilor nereflectate în evidența contabilă din subordinea MC).
Muzeul Național al Literaturii Române a trimis un Demers la Ministerul Culturii al RM, în care se cere actul de transmitere a bunurilor imobile cu numerele cadastrale: 1441113.068.02•, 1441113.068.03; 1441113.068.04 din s. Pererâta, rnul Briceni, unde este reflectată valoarea imobilelor stabilită după efectuarea lucrărilor de reparație din 2016. După primirea actului de predare-primire a bunurilor imobile cu valoarea stabilită vor fi luate la evidența contabilă.
Observațiile de audit din Anexa nr. 9 (lista clădirilor delimitate neconform/neînregistrate în registrul bunurilor imobile).
Muzeul Național al Literaturii Române a efectuat toate procedurile de trecere a clădirilor din satul Donici, r-nul Orhei cu numerele cadastrale: 6432201.349.01, de la APL la ASP Orhei (gestiunea MNLR) în luna februarie 2023, confirmat de reprezentantul CC.
Clădirile cu numerele cadastrale: 6237201.200.Ol ; 6237201.200.02•, 6237201.03: 6237201.200.04 din s. Ocnița, r-nul Ocnița, MNLR nu are drepturi de administrare pentru a efectua procedura de trecere de la APL la APP. De aceea am făcut un Demers către Ministerul Culturii al RM să ne recomande procedura de înregistrare a acestor bunuri imobile.
IP Teatrul Cehov
În perioada 2013-2016, a fost efectuată o evaluare a clădirilor teatrului și terenului cu o suprafață de 0,484 hectare, în urma căreia acestea au fost reflectate în bilanțul contabil la contul DT 123 și CT 343.
Acest lucru este evidențiat în procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului de Administrație din 25 iunie 2013, precum și în procesul-verbal nr. 5 din data de 01 noiembrie 2016, nr. 6 din data de 19 decembrie 2016 și balanța de verificare 122.2: teren cu suprafața de 0,484 hectare, număr cadastral 0100206.164, valoarea - 29 779 520,00 lei; clădirea teatrului, număr cadastral 0100206,164,01 și balanța de verificare 123.1, valoarea 229 197 834,56 lei; clădirea atelierelor și garajul, număr cadastral 0100206,164,02 și balanța de verificare 123,1, valoarea 3091712,58 lei; stația pentru transformator, număr cadastral 0100206,164,03 și balanța de verificare 123.1, valoarea - 191156,00 lei.
Valoarea cadastrală este utilizată pentru calculul impozitului pe imobil.
Conform anexei nr. 4 este greşită indicată suprafaţa,. Număr cadastral - 010020.164.04, suprafața - 99 m2 și numărul cadastral – 0100206.164.05, suprafața – 75,7 m2

Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.7. elaborarea și aprobarea reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și corelarea susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr. 06-09/76 din 11.01.2024
În proces de definitivare a Regulamentul de finanțare a instituțiilor publice din domeniul artelor spectacolului, având drept scop gestionarea eficientă a mijloacelor financiare și stabilirea principiilor de susținere financiară a instituțiilor publice din domeniu.
Regulamentul de finanțare a instituțiilor teatral-concertistice, cu specificarea delimitării cheltuielilor transmis spre consultare prealabilă la MF- scrisoarea cu nr 04/1-09/3021 din 07.11.2023.
Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.8. elaborarea și aprobarea reglementărilor privind principiile de subvenționare a publicațiilor periodice;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
A fost instituit Grupul de lucru cu reprezentanți ai Comisiei parlamentare pentru cultură și MEC pentru evaluarea activității publicațiilor periodice Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de cultură (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 28.01.2024

Recomandarea: 2.5.10. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea și înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Potrivit actiunilor planificate aferente recomandării respective au fost întreprinse următoarele măsuri:10.1 A fost înaintat Proiect de hotărâre elaborat în baza conceptului aprobat prin OMC nr.165/2023, privind aprobarea statutului „Institutul Patrimoniului Cultural”, prin urmare Proiectul de hotărâre nu poate fi promovat, anterior modificării unor acte normative (Legii nr. 58/2011; Legii nr. 218/2010); 10.2 Referitor la inventarierea monumentelor înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin HP 1531/1993, acțiunea este planificată pentru anul 2024.

Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.11. revizuirea listei monumentelor, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Pentru elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Registrului arheologic național - Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Registrului național arheologic elaborat. Se află în proces de avizare (nr. unic 817/MC/2023).
Pentru elaborarea și aprobarea Registrului mormintelor și operelor comemorative de război - Proiectul Registrului mormintelor și operelor comemorative de război, elaborat de către Ministerul Apărării se află în proces de consultare publică.
Pentru elaborarea și promovarea proiectului de HG privind aprobarea statutului I.P.„Institutul Patrimoniului Cultural” - Proiect de hotărâre elaborat în baza conceptului aprobat prin OMC nr.165/2023. Proiectul de hotărâre nu poate fi promovat, anterior modificării unor acte normative (Legii nr. 58/2011; Legii nr. 218/2010).
Acțiunea privind implementarea procesului de inventariere a monumentelor înscrise în Registrul monumentelor RM ocrotite de stat, va putea fi inițiată urmare aprobării statutului IP Institutul Patrimoniului Cultural (conform planului de acțiuni aprobat), acțiune planificată pentru anul 2024.
Pentru elaborarea și aprobarea proiectului Registrului național al monumentelor de arhitectură, istorie și artă și promovarea aprobării acestuia conform prevederilor legislației - Acțiune planificată pentru anul 2026.
Referitor la crearea și ținerea bazei de date electronice al Registrului național al monumentelor de arhitectură istorie și artă a fost planificată acțiunea pentru anul 2026. Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.13. modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii unor criterii mai exacte privind acordarea statutului de persoană notorie din domeniul culturii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Potrivit informației prezentate de MC în vederea realizării recomandării respective au fost planificate 3 acțiuni privind modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii unor criterii mai exacte privind acordarea statutului de persoană notorie din domeniul culturii cu următoarele măsuri întreprinse:
Legea nr.21/2013 este în proces de modificare, procesele-verbale cu indicarea cauzei/motivul neaprobării unor persoane nominalizate au fost întocmite conform cerințelor și Uniunile de creație au fost informate în proces continuu, să prezinte dosarele persoanelor nominalizate pentru acordarea indemnizației de merit și în format PDF pentru crearea unei baze de date electronice a dosarelor. Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.16. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure identificarea, inventarierea, evaluarea și înregistrarea în evidență a patrimoniului național proprietate publică a statului în domeniul cinematografiei;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC Scris. nr. 06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr. 06-09/76 din 11.01.2024
Fondator ai SA Moldova-Film și SA Moldcinema este Agenția Proprietății Publice.
Urmează reorganizarea S.A Moldova — Film și S.A Moldcinema, prin comasarea acestora în instituție publică, în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator.
Acțiune planificată pentru anul 2024.
Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.17. înregistrarea creanțelor aferente serviciilor neprestate de terți și neadmiterea acordării avansurilor pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC. Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru Unesco:1. A fost efectuată inventariere contractelor, avansurilor si platilor. 2.Se vor intreprinde actiuni de corectare si restabilire a rezultatului anului precedent. Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.18. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente, și viceversa), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
MC. Scris. nr.06-09/3450 din 14.12.2023; Scris. nr.06-09/76 din 11.01.2024
I.P. Ansamblul de dansuri „JOC", În scopul înlăturării pe viitor a neajunsurilor, contabilitatea aplică in strictă concordanță prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor utilizate aprobat prin HG nr.500 /1998.
Monitorizarea planificării bugetului privind cheltuielile conform clasificației bugetare.
Scris. MC cu anexe 14.12.2023.pdf Scris. MC_11.01.2024.pdf

Recomandarea: 2.5.19. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 28.01.2024
Răspunsul autorității:
scris. MC nr.05-09/2318 din 01.09.2023
în vederea executării recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi, prezentate în Raportul de audit, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 39 din 07.07.2023, Ministerul Culturii prezintă Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit. In acelaşi timp, în scopul sporirii responsabilităţilor de întreprindere a măsurilor de remediere a neconformităţiior constatate de către Curtea de Conturi şi reflectate în Raportul de audit, anexează Ordinul ministrului cu nr.186 din 24.07.2023 cu privire la implementarea recomandărilor de audit ale Curţii de Conturi. Scris. MC plan de actiuni impl. rec. din 01.09.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY